Конкурс

Датум објаве: 29.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 06.06.2024.

Државна ревизорска институција

Јавни конкурс за попуњавање Конкурси органа ван државне управе радних места

Опис посла:

На основу члана 25. став 3. тачка 4) Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др. закон), члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), чланa 9. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), и члана 6. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији број 110-1911/2021-08/1 од 23. децембра 2021. године (пречишћен текст), Државна ревизорска институција оглашава 

 

JАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41

 

II Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 1,

са местом рада у Београду – 2 извршиоца

 1. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 2, са местом рада у Београду – 1 извршилац
 2. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 3, са местом рада у Београду 1 извршилац
 3. Радно место млађи саветник у ревизији, звање млађи саветник, Сектор број 4, са местом рада у Београду – 2 извршиоца

 

            Услови за рад на радном месту млађи саветник у ревизији (под редним бројем 1, 2, 3. и 4): високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место млађи саветник за финансијско-рачуноводствене послове, звање млађи саветник, Служба за финансије и рачуноводство, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду – 1 извршилац

 

   Услови за рад на радном месту млађи саветник за финансијско-рачуноводствене послове (под редним бројем 5): високо образовање из области  економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место – администратор мреже, звање самостални саветник, Служба за информационе технологије, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду – 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту – администратор мреже (под редним бројем 6): високо образовање из области математичких наука или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства или машинског инжењерства или организационих наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци на пословима развоја и имплементације информационих технологија; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место – за техничку подршку, звање млађи саветник, Служба за информационе технологије, Сектор подршке ревизији, са местом рада у Београду – 1 извршилац

 

            Услови за рад на радном месту за техничку подршку (под редним бројем 7): високо образовање из области математичких наука или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства или машинског инжењерства или организационих наука или економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

III Врста радног односа:

 

Радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

 

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

 

У изборном поступку проверавају се: 

 

 1. Опште функционалне компетенције за сва радна места:

 

 • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се усмено;
  •   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару);
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се усмено.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs

 

 1. Посебне функционалне компетенције:

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

       За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 1):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада - управно-правни послови (општи управни поступак; посебни управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему; Закон о буџету за календарску годину; Уредба о буџетском рачуноводству) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

       За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 2):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада - управно-правни послови (општи управни поступак; посебни управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Закон о локалној самоуправи; Закон о јавним предузећима; Закон о рачуноводству) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

            За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 3):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада - управно-правни послови (општи управни поступак; посебни управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Закон о здравственом осигурању; Закон о здравственој заштити) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 4):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада - управно-правни послови (општи управни поступак; посебни управни поступак; правила извршења решења донетог у управном поступку) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Закон о јавним предузећима; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

 

 

 

За радно место млађи саветник за финансијско-рачуноводствене послове (под редним бројем 5):

 

  - Посебна функционална компетенција за област рада – стручно оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података; методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Закон о буџету за календарску годину; Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) провераваће се усмено.

 

За радно место – администратор мреже (под редним бројем 6):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада – информатички послови (TCP/IP и DNS; серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux); базе података; програмски језик; системи дељења ресурса; хардвер; информациона безбедност) провераваће се усмено и практичним радом на рачунару;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место – (Закон о информационој безбедности) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

За радно место – за техничку подршку (под редним бројем 7):

 

- Посебна функционална компетенција за област рада – информатички послови (TCP/IP и DNS; серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux); базе података; хардвер; информациона безбедност)  провераваће се усмено и практичним радом на рачунару;

- Посебна функционална компетенција за радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место – (Закон о информационој безбедности) провераваће се усмено;

- Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик  (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се усмено путем разговора.

            Код посебних функционалних компетенција прво се проверава страни језик.

 

 1. Понашајне компетенције за сва радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

 

 1. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва радна места:

 

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.

 

VI Лицa којa су задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Влаховић и Весна Конта тел. 011/304-22-16.

 

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.


VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Државне ревизорске институције и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о чињеницама о којима орган води службену евиденцију.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.

 

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: 

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 25. јуна 2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакт бројева телефона које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка путем контакт бројева телефона које су навели у својим пријавама.

 

Напоменe:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник Државне ревизорске институције.

         Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

 

                                                                                                                    др Душко Пејовић