Компетенције

ПОЈАМ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

Компетенције потребне за рад државног службеника представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

Компетенције се деле на функционалне и понашајне. Функционалне компетенције могу бити опште и посебне.

 

ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Одређивање појма и врсте функционалних компетенција

Функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина потребних за делотворно обављање послова у државном органу и деле се на опште функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова на свим радним местима државних службеника и посебне функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова у одређеној области рада и на одређеном радном месту.

 

Опште функционалне компетенције су:

1) организација и рад државних органа Републике Србије;

2) дигитална писменост и

3) пословна комуникација.

 

Посебне функционалне компетенције

Посебне функционалне компетенције у одређеној

 области рада и заједничке области рада

 

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио посао.

Одређене области рада заједничке за све државне органе су:

1) инспекцијски послови;

2) нормативни послови;

3) студијско-аналитички послови;

4) финансијско-материјални послови;

5) послови ревизије;

6) информатички послови;

7) послови управљања људским ресурсима;

8) послови међународне сарадње/ европских интеграција;

9) управно-правни послови;

10) послови управљања програмима и пројектима финансираним из фондова EУ;

11) послови јавних набавки;

12) послови руковођења;

13) послови односа с јавношћу;

14) административни послови.

 

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

 Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у државном органу.

 

Понашајне компетенције за сва радна места су:

 

1) Управљање информацијама;

2) Управљање задацима и остваривање резултата;

3) Оријентација ка учењу и променама;

4) Изградња и одржавање професионалних односа;

5) Савесност, посвећеност и интегритет.

 

Понашaјне компетенције су и:

 

1) Управљање људским ресурима - за радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица и положаје;

2) Стратешко управљање – за положаје.