Пројекти

ПРОЈЕКТИ на којима је Служба за управљање кадровима  учествовала и исходи реализације пројеката

Служба за управљање кадровима (у даљем тексту Служба или СУК) је од свог оснивања (децембар 2005. године) остварила кроз различите пројекте сарадњу са бројним донаторима и контакте са међународним и регионалним институцијама у различитим аспектима управљања људским ресурсима, као носилац пројекта или као партнер на пројекту. Списак пројеката следи:

 

 • „Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије". Пројекат финансиран од стране „Шведска агенција за међународни развој и сарадњу“-СИДА, а имплементира Шведски институт за државну управу –СИПУ, 2006.

Уведен је Информациони систем за управљање људским ресурсима; Успостављене су функционалне јединице за управљање људским ресурсима у органима државне управе; Служба за управљање кадровима је стручно оспособљена и врши стратешку улогу у реформи управљања и развоја људских ресурса на централном нивоу државне управе, 2006.

 

 • DIAL- „Техничка подршка припреми и спровођењу управноправних прописа-Фаза 2- Република Србија". Пројекат финансиран од стране ЕУ под надзором ЕАР, 2005-2008.

Сет прописа који уређују службенички систем; Израда детаљних докумената који садрже предлоге неопходних реформских мера; Израда нацрта прописа (израда амандмана на прописе којима су уређени државна управа, јавне агенције, заштиник грађана, унутрашња управна контрола, итд.); Имплементација (давање практичних препорука усмерених на убрзану и олакшану примену нових прописа о државној служби; Припрема и спровођење програма стручног усавршавања државних службеника.

 

 • DIALcb- „Допунске услуге техничкој помоћи за припрему и спровођење управноправних прописа¬Фаза 2-Република Србија". Пројекат финансиран од стране ЕУ, 2008-2009.

Ажурирање  законодавне компоненте Стратегије за реформу државне управе; Подршка у финализацији и усвајању новог управног законског оквира; Подршка у припреми релевантних нацрта уредби директно повезаних са новим законским оквиром; Развој стратегија примене нових закона и подзаконских аката; Припрема и одржавање програма обуке за широку групу државних службеника; Подршка СУК-у у квалитетној реализацији задатака (у складу са новим Законом о државним службеницима)

 

 • „Развој људских ресурса". Пројекат финансиран од стране Светске банке, 2006.

Спровођење анализе стања у кадровским јединицама органа државне управе-организациони, персонални, функционални аспект и дефинисање плана обуке, 2006.

 

 • „Унапређење знања и вештина државних службеника у спровођењу Закона о општем управном поступку", 2008. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер

 

 • „Подизање капацитета државних службеника за ефикасније и ефективније спровођење административних процедура", Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер

 

 • „Подизање капацитета државних службеника за ефикасније и ефективније спровођење административних процедура-3 фаза", 2010. Пројекат финансиран од стране фондације Конрад Аденауер

Унапређење знања и вештина државних службеника који воде управни поступак и решавају у управним стварима;  Подизање нивоа знања државних службеника о уставном уређењу РС; Подизање нивоа знања државних службеника у вези са превентивним мерама деловања у борби против корупције;  Допринос у промовисању једнаких могућности за све грађане путем унапређења знања и вештина државних службеника о Закону о забрани дискриминације и његовој примени, 2008-2011.

 

 • „Унапређење процеса одабира кадрова у органима државне управе", 2007. Пројекат финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

Дефинисање критеријума за одређивање компетенција за најчешће групе послова; Унапређена постојећа и усвојена нова методологија за спровођење поступка селекције кадрова; Јачање капацитета запослених у СУК и запослених у кадровским јединицима органа за  примену нових метода селекције; Успостављена основна методологија за спровођење мониторинга и евалуације метода и процеса селекције кадрова, 2007-2009.

 

 • „Аутоматизација процеса попуне радног места у државној управи", 2008. Пројекат финансиран од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке

Уведено интегрално решење аутоматизације процеса попуне радног места; Унапређен интернет сајт Службе кроз повећање доступности информација и  транспарентности активности Службе; Унапређени капацитети државних службеника из Службе и кадровских јединица органа државне управе за рад на аутоматизованом систему за спровођење процеса попуне радних места, 2008-2010.

 

 • Подршка Служби за управљање кадровима у реализацији стручног усавршавања државних службеника" (2008-2018). Пројекат финансиран од стране фондације Ханс Зајдел

Унапређење капацитета државних службеника који раде на пословима европских интеграција и у области односа са јавношћу и другим пословима кроз подршку Служби у реализацији обука предвиђених  Програмом општег стручног усавршавања државних службеника.

У периоду од 2008. до 2017. године, Фондација је пермаментно подржавала активности из надлежности Службе усмерене на стручно усавршавање државних службеника у циљу јачања административних капацитета и подршке процесу реформе државне управе у Републици Србији. Служба и Фондација су реализовале више од 70 различитих облика стручног усавршавања (семинара, тренинга, радионица, конференција) за око 1500 државних службеника различитих нивоа, на којима је свој стручни допринос дало око 100 предавача и тренера. У 2018. уз подршку Фондације организована је регионална конференција о модерним инструментима развоја људских ресурса, у оквиру које је уприличено и потписивање Меморандума о разумевању између Службе за управљање кадрвима Републике Србије и Управе за кадрове Црне Горе.

 

 

 • „Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи“ , IPA

Подршка изради предлогa оквира општих компетенција за руководећа и неруководећа радна места у органима државне управе;  Израђено је пет докумената: Нови приступ компетенцијама – књижица са смерницама; Нови приступ компетенцијама – приручник за СУК и запослене у јединицама за кадрове (а у вези са проценом компетенција); Документ о политици интегрисања нових компетенција у системе у области људских ресурса; Приручник о развоју каријере за српску државну управу; и Смернице за вођење годишњег разговора о оцени. Да би се oбезбедила одрживост резултата остварених на пројекту реализована су четири Програма обуке предавача у којима су учествовали државни службеници из СУКа, и из великог броја других органа дражвне управе (Програм обуке предавача у области самопроцене индивидуалних потенцијала за развој, Програм обуке предавача за увод у коучинг, Програм обуке предавача у области примене компетенција у области управљања људским ресурсима, Програм обуке предавача у области оцењивања државних службеника, Општи програм обуке предавача); Подршка у изради обрасца пријаве за руководећа и неруководећа радна места; Успостављање техничких претпоставки за on-line пријављивање кандидата који учествују на конкурсима у државној управи. Пројекат је водио ARCAD тим у периоду 2011-2013.

 • Подршка спровођењу правних реформи у Републици Србији“, Пројекат ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH), 2013.

Реализован је Програм обуке предавача за законодавни процес.

 

 • „Унапређење капацитета државних службеника за пружање ефикасније и ефективније услуге грађанима“,  Фридрих Еберт фондација, 2014.

Јачање капацитета државних службеника који раде на пословима у вези са европским интеграцијама, на пословима у вези са креирањем и анализом јавних политика, који раде на нормативним пословима као и јачање тренерских капацитета оних који раде на пословима децентрализованог управљања фондовима ЕУ за будућу улогу тренера у овој области.

 

 • Курсеви француског језика за државне службенике, Међународна организација Франкофонија, 2008-2014.

Закључком Владе Службa за управљање кадровима је одређена за Националног координатора и реализатора плана и програма обуке за период 2011-2013. Реализовни су курсеви на нивоима: А2, Б1, Б2 за просечно 150 полазника годишње.

 • Курсеви енглеског језика за државне службенике, Америчка амбасада, 2013-2014.

Реализовани су курсеви на нивоима: Б1, Б2, Ц1, за 200 полазника.

 

 • Курсеви немачког језика за државне службенике, Гете институт у Београду, 2011-2016.

Реализовани су курсеви на поднивоима А11, А12, А13, А21, А22, А23, Б11, Б12, Б13, Б21, Б22, Б23, Ц11 и Ц12, као и тестирања за нивое А2, Б1, Б2 и Ц1.

 • Тренинг тренера за програмски буџет, уз подршку УСАИД БЕП пројекта (USAID Business Enabling Project), 2016.

У сарадњи СУКа са Министарством финансија - Сектором за буџет за аналитичаре је реализована обука за продубљење знања о програмском моделу буџетирања, уз стицање тренерских знања и вештина. Креиран је програм обуке и тренинг материјал, и реализовани су супервизијски тренинзи.

 

 • Пројекат „Подршка примени Закона о општем управном поступку у Републици Србији“, 2016-2017. године, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Службе за управљање кадрова и Делегације Европске уније у РС

Реализована је обука будућих тренера за примену новог Закона о општем управном поступку за 80 полазника из органа државне управе и локалне самоуправе. Поред тога, Пројектом су развијена и три електронска модула обуке за ЗУП за три различите циљне групе државних службеника, за оне који се припремају за полагање државног стручног испита, за оне који воде управни поступак до доношења решења и имају овлашћање за решавање у управном поступку, као и за инспекторе и службенике овлашћене за вршење инспекцијског надзора који се припремају за полагање испита за инспекторе.

 

 • Пројекат „Подршка реформи јавне управе“, уз подршку немачке билатералне сарадње коју имплементира ГИЗ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH), 2017-2020.

Посебнa радна групa за израду оквира компетенција потребних за делотворан рад запослених у државној управи коју је формирао директор Службе за управљање кадровима, у априлу 2017. године, а коју су чинили преставници Службе, Министарства државне управе и локалне самоуправе и домаћи експерти развила је оквир компетенција (бихејвиоралних и функционалних) у државној управи. Нацрт Оквира компетенција јавно је представљен свим државним органима у новембру 2017.

Формиране су Посебне радне групе за увођење компетенција у процесе селекције и оцењивања, уз креирање одговарајуће пропратне документације у 2018. години, као и за измену Закона о државним службеницима и подзаконских аката. У децембру 2018. године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима којим су у службенички систем интегрисане компетенције чиме су створени услови за пуну примену принципа заслуга у свим областима управљања људским ресурсима у државној управи. Почетком 2019. године у циљу спровођења наведених законских решења усвојена су сва подзаконска акта потребна за имплементацију Закона и то Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника (у јануару 2019. године), Уредба о вредновању радне успешности, Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, Уредба о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника, Уредба о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Уредба о интерном тржишту рада.

Пројекат је пружио подршку за израду видео анимација о компетенцијама и начину одређивања компетенција за појединачна радна места, за утврђивање годишњих циљева у процесу вредновања радне успешности државних службеника, а које су које су доступне на интернет презентацији Службе  и НАПА-е намењене државним службеницима, руководиоцима и запосленима у кадровским јединицма. Израђена су три приручника  у 2020. години: Приручник за одређивање компетенција за радно место, Приручник за вредновање радне успешности државних службеника, Приручник за спровођење конкурског поступка у државним органима.

Упоредо са тиме, током у 2017.  и у 2018. године јачани су капацитети запослених у СУК, НАПА и МДУЛС  путем реализације Програма обуке „Умеће коучинга-основе теорије и праксе“ ради успешније подршке развоја запослених државних службеника (34 сата обуке, 5 сати супервизије и 5 сати самосталног рада), као наставак развоја претходно развијених коучинг компетенција чланова интерног коучинг тима државне управе, као и обуке интерних коуча за улогу тренера за реализацију Обуке „Коучинг за руководиоце“. У 2019. години пружена је подршка јачању капацитета запослених у СУКу и другим органима државне управе реализацијом „Програма обуке посматрача у Асесмент центру, засновано на кометенцијама“ реализованом у сарадњи са МДУЛС и НАПА, током кога је обучено близу 50 посматрача/полазника у процесу процене бихејвиоралних кометенција у сврху селекције и/или развоја државних службеника.

Реализовано је и унапређење коучинг кометенција интерних коуча за реализацију тимског/системског коучинга у  2019. години, док је у 2020. години подржано јачање коучинг кометенција интерних коуча државне управе реализацијом Програма обуке „Коучинг за високе руководиоце (Executive coaching)“. Током 2020. године подржано је увођење новог инструмента за подршку развоју каријере државних службеника и реализована је и обука  „Повратна информација 360 степени“. Најпре је  израђен упитник за инструмент, потом је тестиран и инструмент је припремљен у електронској верзији, те је  обучено  10 државних службеника за рад са овим инструментом.

 

 • Пројекат изградње капацитета у високом образовању, Еразмус + програм, ЕК, 2018-2021.

Пројекат  „Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области креирања и анализе јавних политика“, Еразмус + програм, /Извршне агенције за образовање, медије и културу / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency acting under powers delegated by the European Commission, Универзитет у Новом Саду, бројни домаћи и инострани партнери заједно са СУК  у периоду 2018-2021. године припремају кратке циклусе у области креирања и анализе јавних политика.

 

 • „Информациони систем за управљање људским ресурсима у државној управи“, IPA 2019/2020.

Законом о државним службеницима прописано је да се Централна кадровска евиденција води као информациони систем за управљање људским ресурсима и да је води Служба. Служба је ради замене постојећег ИТ система новим софтверским решењем и ради успостављања и развоја софтвера за управљање људским ресурсима који подржава и аутоматизује послове на начин да интегрише и покрије целокупну област функционисања израдила техничку спецификацију за пројекат Информациони систем за управљање људским ресурсима у државној управи (Design and implementation of HRM IS for civil servants – Serbia). Стручни ИТ консултант је у сарадњи са држваним службеницима Службе израдио завршну верзију техничке спецификације Информационог система  крајем 2018. године, на основу које је покренут процес коришћења средстава доступних у кровном уговору Европске комисије под руководством ЕУ Делегације у Републици Србији: “FWC SIEA 2018 – LOT 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs; EuropeAid/138778/DH/SER/multi”. На основу претходног, изабрана је компанија Euronet Worldwide према PRAG процедурама и закључен је уговор са ЕУ Делегацијом у Републици Србији крајем  2019. године. У складу са наведеним отпочела је реализација пројекта.

Главне заинтересоване стране су Служба - директни корисник, власник софтверског решења, Министарство државне управе и локалне самоуправе –надлежно министарство за спровођење акционог плана стратегије реформе државне управе, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу– обезбеђује инфраструктуру окржyења. За успешну реализацију активности на пројекту Информациони систем за управљање људским ресурсима у државној управи директор Службе формира радну групу коју чине представници кључних институција за успешно фунскицонисање новог ХРМИС-а (МДУЛС, МУП, Министарство финасија са својим управама, ЦРОС као и представници других органа).

Циљ новог информационог система је да се успостави комуникација и вођење евиденције свих запослених у државним органима, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајанама чиме би све државне институције биле обједињене под кровни систем како би се на најједноставнији и најефикаснији начин вршио увид и могућа контрола примања зарада запослених, лакше размењивала документа у циљу јачања електронске управе, спроводили конкурси и премештаји, пратиле компетенције запослених, омогућавала стручна усавршавања државних службеника, проверавало  да ли су службеници кривично одговарали (преко система МУП-а).