ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 15.06.2019 Датум оглашавања: 04.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Број: 111-00-265/2018-04
Датум: 04.10.2018. године
           Б е о г р а д
На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 13. став 1, а у вези са чланом 14. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство финансија, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за царински систем и политику у Министарству финансија – положај у трећој групи


Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору којим руководи; распоређује послове на уже унутрашње јединице и непосредне извршиоце; учествује у раду радних тела и радних група Владе и Народне Скупштине; сарађује са министарствима,  службама Владе и Народне Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе; обавља и друге послове које одреди министар.
 
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства у струци; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за царински систем и политику у Министарству финансија; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс: Рок за подношење пријава на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен.

Рок почиње да тече од 05.10.2018. године и истиче 12.10.2018. године.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Право учешћа на интерном конкурсу: право да учествују на интерном конкурсу имају само државни службеници из органа државне управе и служби Владе који су у претходне две године оцењени оценом „нарочито се истиче“, који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: дипломa o стручнoj спреми; уверење о положеном државнoм стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решења о оцењивању државног службеника оценом ,,нарочито се истиче” у претходне две године, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном   државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина 2, са назнаком „За интерни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел.011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Датум оглашавања:  04.10.2018. године.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављен је на web страници: www.suk.gov.rs, огласној табли Службе за управљање кадровима и на огласној табли Министарства финансија.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.


                                                                                                                                ДИРЕКТОР


                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага