ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 15.06.2019 Датум оглашавања: 10.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 18.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 


На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл.17 и чл. 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8726/2018 од 26. септембра 2018. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ


I Орган у коме се радно место попуњава:  Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11.

II Радно место које се попуњава:

1.    Радно место за аналитичке послове и рад на информационом систему, млађи саветник - приправник, Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа–1извршилац.

Опис послова: Прикупља податке у вези са утврђивањем узрока несрећа и учествује у припреми извештаја; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја  у вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза или пловилаи координира размену информација ради утврђивања узрока несрећа и спречавања настајања истих или сличних догађаја; учествује у анализи ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних извора; стара се о успостављању, раду и безбедности информационог система Центра и обезбеђује имплементацију софтвера за надзор и управљање системом; израђује и ажурира веб презентацију Центра; обавља послове на ECCAIRS информационом систему (European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems); обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерствона основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – усмено;  вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс – приправник“.

V Лице која је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Катарина Томић, телефон 011/41-444-25.

VI Oпшти услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
-потписана пријава са биографијом;
-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж.
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити усместо ње;

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.


IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на одређено време у трајању од једне године.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања бити проверени у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 и Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Чакорска бр. 6, почев од 21. октобра 2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на контакте које су навели у пријави.
 
Напомене:

*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.


Овај оглас објављује се на web страници и огласној табли Центра за истраживање несрећа у саобраћају,  на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
в.д. ДИРЕКТОР –  в.д. ГЛАВНИ ИСТРАЖИТЕЉ
                                                                                            
                                                                           проф. др Небојша Петровић

 

претрага