ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.07.2019 Датум оглашавања: 06.06.2018 Датум истека рока за пријављивање: 21.06.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и учествује у дефинисању пројектног задатка за развој, одржавање и редован рад портала и сервиса; припрема пројектну спецификацију за развој портала и севиса; анализира решења за унапређење постојећих портала и сервиса; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; знање о развоју веб апликација и веб сервиса; знање сервисно оријентисане архитектуре; познавање алата за тестирање система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено

2. Радно место програмер, у звању млађи саветник, у Одсеку за пројектовање и имплементацију, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, 1 извршилац

Опис послова радног места: Пројектује моделе података, моделе процеса и корисничког интерфејса портала; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу; израђује апликативне програме; дизајнира и програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање веб технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање веб технологија - практичним радом на рачунару, познавање смерница за израду веб презентација – усмено, вештине комуникације – усмено.

3. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, –1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих информационих система и регистара; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

4. Систем аналитичар, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац

Опис послова радног места: Анализира захтеве корисника у циљу повећања ефикасности рада;  прати промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система и регистара; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; израђује спецификације за израду програма; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; проверава улазно-излазне податке; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; знање Database Programming – SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

5. Систем инжењер информационих система и технологија, у звању саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, –1 извршилац.

Опис послова радног места: Спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему; прати реализацију послова имплементације и одржавања интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информационих система и регистара, као и модела израда резервних копија података; врши послове администратора и оператора на систему за електронско издавање временског жига; израђује пројектну документацију и прати реализацију пројеката; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

6. Програмер, у звању млађи саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Учествује у анализи корисничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројектног задатка и избору процедуре његовог решавања; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; администрира базе података; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу за управљање базама података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презентација са базом података; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање технологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање технологија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

7. Систем администратор базе података, у звању сарадник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу за управљање базама података; планира и израђује backup/restore и disaster recovery процедура; унапређује перформансе продукционог система и решава текућих проблема у раду са базама података; повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит;  знање MySQL database или SQL Server; знање одговрајућих програмских језика. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање MySQL database или SQL Server, познавање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

8. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Група за обезбеђивање квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, –1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише и анализира примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и примењује неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; тeстира програмске целине по процесима, врши и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи, Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу. Познавање ИТ безбедносних процедура. Познавање алата за тестирање софтвера – усмено; вештине комуникације – усмено.

9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; предлаже увођење савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења технологије рада мреже органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се штити мрежна инфраструктура јединствене информационо-комуникационе мреже органа и механизме логовања свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава детекција сигурносних упада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање оперативних система и сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање енглеског језика; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације – усмено.

10. Инжењер за рачунарске мреже, у звању самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, –2 извршиоца.

Опис послова радног места: Припрема методологију за имплементацију мрежних решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну подршку корисницима информационих система; дефинише корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује предлоге техничке спецификације и писану документацију за пројекте и корисничка решења; анализира параметре мрежних решења у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове по налогу шефа одсека

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или  рачунарско инжењерство или  научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне комуникационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних апликација и сервиса и оперативних система; познавање заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, конфигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме (switches, routers) -  писмено и усмено познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.

11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија, у звању сарадник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите ( antivirus, antispam , antymalware...); познавање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.

12. Техничар одржавања информационих система и технологија, у звању референт, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, –1 извршилац.

Опис послова радног места: Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено средње образовање информатичког или техничког смера,  најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите; познавање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола; IP адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфраструктуре; знање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.

13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, Одсек за развој и одржавање мрежних система, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, 1 извршилац

Опис послова радног места: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено.

14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима, у звању саветник, Група за Data центре и Government Cloud, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад ИКТ инфраструктуре у Data центру; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); израђује пројектну документацију; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моделе израда резервних копија података; спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит;  познавање Дата центар технологија и најбоље праксе; познавање система за надзор дата центра (DCIM); познавање стандарда безбедности у оквиру дата центра (физичка, инфраструктурна и организациона безбедност); познавање платформи за виртуализацију (хардвер и софтвер).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  Познавање технологија које се користе у Data центру. Познавање принципа Безбедности у Data центру – физичка, инфраструктурна и организациона. Познавање хардверских технологија и виртуализационих платформи. Препознавање основних компоненти сервера – практично. Препознавање хардверских компоненти у Data центру – практично, провером на рачунару; вештине комуникације – усмено.

15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда, у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, –1 извршилац.

Опис послова радног места: Прикупља, и анализира захтеве корисника у циљу примене прописаних стандарда;  прати промене регулативе, законских прописа и подзаконских аката од утицаја на примену стандарда у експлоатацији и развоју информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења у складу са прописаним стандардима интероперабилности;  учествује у дефинисању спецификација за израду информационих система; врши проверу реализованих апликација у односу на постављене стандарде интероперабилности; израђује извешатаје о изменама и усклађености са прописаним стандардима; врши техничку подршку  и организује скупове за подизање нивоа капацитета за примену прописаних стандарда интероперабилности, обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару.

16. Радно место Пројектант информационог система и програма, у звању саветник, Група за планирање и анализу, Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, Сектор за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за примену стандарда и смерница развоја; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих сервиса у складу са ИКТ стандардима; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; врши редизајн пословних процеса у складу са ИКТ стандардима;  пројектује стандардизован модел процеса и корисничког интерфејса ИС; пројектује логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација;  обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено: вештине комуникације – усмено; познавање рада на рачунару-практичан рад на рачунару.

17. Радно место ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и предузима неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено,вештине комуникације – усмено

18. Радно место ИТ форензичар, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност, – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши форензичку анализу у информационом систему; врши опоравак повраћај података као што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских хард дискова и других уређаја за складиштење података, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, оштећених или на други начин манипулисани; спроводи испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за вршење кривичних дела почињених на интернету ("сајбер криминал") и испитивању рачунара који су можда били укључени у другим врстама криминала како би пронашли доказе о незаконитим активностима; врши заштиту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар нападнут или пробијени заштитни механизми, врши реконструкцију или повраћај изгубљених датотека; примењује ИТ форензичке алате и истражне методе за проналажење одређених електронских података, укључујући употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге датотеке; претражује досијеа и података који су скривени, избрисани или изгубљени; анализира податке и процењује њихов значај за случај под истрагом; преноси доказе у формату који се може користити за правне сврхе тј. кривична суђења, и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање криптографских технологија; познавање форензичких алата (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења; познавање форензичких алата- писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено; знање енглеског језика ; вештине комуникације – усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки, контакт телефон: 011/3340-737.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9.и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 23. јула 2018. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“ и на сајту Инфостуд.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага