Конкурс

Датум објаве: 15.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2024.

Основни суд у Врању

Јавни конкурс за попуњавање Конкурси органа ван државне управе радних места

Опис посла:

На основу одредбе чл. 47. 48, 54,  и 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/18, 157/20 и 142/22), одредбе чл. 8 ст. 4 у вези чл. 2. ст. 8, чл. 9 ст. 3 и чл. 10,11,12,14,15 и 16 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним огранима („Службени гласник РС“ број 2/19, 67/21), одредбе чл. 5-27. Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“ број 30/19), чл. одредбе чл. 27к Закона о буџетском систему („ Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021, 92/2023), као и на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 Број: 112-2351/24 од 27.03.2024. године, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Врању Су I -9-17/22 од 10.11.2022. године, председник Основног суда у Врању Драгана Станковић-Тасић, расписује

 

ЈАВНИ КОНКРУС

За попуњавање извршилачког радног места „СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК – ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК“ у звању самосталног саветника

         у Основном суду у Врању

 

I Огран у коме се радно место попуњава: Основни суд у Врању, ул. Краља Милана бр. 2 Врање

 

II Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном ограну због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

III Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник  у звању самосталног саветника – 6 извршилаца

 

IV Радни однос и место рада:

 

Радни однос на неодређено време, Основни суд у Врању, ул. Краља Милана бр. 2.

 

Опис послова за радно место СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК у звању самосталног саветника: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Врању Су I-9-17/22 од 10.11.2022. године, судијски помоћник – у звању вишег судијског сарадника које одговара звању самосталног саветника помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и по налогу председника суда.

 

Услови за рад на радном месту судијски помоћник: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне комептенције за ово радно место.  

 

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

 1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

 • „Огранизација и рад државних ограна РС“ – провераваће се путем теста (писмено),
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се писмено путем теста.

 

НАПОМЕНА: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели  да на основу њега буде ослобођен тестирања ове компетенције неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару“) достави наведени доказ у оригиналу или  овереној фотокопији.  Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли исти може или не може да прихвати и кандидата ће ослободити тестовне провере.

 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу опште  функционалне компетенције „Огранизација и рад државних ограна Републике Србије“ биће објављена на интернет презентацији Основног суда у Врању.

 

Компетенција „Пословна комуникација“ проверава се писаним путем, где се од кандидата захтева да у писменом облику да предлог решења одређеног задатка које је типично за обављање послова на радном месту „Судијски помоћник“.

 

Након  пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних комептенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

Посебне функционалне комептенције које се проверавају у избором поступку су:

 

За радно место „СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК“:

 

 • Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда;
 • Планска документа, прописи и акти из надлежности и огранизације ограна и познавање прописа релевантних за судску управу
 • Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката

 

 

Провера посебних функционалних компетенција вршиће се писаним путем (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом). Време израде теста не може бити дуже од једног сата, а време за припрему усменог задатка не може бити дуже од 30 минута.

 

Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних комептенција врши се провера понашајних компетенција.

 

 1. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се писаним путем, и то од стране дипломираног психолога.

 

Након пријема извештаја о резултатима провере понашаних компетенција, сачињеног од стране дипломираног психолога, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

Све наведене компетенције комисија ће проверити најкасније у року од два месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.

 

 1. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА

 

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних ограна  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивња у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

VII ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС врши се на обрасцу пријаве који ће бити доступан на интернет презентацији Основног суда у Врању https://vr.os.sud.rs/ или у штампаној верзији у судкој управи Основног суда у Врању.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру од стране унутрашње јединице за управљање кадровима под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

VIII ОСТАЛИ ДОКАЗИ КОЈЕ ПРИЛАЖУ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ УСПЕШНО ПРОШЛИ ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ПРЕ ИНТЕРВЈУА СА КОНКУРСНОМ КОМИСИЈОМ

 

 • Биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
 • Оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема наведена у условима за радно место;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту.
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврда, решење и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • Оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном ограну због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних ограна у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
 • Оригинал уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова РС, не старије од шест месеци),
 • Други докази о стеченим знањима и вештинама.

 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у ограну у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Одредбама чл. 9 и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18) прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке огран може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

 

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.  

 

Основни суд у Врању ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Потребно је да кандидат попуни изјаву која представља саставни део обрасца пријаве на конкурс за радно место, којом се опредељује за једну од две могућности  - да огран прибави податке о којима се води службена или да кандидат то учини сам.

 

За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама). Као доказ се могу приложити и фотокопије документа које су оверене пре 01.марта 2017. године у основним судовима, односно оптшинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног ограна неће се разматрати.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, а уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

 

IX Рок за подношење осталих доказа:  кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе које прилажу у конкурсном поступку.

 

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

 

Докази се достављају на адресу: Основни суд у Врању, ул. Краља Милана бр. 2, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места – судијски помоћник “.

 

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће се изборни поступак након истека рока од осам дана за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

 

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Основног суда у Врању, ул. Краља Милана бр. 2.

 

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на конктакте (бројеве телефона или електронске адресе) из пријава.

 

XI Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

 

XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, радним данима од 10,00 до 13,00 часова: Дарко Стојковић, технички секретар, 017/423-990.

 

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс:

 

Пријава на конкурс шаље се на адресу: Основни суд у Врању, ул. Краља Милана бр. 2, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места –судијски помоћник“ или се непосредно предаје у седишту Основног суда у Врању, ул. Краља Милана бр. 2., пријемна канцеларија.

 

НАПОМЕНЕ

 

 • Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног суда у Врању и огласној табли Основног суда у Врању, на порталу е – управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

 • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије

 

 • Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног посутпка,

 

 • Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном ограну подлежу пробном раду од 6 месеци

 

 • Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.

 

 • Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције „Огранизација и рад државних органа Републике Србије“ биће објављени на интернет презентацији Основног суда у Врању https://vr.os.sud.rs/

 

 • Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

 

 • Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се, без дискриминације, и на особе женског пола.

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ  СУДА У ВРАЊУ,

                                                            Драгана Станковић-Тасић