Уредба о изменама и допунама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника ступила је на снагу 22. фебруара а примењује се од 1. марта 2022. године.

Новине у поступку вредновања, између осталог, подразумевају и детаљнији приступ у планирању циљева и очекиваних резултата. Наиме, неопходно је посебну пажњу посвети дефинисању показатеља испуњења циљева, конкретизовању почетних и циљаних вредности, као и изворима провере или начинима на које ће бити документована мерљивост реализације тих циљева.

За потребе подршке спровођењу одредаба ове Уредбе које се односе на израду годишњих циљева организационих јединица, Служба за управљање кадровима је израдила предлог обрасца који се може преузети овде: вредновање радне успешности (suk.gov.rs)

Напомињемо да се годишњи циљеви организационих јединица, односно самосталних извршиоца за 2022. годину морају ускладити са одредбама ове Уредбе у року од 30 дана од дана почетка њене примене, дакле најкасније до 30. марта.