Конкурс

Датум објаве: 13.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 21.05.2024.

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

Интерни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, 14000 ВАЉЕВО, Улица Карађорђева 31

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за подршку финансијским пословима, звање Млађи саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Прикупља и припрема податке за израду предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и планирању извршења финансијског плана на декадном и месечном нивоу; ажурира податке у програму за исплату плата запослених; контира и књижи књиговодствене исправе и израђује књиговодствене извештаје и билансе; припрема и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе стручне службе; прати наменско коришћење буџетских средстава и припрема периодичне извештаје о извршењу буџета; врши контролу законитости и исправности финасијске документације; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним евиднецијама; сарађује са другим органима у поступку остваривања права државних службеника и намештеника из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,   мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Ваљево