Конкурс

Датум објаве: 13.12.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 21.12.2023.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-2680/2023 од 29.03.2023.године, Републичка дирекција за робне резерве, оглашава:

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, 11000 Београд, Дечанска 8а

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за правне послове, звање Саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Врши стручну обраду и вођење предмета у споровима Дирекције и другим управним предметима; врши правне послове везане за  упис заложних права у корист Дирекције и предузима мере ради заштите права и имовинских интереса Дирекције; врши послове везане за стручну оцену и обраду предмета у реализацији уписа својинских права на непокретностима у корист Дирекције; врши правне  послове везане за право располагања односно коришћења покретне и непокретне имовине Дирекције; припрема  документацију за покретање судских спорова,  обрађује тужбе, стечајне пријаве, предлоге за извршења и друге поднеске у судским споровима Дирекције; учествује у правним пословима из области управљања  људским ресурсима; пружа стручну подршку у спровођењу интерног и јавног конкурса; учествује у правним пословима из области јавних набавки; ажурира Информатор о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,  најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Дечанска бр. 8а.