Анализа потенцијала за развој државних службеника

Анализа индивидуалних потенцијала за развој има за циљ да подржи процес напредовања и управљања каријером државног службеника у складу са његовим личним капацитетима - са једне и потребама и циљевима организације - са друге стране.

Коме је она намењена?

Анализа индивидуалних потенцијала за развој је обавезан корак за оне државне службенике чији премештај на радно место руководиоца уже унутрашње јединице се планира (било због потреба напредовања или распоређивања).

За све остале, она се спроводи на добровољној основи или по препоруци непосредног руководиоца а у сврху израде личног плана развоја и за потребе реализације одређених развојних циљева.

Процес анализе индивидуалних потенцијала обухвата неколико фаза.

  1. ПРОЦЕНА. Током ове фазе, идентификују се потенцијали запосленог и утврђује се у којој мери поседује одређене особине које обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности. За потребе процене користе се различите методе и технике (као што су: психометријски тестови, симулације одређених пословних ситуација, интервју базиран на компетенцијама).

Психометријски тестови. Примењује се батерија тестова когнитивних способности и тестова личности како би се добила што прецизнија процена потенцијала особе. Тестовима когнитивних способности се обично процењује општа ментална способност, логичко резоновање, аналитичке вештине, вербалне способности, нумеричке способности, способност визуализације, расуђивање, брзина обраде података, апстрактно резоновање, пажња. Тестовима личности процењују се одређени аспекти функционисања особе, односно неке њене карактеристике или особине. Решавање психолошких тестова траје између 45 и 90 минута и ради се на рачунару.

Центар процене или аssessment centar. Следећи корак у процени је учешће у интерактивној вежби тзв. центра процене, који представља једну од метода процене компетенција, талената и развојног потенцијала за потребе напредовања у каријери. Метода је заснована на симулацији потенцијалних ситуација у пословном окружењу и пружа увид у понашања потребна за обезбеђивање успешности на одређеној позицији. Assessment центар омогућава да кроз конкретан задатак и вежбу кандидат добије не само значајно и занимљиво развојно искуство, већ и увид са којим се изазовима може сусрести у новој улози  и у оквиру којих компетенција му је потребан додатни развој. У зависности од вежбе и броја кандидата, центар процене траје између 30 и 90 минута.

Интервју. Након интерактивне вежбе, кандидат обавља разговор са психологом, односно интервјуу базиран на компетенцијама. Која питања у интервјуу ће бити постављена зависи од кључних компетенција неопходних за дату позицију, а задатак кандидата је да пруже што више доказа о поседовању одређене компетенције, водећи се претходним (или тренутним) искуствима из праксе.

Извештај. Након спроведене свеобухватне процене, наручилац процене добија писани извештај који садржи описе утврђених компетенција код појединачног кандидата, процену снага и области за развој, као и препоруке на који начин може даље унапређивати одређене компетенције.

  1. ПЛАНИРАЊЕ. Фаза планирања подразумева давање повратне информације о оствареним резултатима током фазе Процене, као и израду Индивидуалног плана развоја за датог кандидата. Учесник развојног центра усмено добија податке о свом учинку по сваком критеријуму по коме се вршила процена потенцијала, заједно са доказима који говоре у прилог томе. Потом се са учесником сачињава план развоја и план активности које би требало да доведу до развоја кључних области за које је проценом утврђено да би требало да се унапреде. План развојних активности сачињава се у писаној форми. Поступак давања повратне информације спроводи се уживо, односно «лицем у лице», или on-line путем доступних апликација.

    3. РАЗВОЈ. Ова фаза подразумева примену различитих техника, којима се омогућава развој потребних компетенција. Технике обухватају индивидуални рад са запосленим (саветовање, коучинг, менторство и сл.) или групне, радионичарске видове овладавања одређеним компетенцијама. Осим тога, Центар може упутити препоруке у вези са коришћењем других метода каријерног развоја као што су: учење на послу, учење изван посла, начин комуникације и давање повратне информације, као и тренинг у учионици.