Конкурс

Датум објаве: 13.12.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 21.12.2023.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-2680/2023 од 29.03.2023.године, Републичка дирекција за робне резерве, оглашава:

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, 11000 Београд, Дечанска 8а

II Радна места која се попуњавају:

Радно место интерни ревизор, звање Саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Обавља послове ревизије и то: ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; израђује анализе, извештаје и информације у вези обављених ревизија; придржава се професионалних и етичких стандарда; припрема нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије; анализира прикупљене и обрађене ревизорске доказе и учествује у изради одговарајућих радних докумената; врши процену система за финансијско управљање и контролних система; процењује системе и процесе интерне контроле на основу управљања ризицима; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе на пословима из свог делокруга; обавља и друге послове по налогу директора

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Дечанска бр. 8а.