Информација о усвајању Одлуке о допуни Кодекса понашања државних службеника – „Службени гласник РС“, број 80/19

Високи службенички савет је 8. новембра 2019. године донео Одлуку о допуни  Кодекса понашања државних службеника, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” број 80/19, а ступила је на снагу 16. новембра 2019. године.

 

На иницијативу Радне групе Владе за  сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске институције и људска права (КДИЉП) у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса, Високи службенички савет је на седници од 8. новембра 2019. године допунио Кодекс понашања државних службеника. Измене, тј допуне су усмерене на спречавање злоупотребе јавних ресурса у политичке сврхе, посебно током изборног процеса. У том смислу, постојећа одредба Кодекса да државни службеник не сме да утиче на поличко опредељење других државних службеника и намештеника је допуњена да нити сме да на њих врши притисак у вези са подршком политичким странкама, односно политичким субјектима који имају кандидате на изборима. Нова правила прописују да државни службеник не сме да користи јавне скупове на којима учествује и сусрете које има као државни службеник у сврху промоције политичких странака, односно политичких субјеката или ради јавног представљања учесника на изборима и њихових изборних програма или позивања бирача да гласају или не гласају за одређене учеснике на изборима. Посебно је наглашено да државни службеник јавна средства која су му поверена у вршењу послова не сме да користи за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева коришћење службених просторија, возила и инвентара у сврхе политичке кампање.