Конкурс

Датум објаве: 15.05.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2024.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2530/2024 од 27. марта 2024. године, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација оглашава

Јавни конкурс за попуњавање Извршилачких радних места

I Орган у коме се попуњавају радна места:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА, 11000 Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

Радно место за развој и унапређивање дуалног образовања и васпитања, звање Самостални саветник

Број извршилаца: 1

Опис посла:

учествује у планирању развоја дуалног образовања и васпитања у складу са усвојеним стратешким документима, међународним конвенцијама и другим документима и у изради извештаја о њиховом остваривању; прати примену закона и прописа из области дуалног образовања и учествује у процени ефеката увођења дуалног образовања у средњем стручном образовању и дуалног модела студија у високом образовању у складу са стратешким документима; прати стање и покреће иницијативе за решавање питања из области дуалног образовања у средњем стручном образовању, дуалног модела студија у високом образовању и развија методологије, израђује анализе, студије, елаборате и извештаје из области дуалног образовања у средњем стручном образовању и код дуалног модела студија у високом образовању; прати рад и пружа стручну подршку раду социјалних партнера укључених у процесе из домена дуалног образовања и васпитања и израђује анализе и даје предлоге за унапређивање уписне политике из области дуалног образовања и васпитања; учествује у програмирању и имплементацији националних и међународних пројеката из домена дуалног образовања и васпитања и стара се о спровођењу активности на унапређивању рада запослених у образовно-васпитним установама из области дуалног образовања и васпитања; учествује у развијању стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области дуалног образовања у средњем стручном образовању, дуалног модела студија у високом образовању и спроводи проверу реализације такмичења и смотри ученика из области дуалног образовања; прати активности размене података из евиденција и база података које институције воде у складу са законом и учествује у промоцији дуалног образовања и васпитања и различитих могућности за учење и достизање стандарда квалификација; обавља и друге послове по налогу помоћника директора

Услови:

Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Београд