Конкурс

Датум објаве: 30.08.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 07.09.2022.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

Интерни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за подршку пословима извршења буџета, звање Млађи саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Учествује у припреми и комплетирању документације за реализацију плаћања; учествује у припреми и изради решења о распореду средстава; учествује у припреми и изради захтева за креирање преузетих обавеза и захтева за плаћање корисницима буџетских средстава у Информационом систему за извршење буџета; прати на оперативном нивоу реализацију извршених плаћања по испостављеним фактурама; стара се о чувању уговорених средстава финансијског обезбеђења у складу са позитивним прописима; припрема извештај о доспелим, а неизмиреним обавезама (доцње); сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у циљу комплетирања документације ради реализације плаћања, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд