Кутак за кандидате

Баријере партиципације у образовању одраслих

Које су баријере партиципације уобразовним активностимаса којима се одраслисуочавају?
На који начин ихпревазићи? Према резултатима Анкете о образовању одраслих (Adult Education Survey – AES) спроведене у Србији 2011. и 2016. године, међу најчешћим разлозима за неучествовање у формалном или неформалном образовању/обукама на првом месту се налазе трошкови (обука је била прескупа), затим породични разлози и обавезе, док је трећи преклапање термина обуке са радним временом због чега не могу да ускладе распоред.

Партиципација одраслих у образовању и учењу

У оквирима савременог система државне управне у Републици Србији стручно усавршавање представља право и дужност државног службеника. Оно се остварује кроз стицање знања, вештина и ставова, односно компетенција потебних за извршавање послова радног места, похађањем програма стручног усавршавања.

Провера општих функционалних компетенција - корисне информације

Шта се проверава у оквиру ОФК-а?

Провера општих функционалних компетенција састоји се из три дела: провере познавања организације и рада државних органа у РС, провере дигиталне писмености и провере пословне комуникације.

ПАЖЊА: СВАКИ ТЕСТ ЈЕ ЕЛИМИНАЦИОНЕ ПРИРОДЕ.

То значи да кандидати морају да испуне мерила за први тест да би прешли на други, затим за други да би прешли на трећи тест. Ако су испуњена мерила у све три провере, кандидат је положио ОФК, а оценакоју је остварио има важност две године.

Мапа конкурсног поступка из угла кандидата

Питања на интервјуу везана за врлине и мане

ПИТАЊА НА ИНТЕРВЈУУ ВЕЗАНА ЗА ВАШЕ ВРЛИНЕ И МАНЕ

Зашто мислите да сте баш Ви прави кандидат за овај посао?

Које су Ваше мане?

Како се припремити за интервју са комисијом

Да бисте повећали шансу да оставите добар утисак на завршном интервјуу и уђете у ужи избор кандидата, неопходно је да се добро припремите за разговор.

Како се припремити за интервју?

Дошли сте на разговор/интервју – Када, ако не сада?

Тестови когнитивних способности

ТЕСТОВИ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ - ШТА МОЖЕ УТИЦАТИ НА МОЈЕ ПОСТИГНУЋЕ И КАКО МОГУ ДА СЕ ПРИПРЕМИМ ЗА ОВЕ ТЕСТОВЕ

Најбољи начин на који се можете спремити за проверу когнитивних способности је да на тестирање дођете наспавани и одморни, а тестирању приступите на одговорно – опуштен начин.

Зашто меримо време израде задатака

ЗАШТО МЕРИМО ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ЗАДАТАКА КОЈИМА СЕ ПРОВЕРАВАЈУ КОГНИТИВНИ КАПАЦИТЕТИ?

Када дођете на психометријско тестирање, први део теста односи се на проверу когнитивних способности. Упутство које добијете је да је потребно да тест радите што брже и што тачније, јер је време израде сваког од задатака ограничено. Броје се само тачни одговори и потребно је да их имате што више како би Ваше постигнуће било што боље.

Примери нових образаца пријаве на јавни и интерни конкурс

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, између осталог, измењена и у делу који се односи на пријавне обрасце које кандидати подносе приликом пријаве на интерне и јавне конкурсе у државним органима.

Примери правилно попуњених пријавних образаца за нека радна места можете видити на сликама испод, а такође исте можете и преузети као прилог у оквиру ове објаве.

Какви су то задаци који се односе на когнитивне способности

Провера когнитивних (интелектуалних) способности врши се помоћу задатака којима се проверавају различити аспекти нашег интелектуалног функционисања (нпр. вербалне способности, логичке способности, нумеричке, спацијалне способности / просторно сналажење/, опсег радне меморије итд.)

Креиран упитник о степену задовољства кандидата конкурсним поступком

Служба за управљање кадровима континуирано ради на унапређењу свих аспеката управљања људским ресурсима чиме се јача државна управа и утиче на повећање квалитета услуга према грађанима. У складу са тим, израђен је упитник ,,Упитник о степену задовољства кандидата квалитетом конкурсног поступка'' којим желимо да се упознамо са вашим искуством у конкурсном поступку.

Овај упитник је у потпуности анониман.

Упитник се налази на следећој адреси: https://forms.gle/2irMAbHxkUurFULy7.