Конкурс

Датум објаве: 15.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2024.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2530/2024 од 27. марта 2024. године, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за пружање стручне подршке установама у имплементацији дуалног образовања и васпитања, звање Саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

прати активности у области дуалног образовања и васпитања, израђује упоредне анализе системских и осталих питања у области дуалног образовања и васпитања у земљи и иностранству и припрема извештаје; стара се о роковима за извршење уговора и предлаже њихово продужење; анализира податке у регистрима и информационим системима из области дуалног образовања и васпитања и припрема извештаје и предлаже унапређења; пружа стручну подршку установама у систему дуалног образовања и васпитања; прати и анализира податке о упису у средње школе и факултете и податке у апликацијама који се односе на систем дуалног образовања и васпитања; прати активности размене података из евиденција и база података које институције воде у складу са законом и учествује у промоцији дуалног образовања и васпитања; учествује у раду радних група за израду закона и подзаконских аката у овој области; стара се о припреми одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора, обавља и друге послове по налогу помоћника директора

Услови:

Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд