Вредновање радне успешности

Поступак вредновања радне успешности државних службеника регулисан је Законом о државним службеницима и Уредбом о вредновању радне успешности државних службеника, а сврха му је подршка управљању резултатима рада базирано на компетенцијама (то су, пре свега, планирање и остваривање организационих циљева, достизање жељеног радног понашања и очекиваних вредности у раду у складу са компетенцијама, мотивација за рад као и делотворно планирање и спровођење учења и развоја државних службеника).

 

Исходи вредновања радне успешности могу се користити за: планирање развоја и стручног усавршавања, односно утврђивање потреба и планирање обука, за отклањање недостатака у раду, доношење одлука о напредовању и распоређивању, премештају, за одређивање плата и других примања као и за доношење одлука у вези са престанком радног односа.

 

Документа која можете користити у појединим фазама спровођења поступка вредновања су:

 

          Образац за утврђивање циљева организационих јединица

 

          Обрасци за вредновање радне успешности (по избору):

 

              у *pdf формату (за положаје)

              у *pdf формату (за руководиоце ужих унутрашњих јединица)

              у *pdf формату (за самосталне извршиоце)

              у *pdf формату (за остале државне службенике)

 

у *xls формату (за положаје)

              у *xls формату (за руководиоце ужих унутрашњих јединица)

              у *xls формату (за самосталне извршиоце)

              у *xls формату (за остале државне службенике)

            

          Предлог садржаја завршног разговора

         

          Форма Годишњег извештаја о исходу вредновања