Интерно тржиште рада

Интерно тржиште рада је инструмент за попуњавање слободних радних места у државним органима. Овај инструмент омогућује задржавање квалитетних кадрова, повећање интерне мобилности запослених, каријерни развој запослених као и заштиту радно правног статуса запослених. На тај начин се економично и делотворно улаже у људске ресурсе у државним органима.

Евиденција интерног тржишта рада јесте заправо електронска база података о слободним радним местима државних службеника и кадровским потребама државних органа на тим радним местима, као и о нераспоређеним државним службеницима и државним службеницима, односно службеницима који желе премештај на друго радно место, а води се  на интернет презентацији Службе за управљање кадровима.

Државни органи су дужни да у Евиденцију упишу податке о слободним радним местима и кадровским потребама. Јединице за кадрове у државном органу старају се о редовном обавештавању руководиоца унутрашњих јединица о могућностима попуњавања радних места запосленима који су уписани у Евиденцију а који испуњавају услове и имају потребне компетенције за рад на слободном радном месту. На тај начин попуњавање слободних радних места врши се брже, економичније и са запосленима који већ имају изграђене капацитете.

Са друге стране, запослени који жели трајни или привремени премештај пријављује се у Евиденцију тако што непосредно уписује податке попуњавањем електронског обрасца пријаве запосленог. Обавеза запосленог је да унесе у пријаву све податке прописане чланом 8. Уредбе о интерном тржишту рада државних органа.

Државни службеници који су нераспоређени користе интерно тржиште рада, док су у том статусу, ради налажења посла

Подаци о запосленима у Евиденцији воде се под шифром која се додељује сваком државном службенику, односно службенику приликом пријаве података, односно преузимања. Уколико се ради о службенику који жели трајни премештај у државни орган, проверу општих функционалних и понашајних компетенција спроводи Служба за управљање кадровима применом начина провере компетенција у изборном поступку у року од 30 дана од дана пријаве запосленог у Евиденцију и она те податке уписује у Евиденцију.

 

Упутство за коришћење апликације можете преузети на следећем линку:

Упутство за коришћење Интерног тржишта рада

 

Пријаву на Евиденцију интерног тржишта рада можете обавити путем аликације на следећем линку:

itr.suk.gov.rs

 

За сва додатна питања или за пријаву проблема у раду апликације, можете се обратити на е-маил itr.podrska@suk.gov.rs