Конкурс

Датум објаве: 17.08.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 25.08.2022.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место инспектор социјалне заштите, звање Саветник Сектор за социјалну заштиту

Број извршилаца: 2

Опис посла:

Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима, учествује у  вршењу послове инспекцијског надзора над радом установа, других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите у погледу примене закона, других прописа и општих аката и учествује у вршењу контроле испуњености услова у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за обављање делатности социјалне заштите и психолошке делатности и учествује у вршењу послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите, стара се о поступку пријема корисника у установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу категорије корисника и капацитета установе и учествује у вршењу контроле прописаних евиденција у области социјалне заштите, учествује у разматрању приговора на рад установа социјалне заштите и других пружалаца услуга социјалне заштите  од стране корисника, запослених, грађана и других институција и предузима одговарајуће мере, прикупља и припрема за разматрање  захтеве за давање сагласности за смештај у интернате   средњих школа и трошкове оспособљавања деце и омладине ометене у развоју, обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или педагошких и андрагошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспекторе, радно искуство у струци од најмање три године, потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд