ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.07.2019 Датум оглашавања: 06.06.2018 Датум истека рока за пријављивање: 14.06.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

I Орган у коме се радна места попуњавају
Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а


II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место: за административне и евиденционе  послове у Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе  -  Одсек за прехрамбене и непрехрамбене производе  Нови Сад, под редним бројем 9. Правилника, ,  у звању  референт,  један извршилац.


Опис радног места: Припрема, обрађује и контролише спровођење  уговорних обавеза; врши израду рачуна, књижних писама и обрађује примљене рачуне; врши припрему и издавање налога за пријем и отпрему робе; учествује у раду комисија, припрема и обрађује документацију за књижење; припрема документацију за утужења,  прати реализацију годишњег пописа прехрамбених роба, благовремено обезбеђује потребну документацију која се односи на набавку роба, услуга, продају роба и прелокацију; разврстава, распоређује и отпрема пошту, архивира документацију, води евиденцију присустности запослених у Одсеку; обавља и друге послове по налогу  шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Средње образовање у четворогодишњем трајању, средња школска спрема друштвеног, природног  или техничког смера или гимназија; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару. 
 
У изборном поступку проверавају се:  познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештине комуникације провераваће се усмено.

2. Радно место: за стручне послове у Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе  -  Одсек за производе биљног и минералног порекла,  под редним бројем 14. Правилника, ,  у звању  саветник, два извршиоца.


Опис радног места: Обавља послове које се односе на куповину, продају, позајмицу, складиштење и занављање; израђује и прати реализацију уговора о набавци, продаји, позајмици као и уговора о услугама складиштења, контроле квалитета и квантитета и заштите роба; припрема и обрађује докуменацију за финансијску оперативу; обрађује документацију за утужења; евидентира све промене стања роба, обезбеђује податаке потребне за израду програма; стара се о измирењу обавеза и потраживања; обезбеђује документацију потребну за  текуће уговорене послове; припрема документацију  у изради Предлога Закључака Владе РС везаних за интервенције на тржишту пољопривредним и прехрамбеним робама;  обезбеђује потребну документацију која се односи на набавку роба, услуга, продају роба и прелокацију; обавља и друге послове по налогу  шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;  најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
 
У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о робним резервама - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

3. Радно место: за комерцијалне послове у области роба посебних намена у Одељењу за непрехрамбене производе   -  Одсек за посебне намене,  под редним бројем 25. Правилника,   у звању  саветник,,  један извршилац.


Опис радног места: Обавља комерцијалне послове који се односе на образовање, обнављање, финансирање, коришћење, чување, складиштење и територијални размештај робних резерви посебних намена; прати стање и формира базу података о робама посебних намена; припрема периодичне извештаје и анализе о извршеним пословима; прати реализацију уговора о зајму, закупу, размени и складиштењу; прибавља инструменате обезбеђења плаћања; обезбеђује документацију за судске спорове; врши унос података у рачунар и одговара за њихову тачност; сарађује са пословним партнерима око реализације пословних активности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;  најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
 
У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о робним резервама - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

4. Радно место: за стручне послове у Одељењу за складишта   -  Одсек за инвестиције и обавезне резерве нафте и нафтних деривата,  под редним бројем 34. Правилника, ,  у звању  саветник један извршилац.

Опис радног места: Припрема  и израђује  уговоре везане за изградњу и санацију складишта; врши обраду привремене и окончане ситуације изведених радова; припрема документацију за издавање употребних дозвола и укњижење објеката; припрема и израђује тендерску документацију за оглашавање јавних набавки са учешћем у раду комисија; припрема захтеве за извођење накнадних и допунских радова на санацији складишта; усаглашава књиговодствено  и стварно стање и евидентира настале промене; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,  односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;  најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.
 
У изборном поступку проверавају се:  познавање Закона о робним резервама - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, Дечанска 8а.

IV Адреса на коју се подноси пријава за конкурс: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8 а, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачих радних места (навести радно место за које се подноси пријава).

V Лице које је задужено за давање обавештења  о јавном конкурсу: Ивона Дупало, тел: 3349-842, 069/8249-234.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу. Поред наведених доказа за раднa местa под редним бројем 2., 3. и  4.  потребно је приложити и сертификат којим се потврђује познавање једног светског језика.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Пријаве са фотокопијама докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичке дирекције за робне резерве, на адреси www.rdrr.gov.rs у делу ''Информације/конкурси'' или на web страници Службе за управљање кадровима:www.suk.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

X Време и место провере оспособљености, знања и вештине:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашенo раднo местo, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, обавиће се почев од 20.06.2018. године, а о термину и месту провере кандидати ће бити накнадно обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.


НАПОМЕНЕ:   
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Републичке дирекције за робне резерве: www.rdrr.gov.rs , на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе,  и на wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Пословиˮ.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага