Конкурс

Датум објаве: 25.10.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2023.

Привредни суд у Ужицу

Јавни конкурс за попуњавање Конкурси органа ван државне управе радних места

Опис посла:

Председник Привредног суда у Ужицу, на основу члана  47, члана 48 и члана 54 Закона о државним службеницима (Сл.Гл.РС број 79/05…157/2020 и 142/2022), одредбе члана 9. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (Сл.Гл.РС број 2/2019 и 67/2021), одредбе члана 11 тачке 2 и 12 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Привредном суду у Ужицу (I Су број 9/2023-9 од 04.04.2023. године) и Одлуке председника суда о потреби попуњавања радних места у Привредном суду у Ужицу спровођењем јавног конкурса (V Су 35/2023-142 од 17.10.2023. године) оглашава дана 25.10.2023. године

 

                                                   ЈАВНИ КОНКУРС

 

За попуњавање извршилачких радних

места у Привредном суд у Ужицу

 

 

 

Датум оглашавања конкурса: 25.10.2023. године

Последњи дан рока за подношење пријава је 06.11.2023. године.

 

Орган у коме се радно место попуњава:

 

I Привредни суд у Ужицу, Марије Маге Магазиновић број 11, Ужице

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 

 1. Радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1 (један)

 

Опис послова:

Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компентенције за рад на овом радном месту.

 

 1. Радно место судијски помоћник – судијски сарадник

Звање:  саветник

Број извршилаца: 1 (један)

 

Опис послова:

Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит,  и потребне компентенције за рад на овом радном месту.

 

 

 1. 3. Радно место записничар

Звање: референт

Број извршилаца: 1 (један)

 

Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.

 

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа I A или I Б класе , положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом

 

 

 

 

1.Провера општих функционалних компетенција:

 

- из области знања организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест);

- из области знања и вештина дигитална писменост (провера ће се вршити решавање задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);

- из области знања и вештина пословна комуникација (провера ће се вршити решавањем теста који ће се радити у писаној форми, заокруживањем једног од више понуђених одговора из постављених задатака на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу).

Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције 'дигитална писменост' (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције 'дигитална писменост', неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 'рад на рачунару'), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

          Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.

          Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

          Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу www.ue.pr.sud.rs  као и на сајту Службе за управљање кадровима  www.suk.gov.rs

 

 

 1. Провера посебних функционалних компетенција:

 

За радно место судијски помоћник у звању виши судијски сарадник и судијски сарадник:

 

 1. Посебна функционална компетенција у области рада судска управа – провераваће се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним путем – тест.
 2. Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник и судијски сарадник провераваће се поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом, где кандидат у усменом облику даје предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова на радном месту судијског помоћника – вишег судијског сарадника и судијског сарадника
 3. Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник виши судијски сарадник и судијски сарадник – вештине презентације, вештине управљање поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику презентира извештавање у конкретном предмету, које извештавање типично у обављању послова на радном месту судијског помоћника. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време за припрему кандидата је 15 минута.

 

                                  За радно место: записничар:

 

 

 1. Посебна функционална компетенција познавање прописа Закон о државним службеницима и Судски пословник као и вештина куцања – провера ће се вршити писаним путем – тест који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат.
 2. Посебна функционална Компетенција поседовање вештине куцања провераваће се практичним радом на рачунару тако што ће члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку а време за проверу је 10 минута.
 3. Посебна функционална компетенција у области рада административни послови – познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
 4. Посебна функционална компетенција-положен испит за дактилографа I А или Б класе провера ће се вршити увидом у потврду о положеном испиту.

 

Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија  ће таквог кандидата удаљити  са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест.

Време за израду теста је 1 сат.

 

 

 1. Провера понашајних компетенција:

 

Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога.Трошкове за проверу понашајних компетенција сносе кандидати.

 

 1. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата:

 

Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

 

IV Врста радног односа и место рада за сва радна места

 

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време у Привредном суду у Ужицу Марије Маге Магазиновић број 11, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државним органима. Пробни рад траје 6 месеци.

 

 

V Општи услови за рад на свим радним местима:

 

- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије

- да учесник конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа

- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци

 

 

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс:

 

Датум оглашавања: 25.10.2023. године

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Привредног суда у Ужицу, на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу, на порталу е-управе, на порталу СУК-а, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација 'Послови'.

Последњи дан рока за подношење пријава је 06.11.2023. године.

 

VII Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Привредног суда у Ужицу (www.ue.pr.sud.rs)

 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру у писарници Привредног суда у Ужицу, Марије Маге Магазиновић 11, Ужице или путем поште на исту адресу са назнаком 'пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – назив радног места'.

 

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

VIII Докази које прилажу кандидати

 

Који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција,

пре интервјуа са конкурсном комисијом:

 

-Биографија са наводима о досадашњем радном искуству

-Уверење о држављанству Републике Србије;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Диплома којом се потврђује стручна спрема;

За радно место судијски помоћник – уверење о положеном правосудном испиту;

За радно место за пријем и оверу – уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима;

За радно место записничар – уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државнинм органима и уверење о положеном испиту за дактилографа 1 А или 1 Б класе;

 

-Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

 

-Потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу;

 

-Уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци издате од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци;

 

              Други докази о стеченим знањима и вештинама.

 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у  коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (или у Основним судовима).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

 

IX Рок за подношење доказа:

 

Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функциконалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе податке који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 'за јавни конкурс'.

 

X Датум и место провере компетенција

учесника конкурса у изборном поступку:

 

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Привредног суда у Ужицу, у улици Марије Маге Магазиновић број 11. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) која наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 

Драгана Пешић, секретар Привредног суда у Ужицу, контакт телефон 031-315-0012.

 

Напомене:

Документа о чињеницама у којима се води службена евиденција су уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку (Сл.Гл. РС број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање у којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. Став 3.), да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. Став 3).

 

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатим при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провера компетенција.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком председника Привредног суда у Ужицу.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Привредни суд у Ужицу не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, вере, пола, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Привредног суда у Ужицу, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Привредног суда у Ужицу (www.ue.pr.sud.rs).

 

 

                                                                                                                        Председник суда

 

                                                                                                                        Миљко Мићовић