Преко овог инструмента је у органе државне управе и друге државне органе преузето 120 лица

 

Интерно тржиште рада из перспективе јединице за кадрове у државном органу

Интерно тржиште рада је користан инструмент за попуњавање слободних радних места у државним органима и функционише као електронска база података на интернет презентацији Службе за управљање кадровима. Уредба о интерном тржишту рада је у примени од јануара 2020. године, и за то време преко овог инструмента је у органе државне управе и друге државне органе преузето 120 лица. 

Како би интерно тржиште рада адекватно функционисало, потребно је да сви учесници буду ангажовани, проактивни и мотивисани. Поред државних органа, државних службеника и службеника чије су улоге и одговорности детаљно описане у једном од ранијих текстова Кутак | Служба за управљање кадровима (suk.gov.rs), важно је истаћи и улогу јединице за кадрове у државном органу. Како би подаци о кадровским потребама државних органа и нераспоређеним државним службеницима били прецизни, тачни и лако доступни, потребно је нагласити које активности спроводи јединица за кадрове.

 

Шта је први корак који је у надлежности јединице за кадрове?

Реч је о редовном праћењу плана и динамике попуњавања слободних радних места у државном органу и уношењу кадровских потреба у Евиденцију интерног тржишта рада. На овај начин слободно радно место постаје видљиво и доступно свим запосленима који су уписани у Евиденцију. 

 

Како се процес даље наставља?

Јединица за кадрове обавештава руководиоца унутрашње јединице о могућности попуњавања радних места запосленим уписаним у Евиденцију који испуњавају услове и имају потребне компетенције за рад.

Руководилац унутрашње јединице информише јединицу за кадрове која лица пријављена на Евиденцију се позивају на проверу потребних компетенција. Надаље, јединица за кадрове шаље позив претходно одабраним запосленима и организује процес провере потребних компетенција.

Током целог процеса, јединица за кадрове остварује сарадњу са Службом за управљање кадровима по свим питањима.

Да би јединица за кадрове била ефикасна у обављању наведених послова, потребно је да њени запослени поседују изражене вештине праћења, ажурирања и повезивања података из више извора.

 

Сарадња са Службом за управљање кадровима

Важно је напоменути сарадњу коју јединица за кадрове има са Службом за управљање кадровима. Јединица за кадрове обавештава Службу о релевантним исходима и конкретним информацијама са интерног тржишта рада, а које могу бити од интереса за рад и даље ангажовање Службе. Блиска сарадња између ових тимова се остварује и у погледу континуираног рада на унапређењу целокупног поступка на интерном тржишту рада, вођења Евиденције као и комуникације међу свим актерима.

 

 

 

Значај и улога јединице за кадрове

Ако још једном погледамо у то шта интерно тржиште представља, онда свакако говоримо о ефикасном и транспарентном решавању кадровских потреба државних органа. Осим тога, ако знамо да су запослени најважнији ресурс једне организације, онда постаје јасно како интерно тржиште рада помаже у задржавању квалитетних кадрова,  подстицању каријерног развоја запослених и повећању могућности за њихово померање међу организационим јединицама. Јединица за кадрове има своје место и значај на интерном тржишту рада који се огледа у активном присуству, ангажованости и препознавању шанси и потенцијала код свих његових учесника.