ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.07.2019 Датум оглашавања: 13.06.2018 Датум истека рока за пријављивање: 21.06.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  Управа за трезор На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за подршку финансијском извештавању у складу са рачуноводственом методологијом примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору, Одсек за методологију примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору, Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, звање млађи саветни к - 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у припреми рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у припреми програма обуке; врши пријем финансијских извештаја директних буџетских корисника израђених на основу донетих рачуноводствених политика; израђује обавештења за буџетске кориснике, кориснике локалних нивоа власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање о променама у рачуноводственој методологији; учествује у изради предлога за доношење нових и измену и допуну важећих законских прописа у складу са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у изради предлога подзаконских аката за регулисање буџетског рачуноводства; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и буџетског рачуноводства – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2) Аналитичар за извештавање, Одељење за извештавање о личним примањима, Сектор за обраду личних примања, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Анализира и прати прописе из делокруга рада организационе јединице; обавља послове ажурирања података у евиденцијама и регистрима о личним примањима; врши контролу обрађених података за финансијско извештавање и израђује извештаје и информације за буџетске кориснике и надлежне органе; учествује у изради пријава о извршеним исплатама личних примања које се подносе пореским органима и организацијама социјалног осигурања; прати и анализира податке из извршених обрада и сарађује са буџетским корисницима и другим надлежним органима на пословима из области извештавања и информисања; учествује у припреми упутстава, пројектних захтева и процедура и изради, тестирању и увођењу нових програмских решења, као и праћењу њихове и примене; учествује у формирању и ажурирању базе података о корисницима буџетских средстава; сарађује са унутрашњим јединицама Управе, буџетским корисницима, као и другим надлежним органима на пословима извештавања и информисања о личним примањима; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, плата државних службеника и намештеника и пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3) Организатор за систем девизних плаћања и платне картице, Одсек за девизна плаћања и платне картице, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Организује, прати и контролише стање рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије отвореног у Народној банци Србије; усаглашава и врши сравњивање књиговодствених евиденције са евиденцијама Народне банке Србије; прати и контролише податке о извршеним плаћањима на терет и у корист система консолидованог рачуна трезора за девизна средства и прати и контролише извршење налога у систему девизних плаћања; врши консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција о отвореним девизним подрачунима и њихову контролу по рачунима и трезорима; врши извештавање корисника буџетских средстава о стању и променама на њиховим подрачунима; поступа по рекламацијама корисника буџетских средстава и врши исправку грешака насталих у девизном платном промету; прикупља, обрађује и анализира податке у вези са подрачунима, налозима и трансакцијама у девизном платном промету; припрема и израђује извештаје за потребе надлежних органа у вези са системом консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област девизног пословања, буџетског система и платних услуга –усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

4) Администратор за систем девизних плаћања и платне картице, Одсек за девизна плаћања и платне картице, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Прати и контролише податке о извршеним плаћањима на терет и у корист девизног консолидованог рачуна трезора; контролише и усаглашава стања обрачунских рачуна и других девизних рачуна који се воде у Управи; врши пријем и формалну контролу документације; сарађује са унутрашњим јединицама Управе, Народном банком Србије, пословним банкама и локалним самоуправама у циљу отклањања утврђених неслагања у извршавању налога у девизном платном промету; води прописане евиденције предмета у вези решавања рекламација у девизном платном промету – сторно књижења, усаглашавање КРТ-а са евиденцијама НБС и испостављање налога ради исправљања грешака у девизном платном промету; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област девизног пословања, буџетског система и платних услуга –усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛA СТАРИ ГРАД

5) Координатор пројеката за комуникациону инфраструктуру, Одсек за оперативне послове, звање виши саветник- 1 извршилац;

Опис послова: Координира у процесу припреме и реализације комуникационо-инфраструктурних пројеката Управе; израђује предлоге и руководи радовима на изради, одржавању и унапређивању сложених техничких пројеката који се односе на рачунарско-комуникациону мрежу; ради на изради модела и предлога радних процедура за коришћење мрежне и комуникационе опреме; организује комплетирање техничке документације; усклађује техничке пројекте са крајњим корисницима; прати трендове у области телекомуникација и предлаже решења за унапређење рачунарско-комуникационе мреже Управе; ради на изради спецификације и конфигурације потребне рачунарско-комуникационе опреме за Управу; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика и најмање 7 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области пројектовања мрежне инфраструктуре, рада на свим мрежним технологијама у примени, области дизајна, импелентације, интеграције и тестирања комплетних решења у оквиру мрежне инфраструктуре – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

6) Радно место за техничку подршку, Одсек за оперативне послове, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове на прикључење корисника јавних средстава на апликацију за електронски систем платног промета -еСПП, од пријема документације, вођење администрације, расподеле уређаја за аутентификацију (токена) корисницима, отварањe корисничких налога, до пословне комуникације са корисницима као техничка подршка у раду са апликацијом; врши контролу и учитавање налога Пореске управе за рефакцију акциза и ПДВ-а и техничка je подршка при отклањању грешака у налогу; води и ажурира апликацију „Кадрови“; пружа техничку подршку у процесу регистрације поверилаца у Централни регистар фактура - ЦРФ и отвара приступне налоге корисника јавних средстава за рад у апликацији Регистар запослених; прати примену апликативних програмских пакета и њихово подешавање на радним станицама запослених у филијали; врши пријем и обраду захтева корисника јавних средстава за достављање дневних извода о стању и променама на подрачунима, на основу извршених девизних налога у случају да корисник електронски није добио девизни извод, а имао је промене претходног дана; учествује у раду на дигитализацији чувања докумената насталих у раду филијале; спроводи Директиву о начину примопредаје опреме, за новонабављену, као и опрему у употреби, у својству овлашћеног лица и примењује Директиву о коришћењу персоналних рачунара у својству администратора филијале; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области одржавања LAN мрежа и подршке радним станицама, оперативним системима, апликацијама и ИТ сервисима – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IV Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

ФИЛИЈАЛA ПАЛИЛУЛА

7) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања, звање саветник- 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32

ФИЛИЈАЛA ВРАЊЕ

8) Радно место за послове платних услуга, експозитура Бујановац, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VI Место рада: Бујановац, Косметска бр. 2

9) Радно место за послове платних услуга, експозитура Прешево, звање референт- 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VII Место рада: Прешево, Маршала Тита бр. 42

ФИЛИЈАЛA ЈАГОДИНА

10) Радно место за послове платних услуга, експозитура Деспотовац, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VIII Место рада: Деспотовац, Краља Милана бр. 12

ФИЛИЈАЛA КРАГУЈЕВАЦ

11) Радно место за послове платних услуга, експозитура Рача, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

IX Место рада: Рача, Карађорђева бр. 37 

ФИЛИЈАЛA КРАЉЕВО

12) Радно место за послове платних услуга, Одсек за јавна плаћања, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца између благајне и трезора; врши пријем и контролу готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

X Место рада: Краљево, Цара Душана бр. 41

ФИЛИЈАЛA СМЕДЕРЕВО

13) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција, Одсек за фискалну статистику, звање референт - 1 извршилац;

Опис послова: Врши контролу исправности документације и прописаних буџетских евиденција; врши повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа; обавља пријем и контролу поднете документације за упис, промену и брисање из регистра; обавља пријем и контролу поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну, стању на подрачуну, кумулативном промету и дневном стању за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника; врши контролу и исправку завршних рачуна; обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна корисника јавних средстава, доставља податке у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање и гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

XI Место рада: Смедерево, Његошева бр. 8

ФИЛИЈАЛA НОВИ САД

14) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања, звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

XII Место рада: Нови Сад, Модене бр. 7

ФИЛИЈАЛA СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15) Шеф експозитуре, експозитура Шид, звање сарадник - 1 извршилац;

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

XIII Место рада: Шид, Светог Саве бр. 8

XIV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

XV Лица која су задужена за давање обавештења: Сања Аврам, тел: 011/2927-504 и Милица Недељковић, тел: 011/3202-320;

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 16. јула 2018. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ


За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага