ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.07.2019 Датум оглашавања: 13.06.2018 Датум истека рока за пријављивање: 21.06.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 55. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 169б став 1. и став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5058/2018 од 31. маја 2018. године и 51 Број: 112-2867/2018 од 27. марта 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: студијско-аналитички послови јавних набавки, у звању виши порески саветник  – остале функције, Централа, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за комерцијалне и инвестиционе послове, Одсек за комерцијалне послове  –1 извршилац.

Опис послова: Учествује у пословима израде плана јавних набавки,спроводи поступке јавних набавки добара, услуга и радова, централизовано  на нивоу Пореске управе или за потребе  Централе Пореске управе. Комуницира и координира са организационим јединицама Пореске управе у циљу израде конкурсне документације. Врши оглашавање јавне набавке, израду конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама. Заједно са члановима комисије обавља јавно отварање понуда, анализу, обраду и бодовање понуда и предлаже најповољнијег понуђача за доделу уговора о јавној набавци, одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права. Израђује уговоре по окончаним поступцима јавних набавки као  и по оквирним споразумима закљученим  од стране тела за централизоване јавне набавке. Обавља проверу извршења уговорних обавеза са финансијског аспекта и прати извршавање послова у роковима према закљученим уговорима. Прати или реализује закључене уговоре, врши проверу рачуна доспелих за плаћање у складу са уговором, комплетира рачуне са потребном документацијом, евидентира и даје исте на плаћање. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичкх, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,  положен испит за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, радно искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа: Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о јавним набавкама, Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

2.  Радно место: порески инспектор канцеларијске контроле, у звању порески инспектор – основне функције, Филијала Стари Град, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску контролу  –1 извршилац.

Опис послова: Обавља једноставније послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по замолници надлежног одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

3.  Радно место: послови обраде захтева 1, у звању порески контролор – основне функције, Филијала Чукарица, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство – 1извршилац.

Опис послова: Обавља послове пријема и обраде извода књижења књиговодствених докумената; проверава исправност аналитичке картице обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: ССС - друштвеног, природног или техничког смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа: део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише странке у пореском поступку и наплату пореза, Закон о општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

III Место рада: за сва радна места место рада је Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство финансија – Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића бр. 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу
Јелена Билић тел: 011/3950-521, у периоду од 11,00 до 14,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношње пријава  на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање- листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана);
-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, за радно место под редним бројем 1.;
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.


Напомена:
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат  не достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити одбачена.

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија – Пореске управе, у делу Актуелности – Конкурси, www.purs.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

Напомена:
- За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
-Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
- Са кандидатима који конкуришу на радна места, и чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, обавиће се најпре провера вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере вештине рада на рачунару – практичним радом на рачунару, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери знања и вештина комуникације.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу и достављају тражена документа за та радна места.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу е-управе, у периодичном издању огласа националне службе за запошљавање и на интернет страни службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага