Конкурс

Датум објаве: 13.12.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 21.12.2023.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-2680/2023 од 29.03.2023.године, Републичка дирекција за робне резерве, оглашава:

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, 11000 Београд, Дечанска 8а

II Радна места која се попуњавају:

Радно место ит администратор обраде података и техничке подршке, звање Саветник Одсек за аутоматску обраду података (АОП)

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Обавља послове који се односе на техничку подршку корисницима информационих сиситема Дирекције; дефинише и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације, прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; пројектује анализу информатичке инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног задатка за њен редован развој, одржавање и рад; пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме и кабловских веза; примењује мрежна решења (switching, routing, интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и др.); предузима мере за ажурирање системског софтвера Дирекције; надгледа рад информационог система из надлежности Одсека; израђује конкурсну документацију у поступку јавних набавки из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.     

Услови:

Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Дечанска бр. 8а.