Конкурс

Датум објаве: 06.03.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 14.03.2024.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8689/2023 од 29. септембра 2023. године, Министарство културе оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, 11000 Београд, Влајковићева 3

II Радна места која се попуњавају:

Радно место начелник Одељења, звање Виши саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упуства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу; координира израду општих и појединачних аката из делокруга Одељења и води евиденцију за додатне послове; спроводи политику управљања кадровима и пружа стручну помоћ о свим питањима из области управљања кадровима у циљу остваривања политике управљања кадровима; израђује акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и Нацрт кадровског плана у Министарству и стара се о њиховом правилном спровођењу; израђује План интегритета и стара се о обављању послова везаних за сукоб интереса и борбу против корупције; руководи пословима који се односе на статусна питања установа културе из делокруга Министарства; организује поступање у вези са пословима сарадње са Државним правобранилаштвом; координира послове безбедности и здравља на раду, народне одбране и ванредне ситуације, поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности; стара се о припреми плана јавних набавки за Министарство и обавља и друге послове по налогу секретара Министарства

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.