Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2022. годину

ИЗВЕШТАЈ

О ПОШТОВАЊУ КОДЕКСА ПОНАШАЊА

ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

            Кодекс понашања државних службеника као систем тзв. меких правила (soft rules),  има за циљ да утврди стандарде интегритета и правила понашања државних службеника из органа државне управе и да обавести јавност о понашању, које има право да очекује, од државних службеника.

На основу овлашћења из чл. 164. и 164а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) као и задатака дефинисаних Акционим планом за Поглавље 23, Високи службенички савет је дописом од 20. децембра 2022. године од органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа затражио да до 31. јануара 2023. године доставе извештај са подацима и информацијама неопходним за праћење примене Кодекса понашања државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних службеника у 2022. години.

            Затражено је да извештаји садрже следеће податке:

- број државних службеника на неодређено и одређено време на крају 2022. године,

- укупан број поднетих притужби грађана на понашање државних службеника због повреде  

  Кодекса понашања државних службеника,

- број поступака покренутих по службеној дужности због непоштовања одредаба Кодекса

  понашања државних службеника,

- врсте повреда Кодекса понашања државних службеника (разврстано према члановима) на   

  које се у притужбама и сопственим иницијативама органа указује,

- податке о покренутим дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама  

  против државних службеника због повреде одредаба Кодекса понашања државних     

  службеника и

- оцену нивоа поштовања одредаба Кодекса понашања државних службеника.

            Такође је затражено да се достави обавештење и о томе на који начин су грађани обавештени о понашању које имају право да очекују од државних службеника у том органу, као и о начину пријема притужби на понашање државних службеника.

 

            Извештај је затражен од следећих органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа:

 

 1. I. Министарства:
 2. Министарство финансија
 3. Министарство унутрашњих послова
 4. Министарство привреде
 5. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
 6. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 7. Министарство рударства и енергетике
 8. Министарство унутрашње и спољне трговине
 9. Министарство правде
 10. Министарство државне управе и локалне самоуправе
 11. Министарство одбране
 12. Министарство спољних послова
 13. Министарство просвете
 14. Министарство науке, технолошког развоја и иновација
 15. Министарство здравља
 16. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 17. Министарство спорта
 18. Министарство туризма и омладине
 19. Министарство културе
 20. Министарство информисања и телекомуникација
 21. Министарство за европске интеграције
 22. Министарство заштите животне средине
 23. Министарство за бригу о селу
 24. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 25. Министарство за бригу о породици и демографију
 26. Министарство за јавна улагања.

 

            Извештај је затражен и од:

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно

     развијених општина на територији Републике Србије

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у

     области односа с дијаспором

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности у области

     равномерног регионалног развоја.

 

 1. II. Органи у саставу министарстава:
 2. Министарство спољних послова:
 • Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
 1. Министарство финансија:
 • Управа царина
 • Пореска управа
 • Управа за трезор
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Управа за јавни дуг
 • Управа за игре на срећу
 1. Министарство привреде:
 • Дирекција за мере и драгоцене метале
 1. Министарство правде:
 • Управа за извршење кривичних санкција
 • Дирекција за управљање одузетом имовином
 • Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе:
 • Управни инспекторат
 1. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде:
 • Управа за заштиту биља
 • Управа за шуме
 • Управа за ветерину
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабораторије
 1. Министарство за заштиту животне средине:

-    Агенција за заштиту животне средине

 1. Министарство рударства и енергетике:
 • Управа за резерве енергената
 • Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
 1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:
 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
 • Дирекција за водне путеве
 1. Министарство здравља:
 • Управа за биомедицину
 1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
 • Инспекторат за рад
 • Управа за безбедност и здравље на раду.

 

            III. Посебне организације:

 1. Републички секретаријат за законодавство
 2. Републичка дирекција за робне резерве
 3. Републички завод за статистику
 4. Републички хидрометеоролошки завод
 5. Републички геодетски завод
 6. Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 7. Центар за разминирање
 8. Завод за интелектуалну својину
 9. Завод за социјално осигурање
 10. Републички секретаријат за јавне политике
 11. Канцеларија за јавне набавке
 12. Републички сеизмолошки завод
 13. Комесаријат за избеглице и миграције
 14. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
 15. Дирекција за железнице
 16. Геолошки завод Србије
 17. Центар за истраживање несрећа у саобраћају
 18. Национална академија за јавну управу
 19. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

 

 1. IV. Службе Владе:
 2. Генерални секретаријат Владе
 3. Канцеларија за сарадњу са медијима
 4. Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац

      и Медвеђа

 1. Служба за управљање кадровима
 2. Авио служба Владе
 3. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 4. Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније
 5. Канцеларија за Косово и Метохију
 6. Управа за заједничке послове републичких органа
 7. Канцеларија за борбу против дрога
 8. Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим

      институцијама самоуправе у Приштини

 1. Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и

      Народном Републиком Кином

 1. Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација.

 

 1. V. Управни окрузи:

Извештај је затражен од стручних служби свих управних округа:

 1. Севернобачки
 2. Јужнобанатски
 3. Средњобанатски
 4. Севернобанатски
 5. Западнобачки
 6. Јужнобачки
 7. Сремски
 8. Мачвански
 9. Колубарски
 10. Подунавски
 11. Браничевски
 12. Шумадијски
 13. Поморавски
 14. Борски
 15. Зајечарски
 16. Златиборски
 17. Моравички
 18. Рашки
 19. Расински
 20. Нишавски
 21. Топлички
 22. Пиротски
 23. Јабланички
 24. Пчињски
 25. Косовски
 26. Пећки
 27. Призренски
 28. Косовско-поморавски
 29. Косовско-митровачки.

 

***

 

            Као и у претходном извештајном периоду, приметно је непоштовање рокова код одређеног броја министарстава као и органа у саставу министарстава и управних округа.

 

Извештај није доставио:

 • Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно

     развијених општина на територији Републике Србије.

 

***

 

А Н А Л И З А

 

            Ради бољег сагледавања целокупне веома сложене материје, ова анализа је урађена у пет делова који представљају саставни – јединствени део извештаја.

 

 1. I. Министарства:

 

 1. Министарство финансија
 2. Министарство унутрашњих послова
 3. Министарство привреде
 4. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
 5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 6. Министарство рударства и енергетике
 7. Министарство унутрашње и спољне трговине
 8. Министарство правде
 9. Министарство државне управе и локалне самоуправе
 10. Министарство одбране
 11. Министарство спољних послова
 12. Министарство просвете
 13. Министарство науке, технолошког развоја и иновација
 14. Министарство здравља
 15. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 16. Министарство спорта
 17. Министарство туризма и омладине
 18. Министарство културе
 19. Министарство информисања и телекомуникација
 20. Министарство за европске интеграције
 21. Министарство заштите животне средине
 22. Министарство за бригу о селу
 23. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 24. Министарство за бригу о породици и демографију
 25. Министарство за јавна улагања.

 

Извештај су доставили и:

 • Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у

     области односа с дијаспором

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности у области

     равномерног регионалног развоја.

 

Овим извештајем су анализиране и прутужбе које се односе на рад запослених у  Министарству унутрашњих послова и ако се на полицијске службенике, сагласно члану 45. Закона о полицији („Сл.гласник РС”, број 6/16, 24/18, 87/18) примењује Кодекс полицијске етике.

Извештајима министарстава (укључујући и кабинете министара без портфеља) обухваћено је укупно 4710 државних службеника.

            Против државних службеника у министарствима, током 2022. године, поднето је 36 притужби грађана на понашање државних службеника, и то у Министарству спољних послова 23 и Министарству унутрашње и спољне трговине 13. У Министарству спољних послова је поднете су 23 притужбе грађана које је надлежна организациона јединица Министарства редовно прослеђивала дипломатско-конзуларним представништвима на изјашњење, а странкама достављала одговор о основаности притужбе и предузетим мерама.  Све притужбе грађана односиле су се на непримерено опхођење конзуларних службеника према њима у смислу повреде члана 13. Кодекса. Покренут је 1 дисциплински поступак против државног службеника због повреде члана 14. Кодекса и поступак је у току. У Министарству унутрашње и спољне трговине поднето је 13 притужби грађана на понашање државних службеника и то: 7 притужби грађана на понашање државних службеника у смислу повреде члана 4. став 1. Кодекса, односно да државни службеници нису обављали своју дужност у оквиру датог овлашћења и 6 притужби грађана се односило на повреду члана 7. став 1. Кодекса, односно да су државни службеници дозволили да његов приватни интерес дође у сукоб са јавним интересом. По притужбама грађана покренуто је 13 поступака по службеној дужности. Ни у једном од покренутих поступака (по притужбама грађана) нису утврђене повреде члана 4. став 1. и члана 7. став 1. Кодекса. У Министарству здравља су покренута 3 дисциплинска поступка с тим да су 2 поступка у току а за 1 дисциплински поступак донета је ослобађајућа одлука.

 

Оцене поштовања Кодекса у министарствима су: „висок ниво“, „изузетно висок ниво“, „веома висок ниво“, „задовољавајући ниво“, „највиша оцена“, „добар“, „поштује се“, „придржавају се“, „у великој мери“.

 

 

 1. II. Органи у саставу министарстава:

 

Извештај су доставили следећи органи у саставу:

 1. Министарство спољних послова:
 • Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
 1. Министарство финансија:
 • Управа царина
 • Пореска управа
 • Управа за трезор
 • Управа за дуван
 • Управа за спречавање прања новца
 • Управа за слободне зоне
 • Управа за јавни дуг
 • Управа за игре на срећу
 1. Министарство привреде:
 • Дирекција за мере и драгоцене метале
 1. Министарство правде:
 • Управа за извршење кривичних санкција
 • Дирекција за управљање одузетом имовином
 • Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе:
 • Управни инспекторат
 1. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде:
 • Управа за заштиту биља
 • Управа за шуме
 • Управа за ветерину
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Републичка дирекција за воде
 • Управа за аграрна плаћања
 • Дирекција за националне референтне лабораторије
 1. Министарство за заштиту животне средине:

-    Агенција за заштиту животне средине

 1. Министарство рударства и енергетике:

-     Управа за резерве енергенатa

 • Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности
 1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:
 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
 • Дирекција за водне путеве
 1. Министарство здравља:
 • Управа за биомедицину
 1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
 • Инспекторат за рад
 • Управа за безбедност и здравље на раду

 

            Извештај о поштовању Кодекса доставило је 29 органа управе у саставу министарстава. У овим органима, током 2022. године, радило је 13.998 државних службеника.

            У посматраном периоду највише притужби је евидентирано у Пореској управи -укупно 45 притужби. Притужбе су се односиле: 17 на повреду из члана 4. став 2. Кодекса,  2 на повреду из члана 4. став 4., 4 на повреду из члана 7., 1 на повреду из члана 10., 2 на повреду из члана 11. став 2., 14 на повреду члана 13., 5 на повреду члана 14. ст.1. и 2.. Због учињених повреда правила етичког понашања уређеним Кодексом покренута су 3 дисциплинска поступка, од чега су 2 поступка окончана, а 1 поступак је у току. У окончаним дисциплинским поступцима: у 1 поступку је изречена дисциплинска новчана казна, а 1 поступак је обустављен.

            У Управи за трезор су биле поднете 2 притужбе грађана на понашање државних службеника због повреде члана 13. Кодекса, док није било покренутих дисциплинских поступака.

            У Управи царина немају прецизан податак о броју притужби на повреду Кодекса јер су притужбе у надлежности Одељења за унутрашњу контролу и јављају се последнично односно уз  неку од лакших и тежих повреда службене дужности.

            У Управи за извршење кривичних санкција евидентиране су 2 повреде дужности супротно члану 14. Кодекса; покренута су 3 дисциплинска поступка по службеној дужности али због тежих повреда службене дужности из члан 109. став 1. тачка 1. (1 поступак) и тачка 14. (2 поступка) ЗДС које одговара повредама из правила прописаних чл. 4., 6., 13. и 14. Кодекса, од чега су 2 поступка окончана а 1 поступак је у току. У 1 окончаном дисциплинском поступку изречена је дисциплинска казна – новчана казна у износу од 20% основне плате за пуно радно време за 2 месеца и запослени је био удаљен са рада до окончања дисциплинског поступка; у 1 дисциплинском поступку изречено је да се запослени ослобађа одговорности.

 

Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као „задовољавајући“, „у складу са одредбама“, „висок ниво“, „веома висок ниво“, „највиша оцена“, „придржавају се“, „поштује се“, „добар“.

 

 

III. Посебне организације:

 

Извештај су доставиле следеће посебне организације:

 1. Републички секретаријат за законодавство
 2. Републичка дирекција за робне резерве
 3. Републички завод за статистику
 4. Републички хидрометеоролошки завод
 5. Републички геодетски завод
 6. Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 7. Центар за разминирање
 8. Завод за интелектуалну својину
 9. Завод за социјално осигурање
 10. Републички секретаријат за јавне политике
 11. Канцеларија за јавне набавке
 12. Републички сеизмолошки завод
 13. Комесаријат за избеглице и миграције
 14. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
 15. Дирекција за железнице
 16. Геолошки завод Србије
 17. Центар за истраживање несрећа у саобраћају
 18. Национална академија за јавну управу
 19. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

 

Извештај о поштовању Кодекса доставило је 19 посебних организација. Извештајима је обухваћено 4.049 државних службеника који су радили у овим организацијама.

Током 2022. године, у Републичком геодетском заводу је евидентирано 7 притужби грађана. Притужбе су се односиле на повреду члана 13. Кодекса. Покренуто је 5 дисциплинских поступака због повреде одредаба Кодекса и то 3 дисциплинска поступка због повреде одредбе члан 14. ст. 1. и 2., који су у току.

 

Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као: „висок ниво“, „задовољавајући“, „поштује се“, „у потпуности поштује“.

 

 1. IV. Службе Владе:

 

Због хетерогености састава ових служби, њих смо посебно издвојили у анализи.

Извештај су доставиле следеће службе Владе:

 1. Генерални секретаријат Владе
 2. Канцеларија за сарадњу са медијима
 3. Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац

      и Медвеђа

 1. Служба за управљање кадровима
 2. Авио служба Владе
 3. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 4. Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније
 5. Канцеларија за Косово и Метохију
 6. Управа за заједничке послове републичких органа
 7. Канцеларија за борбу против дрога
 8. Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим

      институцијама самоуправе у Приштини

 1. Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и

      Народном Републиком Кином

 1. Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација.

 

Укупан број запослених у овим хетерогеним делатностима, у извештајном периоду, износио је: 610 извршиоца. Повреде Кодекса нису регистроване.

 

Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као „задовољавајући“, „у складу са одредбама“, „висок ниво“, „веома висок ниво“, „поштује се у потпуности“, „одличан“, „високо професионалан“.

 

 1. V. Управни окрузи:

 

Извештај су доставили следећи управни окрузи:

 1. Севернобачки
 2. Јужнобанатски
 3. Средњобанатски
 4. Севернобанатски
 5. Западнобачки
 6. Јужнобачки
 7. Сремски
 8. Мачвански
 9. Колубарски
 10. Подунавски
 11. Шумадијски
 12. Поморавски
 13. Борски
 14. Зајечарски
 15. Златиборски
 16. Моравички
 17. Рашки
 18. Расински
 19. Нишавски
 20. Топлички
 21. Пиротски
 22. Јабланички
 23. Пчињски
 24. Косовски
 25. Пећки
 26. Косовско-поморавски
 27. Косовско-митровачки.

 

Извештајни период за 2022. годину, када говоримо о управним окрузима, обухватио је анализу рада укупно 190 запослених.

Током 2022. године у Јужнобачком управном округу су евидентирана 2 поступка покренута по службеној дужности због повреде члана 14 Кодекса и оба су у току.

 

 Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као: „придржавају се одредби“, „у складу са одредбама“, „задовољавајући“, „изузетно висок ниво“, „поштују“, „у потпуности поштују“, „одличан“.

 

***

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

На основу извршене анализе достављених извештаја органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа, Високи службенички савет констатује:

- да су се органи државне управе, службе Владе и стручне службе управних округа одазвале позиву Високог службеничког савета и доставиле извештај са потребним подацима и информацијама неопходним за праћење примена Кодекса понашања државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних службеника за 2022. годину,

- да није јасније уочена разлика између повреда одредаба Кодекса понашања државних службеника и одговорности за повреде других дужности из радног односа,

- да је степен поштовања Кодекса понашања државних службеника задовољавајући, с обзиром да је регистрован мали број притужби грађана и, сагласно томе, мали број покренутих дисциплинских поступака у односу на број запослених.

- да је, имајући у виду број поднетих притужби грађана и покренутих дисциплинских поступака због непоштовања норми Кодекса понашања државних службеника, и даље  потребно радити на информисању грађана о могућностима исказивања својих примедаба на рад органа државне управе и појединаца у њима,

- да известан број органа није поставио Кодекс на свој сајт или о томе није доставио информацију, на основу чега се закључује да се упознавању грађана са правилним понашањем државних службеника још увек не придаје довољан значај,

- могуће постојање неуједначене праксе, пре свега, међу органима државне управе.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полазећи од наведеног, Високи службенички савет, на основу члана 18в Кодекса понашања државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 29/08, 30/15, 20/18, 42/18, 80/19 и 32/20), утврђује следећи

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА

за унапређење поштовања Кодекса понашања државних службеника

 

 

 1. Високи службенички савет препоручује свим органима државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа да раде на даљем унапређењу квалитета рада запослених, као и на унапређењу начина пријема притужби грађана и начина мерења задовољства грађана пруженим услугама (кроз информисање, омогућавање пријема притужби путем веб сајта, анкетирање корисника услуга  и др.). Посебно се препоручује функционерима и лицима на положају да у својим колективима негују одговарајућу пажњу у комуникацији пружајући благовремене, тачне и потпуне податке, на учтив и достојанствен начин.
 2. Високи службенички савет препоручује да органи државне управе, службе Владе и стручне службе управних округа предложеним активностима из тачке 1. обухвате и лица ангажована по другим основама.
 3. Високи службенички савет предлаже да се сагледа оправданост и размотри могућност да се у садржај програма полагања државног стручног испита уврсти и материја етичког кодекса.

 

***

 

Извештај о примени Кодекса понашања државних службеника за 2022. годину доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе и објавити на интернет страници Службе за управљање кадровима.

 

 

792 Број: 119-01-6/2022-01

У Београду, 24. марта 2023. године

                                                           

 

                                                                                    В.Д. ПРЕДСЕДНИКА

                                                                  ВИСОКОГ СЛУЖБЕНИЧКОГ САВЕТА

 

                                                                                   доц. др Ранка Вујовић