Конкурс

Датум објаве: 16.08.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 24.08.2023.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5451/2023 од 28. јуна 2023. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ, 11000 Београд, Мике Аласа 14

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за послове квалитета, звање Самостални саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Обавља послове успостављања, примене, одржавања и унапређења система менаџмента у Дирекцији; прати, проучава и усклађује рад система менаџмента у Дирекцији са прописима и захтевима одговарајућих домаћих и међународних стандарда из области квалитета; остварује сарадњу са представницима међувладиних, међународних и регионалних метролошких организација и учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и у међународним пројектима у области квалитета; припрема извештаје о активностима система менаџмента, учествује у поступку преиспитивања система менаџмента од стране руководства и учествује у спровођењу Политике квалитета; спроводи анализе система менаџмента и утврђује потребе за даљим унапређењем система менаџмента, учествује у планирању, организовању и спровођењу интерних провера система менаџмента и извештава о налазима интерних и екстерних провера; учествује у одржавању акредитованог и сертификованог система менаџмента Дирекције; учествује у спровођењу поступка оцењивања усаглашености мерила у делу оцењивања усаглашености система квалитета произвођача; прати документа међународних и регионалних организација у области метрологије са циљем њихове примене у Републици Србији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области математичке науке, физичке науке, рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењерство, организационе науке, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд