ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.02.2019 Датум оглашавања: 04.07.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за управне послове и надзор над радом Фонда солидарности, звање самостални саветник, Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради другостепених решења у управном поступку по жалби на решења Фонда солидарности и припрема одговоре по тужбама у управном спору против решења министра из надлежности Одељења, учествује у вршењу надзора над радом Фонда солидарности, припрема мишљења на нацрте стратешких докумената, закона и других предлога прописа чији су предлагачи други органи државне управе; даје мишљења по захтеву странака о примени прописа у надлежности Одељења, учествује у припреми и достављању информација, одговора и других прилога из надлежности Одељења; анализира стање и предлаже мере за унапређење социјалног дијалога; учествује у преговорима за закључивање колективних уговора и даје мишљења на предлоге колективних уговора; учествује у изради стратегија, нацрта закона и других предлога прописа у области социјалног дијалога, колективног преговарања, мирног решавања радних спорова и штрајка; припрема извештаје и информације у циљу праћења спровођења закона и других прописа из области социјалног дијалога и колективног преговарања; припрема предлоге мишљења у вези са давањем сагласности на ратификацију међународних конвенција и других међународних уговора и припрема извештаје о њиховој примени; обавља послове у вези са транспозицијом прописа Европске уније за које је одређена његова надлежност, учествује у попуњавању табела усклађености и изјава о усклађености нацрта закона, других прописа и општих аката из надлежности Одељења са правним тековинама Европске уније, учествује у припреми прилога за израду и ревизију Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), учествује у припреми прилога за преговарачку позицију у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Европској унији, припрема прилоге и учествује у билатералним преговорима у вези са транспоновањем правних тековина Европске уније из надлежности Одељења, учествује у припреми прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске комисије и учествује на састанцима тих тела, учествује у припреми прилога, извештаја и информација из делокруга Одељења у вези са Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији, учествује у другим активностима из надлежности Одељења у вези са Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање области социјалног дијалога, колективног преговарања и мирног решавања радних спорова, познавање Закона о раду, Закона о општем управном поступку, Закона о социјално-економском савету, Закон о мирном решавању радних спорова, Правилника о регистрацији колективних уговора, Правилника о садржају обрасца за остваривање права код Фонда солидарности, Правилника о упису синдиката у регистар, Правилника о упису удружења послодаваца у регистар, Правилника о упису локалних савета у Регистар, Правилника о поступку мирног решавања радног спора - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место место за стручно оперативне послове у области социјалног дијалога и колективног преговарања, звање саветник, Одељење за послове у области социјалног дијалога, колективног преговарања и зарада, Сектор за рад и запошљавање, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми за  преговоре за закључивање колективних уговора и учествује у припреми мишљења на предлоге колективних уговора; учествује у изради нацрта закона и других предлога прописа у области социјалног дијалога, колективног преговарања, мирног решавања радних спорова и штрајка; учествује у  припреми решења и других акте о упису у регистар, променама и брисању из регистра синдиката и удружења послодаваца, регистрацији колективних уговора и социјално-економских савета, припрема материјал по захтевима за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца; врши стручне послове за Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца; израђује информације и анализе закључених и регистрованих колективних уговора (по гранама и делатностима); прикупља и обрађује податке у области социјалног дијалога и колективног преговарања; учествује у припреми мишљења предлога колективних уговора у делу зарада, накнада, учествује у припреми и достављању информација, извештаја, одговора и других прилога и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду у делу оснивања и регистрације синдиката и удружења послодаваца, утврђивања репрезентативности синдиката и удружења послодаваца, закључивања и регистрације колективних уговора, Закона о социјално економском савету, Закона о општем управном поступку, Правилника о регистрацији колективних уговора, Правилника о упису синдиката у регистар, Правилника о упису удружења послодаваца у регистар, Правилника о упису локалних савета у Регистар -  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Македонска 4.

3. Радно место за управне послове, звање саветник, Група за нормативне, управне и управно-надзорне послове за област запошљавања, Сектор за рад и запошљавање, 1 извршилац.

Опис послова: Израђује нацрте појединачних управних аката којима се у другом степену решава по жалбама и ванредним правним средствима на појединачне управне акте донете у првом степену, у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења и у поступку издавања дозволе за рад странцу и сачињава одговоре на тужбе, израђује нацрте појединачних управних аката у првом степену о области социјалног предузетништва и води базу података о основаним социјалним предузећима; учествује у припреми одговора на тужбе, израђује жалбе и предузима друге радње у вези са управним споровима пред правосудним органима у поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења, дозвола за рад издате странцима; учествује у формирању и ажурирању базе података, сагледавању и извештавању о управним и другим подацима у надлежности групе; учествује у припреми стручних мишљења у вези са применом прописа из области запошљавања, запошљавања особа са инвалидитетом и социјалног предузетништва, као и мишљења на нацрте прописа, стратешких докумената и других предлога прописа које примењују други државни органи; прати евиденције у области запошљавања у циљу сагледавања стања и предлагања мера за његово побољшање; израђује одговоре на представке и притужбе странака у вези са остваривањем права из наведених области; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о запошљавању странаца, Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за послове из области заштите ратних меморијала, звање млађи саветник - приправник, Одељење за нормативне и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.

Опис послова: Води евиденције о свим ратним меморијалима у Републици Србији, српским ратним меморијалима у иностранству, као и о ратним меморијалима припадника страних оружаних снага у Републици Србији; учествује у раду комисија за инвестиционо одржавање ратних меморијала, учествује у праћењу реализације уговора и  врши контролу наменског утрошка средстава завода за заштиту споменика културе по програмима санације, реконструкције и изградње споменика, ратних меморијала, војних гробова и гробаља; учествује у праћењу активности дипломатско конзуларних представништава РС у вези реализације уговора, редовног и инвестиционог одржавања ратних меморијала, врши контролу наменског утрошка средстава дипломатско конзуларних представништава РС и израђује извештаје; врши увид у стање на терену предложених ратних меморијала за санацију и реконструкцију и израђује информације о утврђеном стању; учествује у изради нацрта међународних споразума, мишљења и информација у области заштите ратних меморијал (групна и појединачна гробна места где се налазе земни остаци жртава рата, надгробни споменици, спомен костурнице, капеле, споменици, спомен плоче и други пијететни  симболи или спомен места која упућују на конкретан ратни догађај); учествује у припреми стручне основе за израду нацрта закона и других прописа из делокруга Одељења и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за нормативне и послове унапређења области борачко-инвалидске заштите, звање млађи саветник - приправник, Одељење за нормативне и управно-надзорне послове за борачко-инвалидску заштиту, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми нацрта закона, подзаконских и других аката у области  борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата и заштите чланова њихових породица; учествује у припреми општих мишљења и упутстава за  примену прописа из области; даје мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају други државни органи у вези наведене области; учествује у изради анализа, извештаја и информација у области; предлаже мере за унапређење и развој института у наведеној области; пружа стручну помоћ органима који обављају поверене послове; припрема нацрт решења о седишту, именовању и разрешењу чланова лекарских комисија надлежних за оцену инвалидитета у овој области; пружа стручну помоћ комисијама у примени прописа и врши контролу извештаја секретара ових комисија о њиховом раду и обавља  и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за подршку правним пословима, звање млађи саветник - приправник, Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми нацрта закона и предлога подзаконских аката и других прописа из области социјалне заштите; води евиденције о броју и структури запослених у установама социјалне заштите, као и друге евиденције из делокруга Одсека; пружа стручну помоћ установама социјалне заштите, израђује одговоре на захтеве и представке других органа, организација, установа и грађана из делокруга Одсека; учествује у припреми израде решења о броју и структури запослених; израђује акте којима се дају сагласности за пријем радника у радни однос; припрема податке за израду анализа, извештаја, информација и других аката из делокруга Одсека; пружа административно-техничку подршку у преговорима са репрезентативним синдикатима запослених у социјалној заштити, односно установама социјалне заштите и обавља друге послове које одреди  шеф Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

7. Радно место за подршку пословима унапређења заштите особа са инвалидитетом и професионалне рехабилитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, звање млађи саветник - приправник, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, 1извршилац.

Опис послова: Израђује информације и прегледе о удружењима и организацијама особа са инвалидитетом; прати стање, прикупља информације и припрема извештаје у области професионалне рехабилитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; прикупља и анализира извештаје о раду стручних служби у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и обрађује податке у вези са статусом особа са инвалидитетом према инвалидности, старости, полу и  квалификацијама; учествује у раду комисија за сагледавање пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социјално хуманитарних организација; учествује у раду комисија за сагледавање пријава предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; прати динамику и реализацију уговорних обавеза и учествује у контроли наменског утрошка одобрених средстава по јавним позивима; врши контролу исправности документације за оставривање права на рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом; припрема и израђује одговоре на представке грађана и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

8. Радно место начелник Одељења, звање виши саветник, Одељење за контролу, платни промет и рачуноводство, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Одељењу); прати реализацију буџета Министарства по свим позицијама и прати основаност плаћања и утврђује финансијске ефекте на буџет РС; врши календарски распоред извршења налога за плаћање и прати усаглашеност планираних валута плаћања са извршењем; прати усаглашеност обрачуна и извршених уплата по појединачним пореским пријавама; прати месечну динамику извршавања обавеза по областима; организује и прати израду периодичних, консолидованих и годишњег извештаја о извршењу буџета који се подносе Управи за трезор; израђује информације, процедуре и упутства у вези са текућим финансирањем и бројем корисника и пружа стручну помоћ индиректним корисницима; израђује акте и процедуре из надлежности Одељења и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке - смер финансије и рачуноводство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о рачуноводству, Закона о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и других прописа којима је уређено пословање буџетских корисника – усмено; познавање рада на рачунару – увидом у ECDL сертификат; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

9. Радно место за стручно оперативне послове, звање млађи саветник - приправник, Одељење за контролу, платни промет и рачуноводство, Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац.

Опис послова: Врши припрему исплатне документације и уноси у интерну рачуноводствену апликацију, обрачунава порезе и доприносе на примања запослених и ангажованих по уговорима; припрема акта за враћање неисправне исплатне документације; проверава комплетност исплатне документације и евидентираност фактура у централном регистру фактура; прати месечне квоте и предлаже одговарајуће корекције, планира потребна средства за исплату личних примања у директном и индиректним корисницима буџета; сравњује податке са добављачима; припрема презентације за обуку запослених у области финансијског пословања и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.


10. Радно место за аналитичке послове и израду извештаја у области антидискриминационе политике, звање самостални саветник, Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, 1 извршилац.

Опис послова: Припрема акта, којима се иницира доношење или измена прописа у спречавању и сузбијању дискриминације; припрема нацрте мишљења о нацртима закона и других прописа; припрема и израђује анализе и извештаје о најчешћим, типичним и тешким случајевима дискриминације; припрема израду извештаја о утврђеном стању спровођења прописа у области заштите од дискриминације; предлаже, организује и реализације сарадњу са представницима организација цивилног друштва, међународним владиним и невладиним организација; разматра и предлаже предузимање потребних радњи у случајевима дискриминације, који се односе на жртве трговином људима у координацији са Центром за заштиту жртава трговине људима; припрема и израђује решења о именовању директора, управног и надзорног одбора Центра за заштиту жртава трговине људима и сагласности на именовање директора Центра за заштиту жртава трговине људима; даје сагласности на статут и акт о организацији и систематизацији послова Центра за заштиту жртава трговине људима и обавља и друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, политичких наука и социолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о забрани дискриминације, Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године; знање енглеског језика - усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

11. Радно место за подршку аналитичким и другим пословима у области антидискриминационе политике, звање млађи саветник - приправник, Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, 1извршилац.

Опис послова: Учествује и пружа помоћ у изради извештаја сектора поводом спровођења антидискриминационих политика; прикупља податке од значаја за рад на спречавању дискриминације у случајевима, који се односе на избелгице и интерно расељена лица, мигранте, жртве трговином људима, лица обухваћена поступком реадмисије, маргинализованом становништву, укључујући ромско становништво и старија лица коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације, директне консултације и др.); формира и ажурира базу података о контакт лицима у јединицама локалне самоуправе задуженим за подршку дискриминисаним припадницима становништва; пружа помоћ осталим запосленим у припреми и изради материјала из надлежности Сектора и њиховој дистрибуцији; пружа помоћ у припреми и изради нацрта аката из области спречавања и сузбијања дискриминације и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

12. Радно место за подршку планирања и припреме пројеката, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, звање млађи саветник - приправник, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у анализирању и праћењу потреба за донаторском подршком, кредитним средствима и коришћењем фондова ЕУ; учествује у изради нацрта предлога пројеката и пројектне документације у одговарајућем формату потребну за обезбеђивање међународних донација и кредита и коришћење фондова ЕУ; прибавља потребну документацију за национално суфинансирање пројеката ради планирања буџета и учествује у програмирању приоритета за коришћење међународних донација и кредита и фондова ЕУ; учествује у припреми извештаја о процесу програмирања/планирања и учествује у раду секторских група за припрему пројеката, анализе и презентације у вези са припремом пројеката; спроводи  правила и  принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са процедурама; учествује у активностима које се односе на питање миграционих токова и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

13. Радно место за оперативне послове, звање млађи саветник - приправник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац.

Опис послова: Стара се о ажурности евидентирања регистра имовине и прати начин коришћења имовине Министарства; прослеђује представке другим органима и организацијама које нису у надлежности Министарства; учествује у изради предлога аката о образовању пројектних, посебних радних и других група које се образују посебним актима; учествује у припреми поступка годишњег пописа имовине Министарства; уноси податке у софтверске апликације у вези са јавним набавкама и води  посебне евиденције о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима; прикупља податке за ажурирање Информатора о раду Министарства; стара се о ажурном прослеђивању закључака Владе РС надлежним организационим јединицама; прикупља податке за израду Плана јавних набавки и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

14. Радно место за унутрашњу контролу, звање самостални саветник, Група унутрашње контроле инспекције, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми основа за израду налога, упутстава и инструкција и других аката у вези са процедуром унутрашње контроле; учествује у изради препорука и упутстава за унапређење рада у вишењу инспекцијског надзора; разматра притужбе на незаконит или неправилан рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора, прикупља одговарајуће доказе за поступке утврђивања њихове одговорности и припрема одлуке о поступању по притужбама; обавља непосредне надзоре ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора и предузима одговарајуће мере ради провере навода; предузима радње на откривању и спречавању незаконитог и несавесног чињења у раду инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора као и радње на откривању и спречавању свих видова противправног и несавесног обављања радних дужности инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора; израђује извештаје на основу исхода по пријавама и притужбама на рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора и обавља друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о инспекцијском надзору, Закона о раду, Закона о социјалној заштити, Правилника о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите –  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

15. Радно место инспектор рада, звање саветник, I Одељење инспекције рада у Граду Београду - Инспекторат за рад, 2извршиоца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

16. Радно место инспектор рада, звање саветник, II Одељење инспекције рада у Граду Београду - Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

17. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Нови Сад - Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

18. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Шабац - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 6/III

19. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Крагујевац - Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића 7

20. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Бор - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5/1

21. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Чачак - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 6

22. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одељење инспекције рада Краљево - Инспекторат за рад, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 3

23. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Лесковац - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Лесковац, Пана Ђукића 9-11

24. Радно место инспектор рада, звање саветник, Одсек инспекције рада Косовска Митровица - Инспекторат за рад, 1извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Место рада: Косовска Митровица, Немањина 48

25. Радно место за подршку управно-надзорним пословима, звање млађи саветник - приправник, Управа за бзбедност и здравље на раду, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми поступка издавања и одузимања лиценци из области безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију; припрема и обрађује податке о извршеном надзору над радом правних лица и предузетника, као и одговорних лица са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине; учествује у организацији полагања стручних испита лица која се баве пословима безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију; прикупља податке и информације за израду  извештаја за потребе Министарства, других државних органа и институција у вези са применом прописа из области безбедности и здравља на раду; прати стање безбедности и здравља на раду са аспекта примене прописа и израђује анализе и извештаје и обавља друге послове које одреди директор.     

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације – усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел: 011-361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), за радно место под редним бојем 8. оригинал или оверена фотокопија ECDL сертификата.

За радна места под редним бројем:  4.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,,13. и 25. уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.         Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидскоо осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: За радна места под редним бројем: 4.,5.,6.,7.,9.,11.,12.,,13. и 25. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину,  док се за остала радна места радни
однос заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, обавиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат.

Провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, за сва радна    места, обавиће се почев од 25. јула 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати Опис послова оглашених радних места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага