Конкурс

Датум објаве: 24.08.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2022.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

Интерни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, 11070 Нови, Омладинских бригада 1

II Радна места која се попуњавају:

Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, звање Самостални саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у  области безбедности и квалитета хране животињског порекла, хране за животиње и споредних производа животињског порекла; поступа по представкама, извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Суботица