Конкурс

Датум објаве: 18.03.2020.  Датум истека рока за пријављивање: 02.04.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ Министарство рударства и енергетике на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11839/2019 од 3. децембра 2019. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

2. Радно место за правне послове у области развоја енергетских сектора, звање Саветник Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Припрема мишљења о нацртима закона и предлозима других овлашћених предлагача; учествује у припреми стручних основа за израду прописа из области топлотне енергије; учествује у пословима припреме и праћења реализације стратешких докумената у области енергетике из делокруга Одсека; припрема информације и предлоге закључака из делокруга Сектора ради достављања Влади на разматрање и усвајање; учествује у припреми одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима за приговоре у вези топлотне енергије, израђује дописе и друга акта из делокруга Одсека; администрира базом података о показатељима рада даљинских система грејања и анализира те податке у циљу праћења стања и предлагања мера за побољшање рада и решавање евентуалних проблема у њиховом раду; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд