На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),

Високи службенички савет доноси

 

ОДЛУКУ

о допуни Кодекса понашања државних службеника

 

Члан 1.

 

У Кодексу понашања државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 29/08, 30/15, 20/18, 42/18 и 80/19),  после члана 14. додају се назив члана и члан 14а, који гласе:

 

Поступање у кризним и ванредним ситуацијама"

Члан 14а

Државни службеник је дужан да се у кризним и ванредним ситуацијама (елементарне несреће и катастрофе, појаве епидемије заразне болести и друго) одговорно понаша и да поштује општа упутства и препоруке тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби у кризној или ванредној ситуацији.

Када је, ради спречавања ширења заразне болести, потребно предузимање посебних мера превенције, државни службеник који руководи државним органом или ужом унутрашњом јединицом у органу дужан је да пословне активности реорганизује и управљање људским ресурсима примери епидемиолошкој ситуацији, те да размотрити и предузме мере за  смањење преноса заразе међу запосленима, заштиту оних који су изложени већем ризику од штетних здравствених компликација, мере и планове за одржавање пословних процеса у случају да се догоди већи број изостанака од уобичајеног и минимизирање негативних ефеката на друге органе, службе и грађане.

 

Ако, у случају из става 2. овог члана, пословна активност захтева сталну комуникацију са запосленима, рад са странкама, тимски рад и групне сусрете са учесницима неког састанка, потребно је предност дати комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива и слично, а ако то није могућно, државни службеници су дужни да се придржавају следећих правила:

1) да  приликом пословних сусрета избегавају руковање и срдачно поздрављање;

2) да  ограниче групне пословне састанке на максимално до четири особе, а време трајања састанка до максимално 20 минута;

3) да за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од барем једног метра;

4) да пре почетка и након састанка обезбеде да се просторија проветри и да се дезинфикују радне површине, кваке, коришћена апаратура и слично;

5) да се на састанку служи флаширана вода;

6) да се рад са странкама временски ограничи, да се приликом  рада са странкама користе дезинфекциона средства за руке, маске и друга примерена и препоручена средства.”

 

Члан 2.

 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

792 Број: 119-01-1/2020-01

У Београду, 16. марта 2020. године

 

Високи службенички савет

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

 

                                                                                                                  др Ранка Вујовић