Конкурс

Датум објаве: 25.10.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2023.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7563/2023 од 30. августа 2023. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 11000 Београд, Бирчанинова 6

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за подршку праћењу примене прописа у области рада независних тел, звање Млађи саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Пружа подршку у праћењу и анализирању закона и упоредно-правних решења од значаја за припрему нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Групе; припрема мишљења о примени закона и других прописа из делокруга Групе; евидентира захтеве, жалбе и одговоре по захтевима за остваривањем права на слободан приступ информацијама од јавног значаја; учествује у припрема мишљења са становишта делокруга Групе на нацрте закона и предлоге прописа и општих аката које достављају надлежни органи на мишљење; учествује у припреми анализа и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови:

Стечено високо образовање из научне научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  као и потребне компетенције за обављање послова радног места

Место рада: Београд