Компетенције

Успех у раду одређен је не само тиме шта радимо већ и како то радимо.

 

Компетенције потребне за рад државног службеника представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

 

Оквир компетенција који је у примени у државним органима прави разлику између понашајних и функционалних компетенција.

 

- Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у државном органу и оне важе за сва радна места, а то су:

  • Управљање информацијама;
  • Управљање задацима и остваривање резултата;
  • Оријентација ка учењу и променама;
  • Изградња и одржавање професионалних односа;
  • Савесност, посвећеност и интегритет.

За руководећа радна места постоји додатна компетенција:

1) Управљање људским ресурима;

а за положаје још једна додатна:

2) Стратешко управљање.

 

 

- Функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина потребних за делотворно обављање послова у државном органу и деле се на:

- опште функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова на свим радним местима државних службеника и

- посебне функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова у одређеној области рада и на одређеном радном месту.

 

Опште функционалне компетенције су:

  • организација и рад државних органа Републике Србије;
  • дигитална писменост и
  • пословна комуникација

 

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио посао

 

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место односе се на скуп потребних специфичних и методолошких знања и вештина у оквиру одређеног радног места које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио послове радног места.

Специфична и методолошка знања и вештине односе се на:

1) професионално окружење, прописе и акте из надлежности и организације органа;

2) релевантне прописе, акте, процедуре, методологије, софтвере и опрему из делокруга радног места, лиценце, сертификате, посебне прописе и друго;

3) страни језик ( препорука за државне органе је да се ниво знања језика одреди у складу са заједничким европским референтним оквиром за језике (ЦЕФР)).

 

Додатне информације можете наћи на следећим линковима:

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyZN4hC6tA8&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLX9vfvCF8&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=2

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhMKKJtJdyM&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=3

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRcTQbyroe4&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=4

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsCpAjlJ6hI&list=PLagShrxDFuo4XkZ5OC4Ahy2UPumGRplnf&index=5