Конкурс

Датум објаве: 13.10.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 21.10.2021.

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Положајних радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 11000 Београд, Руже Јовановића 27а

II Радна места која се попуњавају:

Помоћник директора – руководилац Сектора за контролу квалитета и стање животне средине у Агенцији за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине – положај у петој групи,

Опис посла:

Руководи радом Сектора, распоређује и координира послове и координира рад унутрашњих јединица Агенције, врши послове Националне фокалне тачке за сарадњу са ЕЕА, врши и друге послове из надлежности директора у одсуству директора и по његовом посебном овлашћењу, обавља и друге послове по налогу Директора.

Услови:

Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

Место рада: Београд