Конкурс

Датум објаве: 16.08.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 24.08.2023.

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Министарство туризма и омладине оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за опште послове, звање Саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Припрема планове рада Министарства, извештаје о раду Министарства, анализе и информације из делокруга рада Министарства у сарадњи са свим организационим јединицама Министарства и припрема докуменатцију за израду, ажурирање и објављивање Информатора о раду Министарства; обавља послове који се односе на спровођење прописа из области ванредних ситуација, прати прописе из наведене области и координира извршење свих послова и задатака у оквиру  послова ванредних ситуација; припрема нацрте решења, закључака и дописа у вези са имовином Министарства и сачињава извештаје за Републичку дирекцију за имовину Републике Србије; припрема појединачна акта која се односе на прибављање и задуживање печатима Министарства; обавља послове који се односе на организацију службених путовања у земљи и иностранству; припрема решења о укњижењу основних средстава Министарства која нису прибављена из средстава Министарства и  решења о искњижењу основних средстава Министарства; припрема и учествује у организовању поступка годишњег пописа имовине Министарства, сравњује стање основних средстава утврђено годишњим пописом и у складу са тим усклађује стање у помоћним књигама; учествује у раду комисија из делокруга Секретаријата; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:

Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд