Конкурс

Датум објаве: 18.03.2020.  Датум истека рока за пријављивање: 02.04.2020.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ Министарство рударства и енергетике на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11839/2019 од 3. децембра 2019. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку економским и правним пословима у области нафте и гаса, звање Саветник Сектор за нафту и гас

Број извршилаца: 1

Опис посла:

Прати ефекте примене прописа из области нафте и гаса, учествује у припреми анализа ефеката закона, припрема извештаје и учествује у предлагању одговарајућих мера и активности; припрема одговоре на представке грађана у области нафте и гаса; учествује у припреми предлога појединачних аката које у области нафте и гаса доноси Влада; ажурира базу података из области нафте и гаса, прати и анализира стање и кретање нафте и гаса на светском тржишту и учествује у изради  информације, извештаја и анализа, као и припреми предлога одговарајућих мера и активности; прати извршење Енергетског биланса и учествује у припреми предлога мера и активности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови:

Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд