ОДЛУКA о допуни Кодекса понашања државних службеника

            На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима (Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),

Високи службенички савет доноси

 

 

ОДЛУКУ

о допуни Кодекса понашања државних службеника

 

 

Члан 1.

 

 

У Кодексу понашања државних службеника (Службени гласник РС”, бр. 29/08, 30/15, 20/18 и 42/18), у члану 5. став 3. после речи: „ намештеника” додају се запета и речи: „нити да на њих врши притисак у вези са подршком политичким странкама, односно политичким субјектима који имају кандидате на изборима”.

 

 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:

 

 

Државни службеник не сме да користи јавне скупове на којима учествује и сусрете које има као државни службеник у сврху промоције политичких странака, односно политичких субјеката или ради јавног представљања учесника на изборима и њихових изборних програма или позивања бирача да гласају или не гласају за одређене учеснике на изборима.

 

 

Јавна средства која су му поверена у вршењу послова државни службеник не сме да користи за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева коришћење службених просторија, возила и инвентара у сврхе политичке кампање.”.

 

 

Члан 2.

 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

792 Број: 06-00-20/2019-01

У Београду, 8. новембра 2019. године

 

 

Високи службенички савет

 

 

Председник

 

др Ранка Вујовић