Извештај о поштовању кодекса понашања државних службеника за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ

О ПОШТОВАЊУ КОДЕКСА ПОНАШАЊА

ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

На основу овлашћења из чл. 164. и 164а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), Високи службенички савет је дописом од 19. децембра 2019. године од органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа затражио да до 31. јануара 2020. године доставе извештај са подацима и информацијама неопходним за праћење примене Кодекса понашања државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних службеника у 2019. години.

Затражено је да извештаји садрже следеће податке:

- број државних службеника на неодређено и одређено време на крају 2019. године,

- укупан број поднетих притужби грађана на понашање државних службеника због повреде

Кодекса понашања државних службеника,

- број поступака покренутих по службеној дужности због непоштовања одредаба Кодекса

понашања државних службеника,

- врсте повреда Кодекса понашања државних службеника (разврстано према члановима) на

које се у притужбама и сопственим иницијативама органа указује,

- податке о покренутим дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама

против државних службеника због повреде одредаба Кодекса понашања државних

службеника и

- оцену нивоа поштовања одредаба Кодекса понашања државних службеника.

Такође је затражено да се достави обавештење и о томе на који начин су грађани обавештени о понашању које имају право да очекују од државних службеника у том органу, као и о начину пријема притужби на понашање државних службеника.

 

Извештај је затражен од следећих органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа:

 

I. Министарства:

 1. Министарство финансија

 2. Министарство унутрашњих послова

 3. Министарство привреде

 4. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде

 5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

 6. Министарство рударства и енергетике

 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 8. Министарство правде

 9. Министарство државне управе и локалне самоуправе

 10. Министарство одбране

 11. Министарство спољних послова

 12. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 13. Министарство здравља

 14. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 15. Министарство омладине и спорта

 16. Министарство културе и информисања

 17. Министарство заштите животне средине

 18. Министарство за европске интеграције

 

Извештај је затражен и од:

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа

 • Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој

 

II. Органи у саставу министарстава:

1. Министарство спољних послова:

 • Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

2. Министарство финансија:

 • Управа царина

 • Пореска управа

 • Управа за трезор

 • Управа за дуван

 • Управа за спречавање прања новца

 • Управа за слободне зоне

 • Управа за јавни дуг

3. Министарство привреде:

 • Дирекција за мере и драгоцене метале

4. Министарство правде:

 • Управа за извршење кривичних санкција

 • Дирекција за управљање одузетом имовином

 • Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама

5. Министарство државне управе и локалне самоуправе:

 • Управни инспекторат

6. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде:

 • Управа за заштиту биља

 • Управа за шуме

 • Управа за ветерину

 • Управа за пољопривредно земљиште

 • Републичка дирекција за воде

 • Управа за аграрна плаћања

 • Дирекција за националне референтне лабораторије

7. Министарство за заштиту животне средине:

- Агенција за заштиту животне средине

8. Министарство рударства и енергетике:

 • Управа за резерве енергената

9. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

 • Дирекција за водне путеве

10. Министарство здравља:

 • Управа за биомедицину

11. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

 • Инспекторат за рад

 • Управа за безбедност и здравље на раду

 

III. Посебне организације:

1. Републички секретаријат за законодавство

2. Републичка дирекција за робне резерве

3. Републички завод за статистику

4. Републички хидрометеоролошки завод

5. Републички геодетски завод

6. Републичка дирекција за имовину Републике Србије

7. Центар за разминирање

8. Завод за интелектуалну својину

9. Завод за социјално осигурање

10. Републички секретаријат за јавне политике

11. Управа за јавне набавке

12. Републички сеизмолошки завод

13. Комесаријат за избеглице и миграције

14. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

15. Дирекција за железнице

16. Геолошки завод Србије

17. Центар за истраживање несрећа у саобраћају

18. Национална академија за јавну управу

 

IV. Службе Владе:

1. Генерални секретаријат Владе

2. Канцеларија за сарадњу са медијима

3. Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и

Медвеђу

4. Служба за управљање кадровима

5. Авио служба Владе

6. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

7. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

8. Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

9. Канцеларија за Косово и Метохију

10. Канцеларија за људска и мањинска права

11. Управа за заједничке послове републичких органа

12. Канцеларија за борбу против дрога

13. Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим

институцијама самоуправе у Приштини

14. Канцеларија за управљање јавним улагањима

15. Канцеларија националног савета за координацију сарадње са Руском федерацијом и

Народном републиком Кином

16. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

 

V. Управни окрузи:

Извештај је затражен од стручних служби свих управних округа

 1. Севернобачки

 2. Средњобанатски

 3. Севернобанатски

 4. Западнобачки

 5. Јужнобачки

 6. Сремски

 7. Мачвански

 8. Колубарски

 9. Подунавски

 10. Браничевски

 11. Шумадијски

 12. Поморавски

 13. Борски

 14. Зајечарски

 15. Златиборски

 16. Моравички

 17. Рашки

 18. Расински

 19. Нишавски

 20. Топлички

 21. Пиротски

 22. Јабланички

 23. Пчињски

 24. Косовски

 25. Пећки

 26. Призренски

 27. Косовско-поморавски

 

***

 

Као и у претходном извештајном периоду, приметно је непоштовање рокова код већег броја министарстава као и органа у саставу министарстава и управних округа.

 

Извештај нису доставили

Управни окрузи (2):

1. Косовско митровачки управни округ и

2. Јужнобанатски управни округ.

 

***

 

А Н А Л И З А

 

Ради бољег сагледавања целокупне веома сложене материје, ова анализа је урађена у четири дела који представљају саставни – јединствени део извештаја.

 

I. Министарства:

 

Извештај су доставили:

 1. Министарство финансија

 2. Министарство унутрашњих послова

 3. Министарство привреде

 4. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде

 5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

 6. Министарство рударства и енергетике

 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 8. Министарство правде

 9. Министарство државне управе и локалне самоуправе

 10. Министарство одбране

 11. Министарство спољних послова

 12. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 13. Министарство здравља

 14. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 15. Министарство омладине и спорта

 16. Министарство културе и информисања

 17. Министарство за европске интеграције

 18. Министарство заштите животне средине

 

Извештај је доставио и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.

Овим извештајем су анализиране и прутужбе које се односе на рад запослених у Министарству унутрашњих послова и ако се на полицијске службенике, сагласно члану 45. Закона о полицији („Сл.гласник РС”, број 6/16, 24/18, 87/18) примењује Кодекс полицијске етике.

Извештајима министарстава (укључујући и кабинете министара без портфеља) обухваћено је укупно 4.849 државних службеника.

Против државних службеника у министарствима, током 2019. године, поднето је 8 притужби грађана на понашање државних службеника, и то у Министарству спољних послова. Министарство је притужбе редовно упућивало конкретним ДКПеим, а грађане обавештавало о изјашњењима, основаности приговора и предузетим мерама. Приговори су се односили на повреду члана 13 Кодекса.

 

Оцене поштовања Кодекса у министарствима су: „висок ниво“, „изузетно висок ниво“, „веома висок ниво“, „задовољавајући ниво“, „врло добар“, „у потпуности“, „поштују“, „придржавају“, „у великој мери“.

 

II. Органи у саставу министарстава:

 

Извештај су доставили следећи органи у саставу:

1. Министарство спољних послова:

 • Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

2. Министарство финансија:

 • Управа царина

 • Пореска управа

 • Управа за трезор

 • Управа за дуван

 • Управа за спречавање прања новца

 • Управа за слободне зоне

 • Управа за јавни дуг

3. Министарство привреде:

 • Дирекција за мере и драгоцене метале

4. Министарство правде:

 • Управа за извршење кривичних санкција

 • Дирекција за управљање одузетом имовином

 • Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама

5. Министарство државне управе и локалне самоуправе:

 • Управни инспекторат

6. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде:

 • Управа за заштиту биља

 • Управа за шуме

 • Управа за ветерину

 • Управа за пољопривредно земљиште

 • Републичка дирекција за воде

 • Управа за аграрна плаћања

 • Дирекција за националне референтне лабораторије

7. Министарство за заштиту животне средине:

- Агенција за заштиту животне средине

8. Министарство рударства и енергетике:

 • Управа за резерве енергената

9. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:

 • Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

 • Дирекција за водне путеве

10. Министарство здравља:

 • Управа за биомедицину

11. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

 • Инспекторат за рад

 • Управа за безбедност и здравље на раду

 

Извештај о поштовању Кодекса доставила су 27 органа управе у саставу. У овим органима, током 2019. године, радило је 14.143 државних службеника, од тога на неодређено време 12.426 и на одређено 1.717.

У посматраном периоду највише притужби је евидентирано у Пореској управи -укупно 45 притужби (повреда члана 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, и 14. Кодекса). Због учињених повреда правила етичког понашања уређеним Кодексом покренуто је 8 дисциплинских поступака, од чега је окончано 5 поступака, а 3 поступка су у току. У окончаним дисциплинским поступцима изречено су три новчане казне.

Управа царине покренула је највише дисциплинских поступака и то 26, али због теже повреде службене дужности из члана 109, став1. тач. 1, 14 и 14а Закона о државним службеницима. Теже повреде дужности из радног односа било је и у Управи за извршење кривичних санкција (1), што је резултирало новчаном казном од 20% од плате за један месец. У Управи за трезор покренута су 2 дисциплинска поступка и изречене су 2 дисциплинске мере - новчане казне у износу од 20% од плате за један месец, а у Управи за ветерину покренута су 2 дисциплинска поступка и изречене су 2 дисциплинске мере - новчане казне у износу од 10% од плате за један месец.

Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као „задовољавајући“, „у складу са одредбама“, „висок ниво“, „веома висок ниво“, „придржавају се одредаба.

 

III. Посебне организације:

 

Извештај су доставиле следеће посебне организације:

1. Републички секретаријат за законодавство

2. Републичка дирекција за робне резерве

3. Републички завод за статистику

4. Републички хидрометеоролошки завод

5. Републички геодетски завод

6. Републичка дирекција за имовину Републике Србије

7. Центар за разминирање

8. Завод за интелектуалну својину

9. Завод за социјално осигурање

10. Републички секретаријат за јавне политике

11. Управа за јавне набавке

12. Републички сеизмолошки завод

13. Комесаријат за избеглице и миграције

14. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

15. Дирекција за железнице

16. Геолошки завод Србије

17. Центар за истраживање несрећа у саобраћају

18. Национална академија за јавну управу

 

Извештај о поштовању Кодекса доставило је 18 посебних организација. Извештајима је обухваћено 3.565 државна службеника који су радили у овим организацијама.

Током 2019. године, само у Републичком геодетском заводу су евидентиране 2 притужбе грађана, по којима нису покретани дисциплински поступци.

Оцене које су дате о поштовању Кодекса, дефинисане су као: „придржавају се одредби“, „висок ниво“, „задовољавајући“, „изузетно висок ниво“, „поштују“, „у потпуности поштују“.

 

IV. Службе Владе:

 

Због хетерогености састава ових служби, њих смо посебно издвојили у анализи.

 

У извештајном периоду обухваћене су:

1. Генерални секретаријат Владе

2. Канцеларија за сарадњу са медијима

3. Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и

Медвеђу

4. Служба за управљање кадровима

5. Авио служба Владе

6. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

7. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

8. Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

9. Канцеларија за Косово и Метохију

10. Канцеларија за људска и мањинска права

11. Управа за заједничке послове републичких органа

12. Канцеларија за борбу против дрога

13. Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим

институцијама самоуправе у Приштини

14. Канцеларија за управљање јавним улагањима

15. Канцеларија националног савета за координацију сарадње са Руском федерацијом и

Народном републиком Кином

16. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

 

Укупан број запослених у овим хетерогеним делатностима, у извештајном периоду, износио је: 636 извршиоца. Повреде Кодекса нису регистроване.

 

V. Управни окрузи:

 

Извештајни период за 2019. годину, када говоримо о управним окрузима, обухватио је анализу рада укупно 175 запослених.

Као и у претходном извештајном периоду ниједан од запослених није учинио повреду радне дужности, нити је покренут поступак по притужбама грађана у погледу повреде правила понашања.

 

***

 

З А К Љ У Ч А К

 

На основу извршене анализе достављених извештаја органа државне управе, служби Владе и стручних служби управних округа, Високи службенички савет констатује:

- да су се органи државне управе, службе Владе и стручне службе управних округа одазвале позиву Високог службеничког савета и доставиле извештај са потребним подацима и информацијама неопходним за праћење примена Кодекса понашања државних службеника и за унапређивање правила етичког поступања државних службеника за 2019. годину,

- да је јасније уочена разлика између повреда одредаба Кодекса понашања државних службеника и одговорности за повреде других дужности из радног односа, у односу на претходни извештајни период,

- да је степен поштовања Кодекса понашања државних службеника задовољавајући, с обзиром да је регистрован мали број притужби грађана и, сагласно томе, мали број покренутих дисциплинских поступака у односу на број запослених.

- да број поднетих притужби грађана и покренутих дисциплинских поступака због непоштовања норми Кодекса понашања државних службеника не одражава реално стање квалитета рада у државној управи, те да је, у том смислу, потребно чинити све да се грађани информишу о могућностима исказивања својих примедаба на рад органа државне управе и појединаца у њима,

- да многи органи нису поставили Кодекс на свој сајт или о томе нису доставили информацију, на основу чега се закључује да се упознавању грађана са правилним понашањем државних службеника још увек не придаје довољан значај,

- могуће постојање неуједначене праксе, пре свега, међу органима државне управе.

 

Полазећи од наведеног, Високи службенички савет, на основу члана 18в Кодекса понашања државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 29/08, 30/15, 20/18 и 42/18), утврђује следећи

 

ПРЕДЛОГ МЕРА

за унапређење поштовања Кодекса понашања државних службеника

 

1. Високи службенички савет препоручује свим органима државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа да раде на даљем унапређењу квалитета рада запослених, као и на унапређењу начина пријема притужби грађана и начина мерења задовољства грађана пруженим услугама (кроз информисање, омогућавање пријема притужби путем веб сајта, анкетирање корисника услуга и др.).

 

2. Високи службенички савет предлаже да се сагледа оправданост и размотрити могућност да се у садржај програма полагања државног стручног испита уврсти и материја етичког кодекса.

 

***

 

Извештај о примени Кодекса понашања државних службеника за 2019. годину доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе и објавити на интернет страници Службе за управљање кадровима.

 

 

792 Број: 119-01-3/2019-01

У Београду, 6. априла 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ВИСОКОГ СЛУЖБЕНИЧКОГ САВЕТА

 

др Ранка Вујовић