Процена потенцијала

Кроз услуге Центра, сваки државни службеник ће моћи, на добровољној основи и по сопственој жељи или по препоруци руководиоца, да процени своје индивидуалне потенцијале за развој, да направи лични план развоја и да реализује одређене развојне циљеве.

Могућности које вам стоје на располагању су: индивидуална само-процена путем on-line тестова, процена од стране стручног тима СУК, помоћ стручњака у изради индивидуалног плана развоја као и развој одређених компетенција, опет уз помоћ и подршку тима СУК.

РАД ЦЕНТРА СЕ ОДВИЈА У ТРИ ФАЗЕ:

1. ПРОЦЕНА - примењује се више техника како би се проценило у којој мери запослени поседује одређене бихејвиоралне компетенције а користе се разни типови симулација везаних за посао, као и интервјуа и психолошких тестова.

Технике симулације су оне које се најчешће користе у асесмент центру:

rad-centra

- Групна дискусија
- Узорак посла
- Групно решавање проблема
- Симулација интервјуа са „подређенима" или „клијентима"
- Играње улога
- Вежба утврђивања чињеница
- Анализа проблема и доношење одлука
- Вежбе усмене презентације
- Вежбе писане комуникације

Психолошки тестови који се најчешће користе:

vrsta-intervjua

-Тестови општих и специфичних способности
-Тестови личности
-Инвентари интересовања
-Инвентари вредности
-Упитници мотивације и сл.

Врсте интервјуа које се најчешће користе су:

- Интервју базиран на компетенцијама
- Интервју студија случаја
- Психолошки интервју

2. ПЛАНИРАЊЕ - подразумева давање повратне информације о оствареним резултатима током фазе Процене као и израду Индивидуалног плана развоја за датог кандидата. Наиме, учесник развојног центра добија податке о свом учинку по сваком критеријуму по коме се врши процена понашања заједно са доказима о томе. Потом се са учесником сачињава план развоја и план активности које би требало да доведу до развоја кључних области за које је утврђено да би требало да се унапреде.

Докази о понашању који се наводе приликом давања повратних информације се представљају усмено и у писаној форми а план развојних активности у писаној форми.

3. РАЗВОЈ - подразумева примену различитих техника за развој потребних компетенција кроз индивидуални рад (саветовање, коучинг и сл.) или кроз групне, радионичарске видове овладавања одређеним компетенцијама. Осим тога, Центар за развој може упутити препоруке матичној организацији запосленог о примени других метода каријерног развоја које се односе на: учење на послу, учење изван посла, комуникацију и давање повратне информације као и тренинге у учионици.

 

planiranje1   planiranje2