Конкурс

Датум објаве: 29.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 06.06.2024.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА Управа за заједничке послове републичких органа, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1, чл. 10, чл. 11, 12. ст. 1. и 2. и чл. 13. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3436/2024 од 25. априла 2024. године, оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за оперативно стручну подршку, звање Сарадник

Број извршилаца: 2

Опис посла:

- обавља послове који се односе на вођење персоналне евиденције државних службеника и намештеника и друге евиденције из области људских ресурса и израђује уверења о подацима из службених евиденција;

- формира персонални досије за новозапосленог и стара се о уредном и правилном чувању персоналних досијеа;

- обавља послове уноса и ажурирања података у електронске базе података, контролише, сравњује, обрађује и уноси податке и документа у електронску базу података коришћењем апликација (ИСКРА);

-  обавља послове из области здравственоги, пензионог и инвалидског осигурања кроз Централни регистар и ажурира и оверава податке у регистру запослених;

- израђује статистичке податке из области радних односа, врши контролу тачности унетих података  и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника по полу;

- обавља друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:

Стечено високо образовање у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд