Обуку је подржала Ханс Зајдел Фондација, а релаизаторка обуке била је Јелена Бабић, запослена на пословима односа са јавношћу и промоције Службе за управљање кадровима.

 

Јасна, правовремена и ефикасна интерна комуникација представља основ успешног функционисања једне организације. Међутим, комуникацији међу запосленима често се не посвећује довољна пажња, па чак и онда када постане евидентно да она не функционише, односно да се поруке не деле правим циљним групама, да не носе прецизне и јасне информације или да оне касне. Због тога је Служба за управљање кадровима одлучила да унапреди капацитете запослених и да их обучи како да препознају и избегну грешке које настају лошим комуницирањем.

На предавању је објашњена моћ информације, порекло неспоразума, примери културе дељења знања, представљени су различити правци комуникације, анализиране су комуникационе мреже, а посебна пажња усмерена је на организационе културе у којима се стварају тзв. «комуникациони силоси» или у којима долази до скривања знања и стварања гласина.

Током предавања, запослени Службе имали су прилику да заједно анализирају постојећу праксу и да заједничким радом дођу до предлога нових решења за унапређење интерне комуникације. „У хијерархијски устројеним организацијама, које карактерише комуникација надоле, запослени имају пасивну улогу и ретко се обраћају надређенима, чиме се губи значајан број информација, односно информације о реалном стању организације и посла ни не стижу до руководилаца. Да би се таква култура променила и успоставила отворена комуникација међу запосленима који припрадају различитим организационим деловима и нивоима, неопходно је да се сви актери упознају са последицама које неефикасно комуницирање може имати по организацију. У том смислу, посебно ми је драго што су запослени Службе активно учествовали у обуци и давали идеје за нова решења“, изјавила је реализаторка обуке, Јелена Бабић.

Обука је одржана 4. новембра у Палати Србије и присуствовало је више од двадесет запослених Службе за управљање кадровима.