Прилив и одлив кадрова

Праћење стања у вези са одливом кадрова

Кориговање и превенција утицаја одлива кадрова на несметан рад органа државне управе постоји као значајна потреба како би се смањили трошкови везано за ангажовање и развој новозапослених, одржавање оптималног нивоа продуктивности и квалитета у раду, изградњу организационе културе која подржава мотивацију запослених за постизање високих резултата, као и боље управљање променама генерално.

Праћење стања у вези са флуктуацијом запослених и њеним утицајем на рад органа државне управе подразумева не само евидентирање података о приливу и одливу већ и анализу фактора који утичу на динамику кретања и предлагање мера за задржавање кадрова у систему.

У сврху праћења, прикупљања и анализе информација користимо различите приступе, као што су: кадровске евиденције о структури и броју државних службеника и о приливу и одливу кадрова, излазни упитник, фокус групе, дубински интервју, анкета о задовољству запослених и анализа релевантних докумената.

У складу са Упутством о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе, Служба једном годишње, а по потреби и чешће, доставља Влади Републике Србије извештај о уоченом стању уз предлог мера које би допринеле ублажавњу или отклањању последица у раду насталих услед одлива кадрова.