ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 15.06.2019 Датум оглашавања: 10.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 18.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 


На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 47/18), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7159/2018, од 27. јули 2018. године и Закључак Комисије 51 број: 112-8068/2018, од 28.августа 2018. године, Републички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ


I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa бр.5

II Радна места које се попуњавају:

1. Статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика,  Група за статистику саобраћаја и телекомуникација, број извршилаца1. 

Опис послова: Ради на припреми методологије и на ревизији методологије и методолошких инструмената статистичких истраживања саобраћаја и телекомуникација; ради на припреми потребних информација за рад радних група при министарствима и за вођење билатерарних и мултилатерарних преговора и учествује на међународним састанцима и у пројектима међународне сарадње; прати инструменте економске и друге политике у области саобраћаја и телекомуникација; ради на припремању и спровођењу статистичких истраживања; проналази оптимална решења у примени аутоматске обраде података, публиковању података у спровођењу статистичког истраживања; консултује кориснике и даваоце статистичких података о релевантности и адекватности извора података и предлаже врсте аналитичког и другог коришћења података од стране корисника; припрема и учествује у изради класификација и номенклатура, студија, анализа и других докумената потребних за кориснике; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких наука, техничко - технолошких наука или друштвено – хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области   статистике саобраћаја - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

2. статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика, Група за статистику употребе ИКТ и пословне тенденције, број извршилаца1.

Опис послова: Учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа и инструмената статистичког истраживања; учествује у припреми и спровођењу истраживања; дефинише захтева за измене и допуне пројекта аутоматске обраде података за поједине фазе истраживања; врши анализу обухвата, квалитета, конзистентности и тачности података по постојећем програму логичке контроле; припрема табеларне приказе, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за Интернет презентацију; припрема података за различите аналитичке прегледе и учествовање у припремању пројеката за поједине кориснике; учествује у дефинисању и креирању базе података за потребе корисника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области статистике ИКТ - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

3. Статистичар аналитичар у звању саветника, Сектор друштвених статистика, Одељење за попис становништва, Група за организацију пописа и статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција, број извршилаца1.

Опис послова: Обавља методолошко-аналитичке послове из области пописа становништва и статистике азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција; израђује план пописних активности; ради на изради специфичних организационих упутстава за пописивање осетљивих категорија становништва (Роми, бескућници, итд); учествује у припреми и изради статистичко-аналитичких студија из области демографије и у свим пословима припреме пописа у раду стручних скупова и радионица које организују међународне статистичке институције, као и у изради статистичке инфраструктуре за потребе реализације пописа (номенклатуре, класификације); учествује у припреми методологије за статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција и ради на обради и анализи података из области статистике азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција; прати прописе и међународне уредбе које се односе на статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција; учествује у пројектима међународне сарадње; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: стечено високо образовање из научне,односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких или природно математичких наука наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области   попис становништва  -  усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

4. Пројектант ИС, у звању саветника, Сектор за информационо комуникационе технологије  и публицистику, Одељење за развој система за прикупљање и дисеминацију  података, Група за развој  система за прикупљање података, број  извршилаца1.

Опис послова: Обавља послове на развоју ИС за прикупљање података; увођењу стандарда у развоју ИС; примењује стандарде у пројектовању ИС за прикупљање података; тестира готове апликације пре њихове дистрибуције корисницима и даје предлоге за њихово унапређење; ради на пословима израде упутстава и комуникације са корисницима ИС; прати најновија техничко-технолошка достигнућа и примењује их у свакодневном раду; учествује у пројектовању, развоју и администрацији база података; ради на унапређењу метода програмирања и пројектовања ИС у оквиру Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке, економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање посебних програмских језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање програмских  језика - сертификат или други доказ; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области   Microsoft tehnologija:  MS SQL server baza podataka;    Web programiranje (programski jezik Visual Basic, markup jezici HTML i CSS, skriptni programski jezik javascript, jQuery) - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

5. Радно место за праћење усклађености са ЕУ стандардима, у звању саветник, Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу, Група за европске интеграције,  број извршилаца1.

Опис послова: Реализује активности везане за хармонизацију и интеграцију у оквиру Европског статистичког система; ради на систематизацији Евростат-ових захтева и њиховој презентацији; прати препоруке европских институција неопходних за процес европских интеграција; ради на припреми прегледа активности Завода у оквиру европских интеграција, прикупља одговарајуће податке из других организационих јединица; припрема извештаје и презентације; анализира и прати препоруке европских институција неопходних за процес европских интеграција; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено - хуманистичке науке, природно - математичке науке или техничко-технолошке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области  хармонизације статистичког система Србије са европским - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

6. статистичар аналитичар, у звању саветник Сектор за развој и информисање, Одсек за методологију узорка, број извршилаца1.

Опис послова: Дефинише план (дизајн) узорака за статистичка истраживања на бази узорка - припрема оквир за избор узорка, одређује тип, величину и алокацију узорка, врши избор узорка и припрема систем оцењивања, израчунава оцене параметара и њихове стандардне грешке; учествује у припрема методолошких основа, инструмената и у обради и оцењивању параметара за контролу квалитета пописа; за статистичка истраживања на случајним узорцима, суделује у изради радних докумената, анализа и студија као и у припреми делова других извештаја који се односе на методологију узорка и тачност података; учествује у развојним активностима Одсека; проучава и примењује међународне препоруке и стандарде из области методологије узорка и контроле квалитета података пописа; учествује у међународним пројектима; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке, економске науке, рачунарске науке или саобраћајно инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области теорије узорка и примена у пракси                                                                           - усмено;  вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

7. статистичар  у звању сарадник Сектор за развој и информисање, Одсек за административне изворе и регистре, Група за административне изворе, број извршилаца1.

Опис послова: Обавља послове везане за анализу и сређивање података преузетих из административних извора; учествује у појединим фазама оцене квалитета података преузетих из административних извора; обавља редовну комуникацију са унутрашњим организационим јединицама Завода, који у својим истраживањима користе податке из административних извора; евидентира и прати токове испуњавања захтева корисника; сарађује са власницима административних извора, учествује у изради презентација из ове области и организацији састанака; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља природно-математичких наука, техничко - технолошких наука или друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање из области административних извора и регистара                                                                -  усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

8. статистичар аналитичар у звању саветник Сектор за развој и информисање. Одељење за интеграцију података, Група за концептуални  и методолошки развој и одржавање статистичког пословног регистра, број извршилаца1.

Опис послова: Ради на методолошким решењима СПР и вођењу и одржавању СПР; обавља послове координације, сарадње са административним изворима и оцене квалитета преузетих података; припрема методолошко дефинисање и дизајн фаза одржавања СПР; врши структурне анализе великих и сложених пословних субјеката; ради на методолошкој припреми и вођењу истраживања о локалним јединицама СПР, изучава и прати развој међународних статистичких стандарда и развој система управљања квалитетом и ради на припреми конкретних предлога за њихову имплементацију; врши евидентирање и праћење токова испуњавања захтева корисника; испитује квалитет регистра у циљу исправки системских грешака у циљу измене постојећих и доношењу нових методолошких решења; израђује сложене аналитичке табеле на основу захтева корисника из земље и иностранства и спроводи методолошка упутства за потребе испитивање задовољства корисника СПР; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно -математичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области статистичког пословног регистра                                                                        -     усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

III Место рада:  Београд,ул. Милана Ракића  бр. 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Републички завод за статистику, 11000 Београд, ул. Милана Ракића бр. 5, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Алексић, телефон: 011/2413 319.
 
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или други доказа о знању енглеског језика.
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених ) или ће то орган учинити уместо ње.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег  и бржег спровођења изборног поступка. У вези наведеног потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судијским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).  Као доказ се могу приложити и фотокопије  докумената које су оверене  пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинском управама.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили тражене доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће започети од 26. октобра                2018. године у просторијама Републичког завода за статистику, улици Милана Ракића бр.5, Београд са почетком у  10  часова. 
О свему предходно наведеном,  кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или електронском поштом,  на контакте које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци.
Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Сгласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидат са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и web страници Републичког завода за статистику : www.stat.gov.rs, на порталу е-управе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 

претрага