Конкурс

Датум објаве: 25.10.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2023.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 142/22) члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-8562/2023 од 27. септембра 2023. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ, 11000 Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за стручне и статистичке послове, звање Млађи саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Прикупља и обрађује податке за потребе израде анализа из делокруга Одељења; учествује у припреми предлога одговора подносиоцима притужби и представки; припрема, ажурира и води евиденције о подацима из делокруга Одељења; стара се о правовременим и потпуном информисању руководиоца и запослених о активностима из делокруга Одељења; распоређује и води евиденцију коришћења сала у згради; заказује састанке, припрема материјале и води рачуна о распореду састанака, времену и месту њиховог одржавања; обавља организационе и техничке послове везане за пријем, разврсавање дневне и e-mail поште и води евиденцију о томе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из области друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места

Место рада: Београд