Конкурс

Датум објаве: 23.11.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 01.12.2022.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и 67/2021), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, 11000 Београд, Народних хероја 30

II Радна места која се попуњавају:

Руководиоца групе, звање Самостални саветник Одељењe за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Руководи и планира рад Групе и пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Групи; израђује нацрте општих аката Управе; израђује тужбе и одговоре на тужбе и документацију за заступање Управе пред судовима и другим органима и контролише примену уједначене праксе при поступању у управним предметима и учествује у спровођењу управног поступка; израђује појединачна акта у вези са радним односом и регулисањем других права из радног односа; обавља послове у вези са стручним усавршавањем државних службеника и припрема нацрт програма посебног стручног усавршавања; организује и стара се о исправном планирању, спровођењу поступака јавних набавки и изради извештаја о јавним набавкама; организује и стара се о чувању архивске грађе која се односи на правне, кадровске и опште послове Управе;  учествује у припреми и ажурирању Информатора о раду и обрађује захтеве за приступ информацијама од јавног значаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.