ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.07.2019 Датум оглашавања: 04.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 97/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1692/2018 од 28.02.2018.године и 51 број 112-1980/2018 од 14.03.2018.године, Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС                            
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића 39.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за реализацију пројекта референтних геодетских мрежа, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Одсеку за референтне геодетске мреже - 2 извршиоца.

Опис послова: Извођење терестричких и сателитских мерења ради одређивања координата тачака референтне мреже; учешће у припреми и организацији геодетских радова на реализацији пројеката просторних, хоризонталних и вертикалних референтних мрежа Републике Србије, државне нивелманске мреже; координација у поступку реализације пројеката референтних геодетских мрежа; обрада резултата извршених мерења; учешће у изради техничке документације реализованих радова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено, вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за пројектовање и подршку на реализацији референтних геодетских мрежа, у звању саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Одсеку за референтне геодетске мреже - 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у изради и реализацији пројеката просторних, хоризонталних и вертикалних референтних мрежа Републике Србије, државне нивелманске мреже; повезивањe државних референтних мрежа са мрежама суседних земаља; прикупљање података и подлога неопходних за пројектовање; израдa техничке документације реализованих радова; учешће у пројектовању нових координатних система; учешће у изради процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем; учешће у обради резултата извршених мерења; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено, вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку у реализацији референтних геодетских мрежа, у звању млађег саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова,  Одсеку за референтне геодетске мреже - 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у изради и реализацији пројеката просторних, хоризонталних и вертикалних референтних мрежа Републике Србије, државне нивелманске мреже, прикупљање података и подлога неопходних за пројектовање; учешће у изради техничке документације реализованих радова; учешће у обради резултата извршених мерења; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за организацију и реализацију пројекта одређивања референтних површи, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Одсеку за референтне  површи  –2 извршиоца.

Опис послова: Одређивање геоида; организација геодетских радова на реализацији пројеката сателитске, астрономске и гравиметријске мреже, регионалног и локалног гравиметријског премера; прилагођавање дигиталног модела рељефа за потребе основних геодетских радова; извођење терестричких, астрономских, гравиметријских и сателитских мерења; координација у поступку реализације пројеката референтних геодетских мрежа и референтних површи; обрада резултата извршених мерења; израда техничке документације реализованих радова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из научне области гео-науке (геофизика)  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за реализацију пројеката одржавања референтних површи, у звању саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Одсеку за референтне  површи –1 извршилац.

Опис послова: Учешће у одређивању геоида; обрада података и подлога неопходних за реализацију пројеката сателитске, астрономске и гравиметријске мреже, регионалног и локалног гравиметријског премера; учешће у обради резултата извршених мерења; обрађивање пројеката сателитске геодезије, астрономске и гравиметријске мреже, регионалног и локалног гравиметријског премера; учествовање у реализацији пројеката сателитске, астрономске и гравиметријске мреже, регионалног и локалног гравиметријског премера; учешће у изради техничке документације реализованих радова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из научне области гео-науке (геофизика)  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место администратора ГНСС ефемерида, у звању саветника, у Сектору за геодетске послове,  Одељењу основних геодетских послова, Одсеку за перманентне GNSS станице - 2 извршиоца.

Опис послова: Прикупљање емитованих ГНСС података и публикованих ГНСС информација од овлашћених међународних институција и организација; израда радних задатака за реализацију пројеката праћења емитованих ефемерида; упоређење прикупљених ГНСС података са прецизним, брзим и ултрабрзим ефемеридама; израда идејних решења и пројеката приступа и укључења перманентних станица Републике Србије у систем IGS станица; информисање корисника путем интернета и публиковање добијених резултата путем WEB сајта Завода; формирање и одржавање базе података доступних светским организацијама; обрада података  EUREF GNSS станица у оквиру LAC RGA центра; рад на терену и поправка свих неправилности на перманентним станицама и антенама; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског или техничког инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за реализацију пројеката имплементације координатних система, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Групи за имплементацију координатних система - 1 извршилац.

Опис послова: Креирање и реализација обука запослених за потребе трансформације података премера у нови координатни систем; припрема и организација геодетских радова на реализацији пројеката прикупљања података за потребе одређивање параметара трансформације; одређивање трансформационих параметара и грида резидуала за усвојени модел трансформације; учешће у дефинисању процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем; праћење реализације имплементације новог координатног система; израда техничке документације извршених радова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место за пројектовање и реализацију имплементације координатних система, у звању саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Групи за имплементацију координатних система - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема геодетских радова на реализацији пројеката на прикупљању података за потребе одређивање параметара трансформације; припрема обуке запослених за трансформацију координата премера у нови координатни систем; извођење терестичких и сателитских мерења у циљу прикупљања података за повезивање координатних система; учешће у припреми процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем; учешће у одређивању параметара и грида резидуала за усвојени модел трансформације; израда техничке документације извршених радова; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

9. Радно место за подршку и реализацију имплементације координатних система, у звању млађег саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу основних геодетских послова, Групи за имплементацију координатних система -1 извршилац.

Опис послова: Учешће у реализацији геодетских радова; прикупљање података за потребе одређивање параметара трансформације; учешће у изради техничке документације реализованих радова; учешће у одређивању параметара и грида резидуала за усвојени модел трансформације; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за подршку организацији и реализацији пројекaта геодетских радова, у звању млађег саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за оперативне послове државног премера, Одсеку за оперативне послове –2 извршиоца.

Опис послова: Учествовање у изради пројеката геодетске основе, катастарског, топографског и комасационог премера; учешће и организовање у припреми геодетско-техничких радова на реализацији пројекта геодетске основе, катастарског премера, топографског премера; рекогносцирање и мерење геодетске основе, снимање детаља за потребе катастарског премера и топографског премера, обрада података теренских мерења; вршење теренске контроле извршених радова приватних геодетских организација на тачкама геодетске основе за снимање детаља, на основу достављених предмета од стране Служби за катастар непокретности; прикупљање података и подлога неопходних за пројектовање; учешће у изради техничке документације о реализацији геодетске основе, катастарског премера и топографског премера, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

11. Радно место за аналитичку и теренску реализацију пројеката геодетских радова, у звању сарадника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за оперативне послове државног премера, Одсеку за оперативне послове –3 извршиоца.

Опис послова: Реализација пројекта геодетске основе, катастарског премера и топографског премера; организовање геодетско-техничких радова на терену; рекогносцирање и мерење геодетске основе, снимање детаља за потребе катастарског премера и топографског премера; реализација геодетско-техничких радова у поступку катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта; обрада података теренских мерења; теренска контрола извршених радова приватних геодетских организација на тачкама геодетске основе за снимање детаља, на основу достављених предмета од стране Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности) – писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место за вођење регистра државне границе, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, у Одељењу за оперативне послове државног премера, Групи за премер и вођење регистра државних граница –1 извршилац.

Опис послова: Формирање и одржавање регистра државне границе; праћење и анализа реализације премера и одржавања државне границе; контрола формирања граничне документације и израда допуна и измена граничних докумената; остваривање сарадње са суседним земљама у вези са уређењем државне границе приликом извођења теренских радова кроз рад мешовитих радних група; припрема стручних мишљења за потребе државних органа и делегација Републике Србије у вези са техничким питањима државне границе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: Познавање области основних геодетских радова и прописа који уређују ову област (Правилник за основне геодетске радове, Правилник о примени технологије ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности, Правилник о премеру и регистру државне границе) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

13. Радно место за израду техничке документације, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за картографију, Одсеку за државне карте - 1 извршилац.

Опис послова: Израда техничког извештаја о извршеним радовима из главног пројекта за основне државне карте у размерама 1:5 000 и 1:10 000 и топографских карата у размерама од 1:20 000 до 1:250 000; старање о  реализацији пројеката из делокруга Одсека; учешће у примени нове дигиталне технологије у области картографије; припрема и израда картографског кључа за основну државну карту и друге топографске карте; имплементација стандарда НИГП-а у области државне картографије; учешће у реализацији међународних пројеката који се односе на област картографије на глобалном нивоу; учешће у предлагању норматива за извршење радова из надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области топографије и картографије и прописа који уређују ову област (Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

14. Радно место за прикупљање и обраду тематског садржаја, у звању саветникa, у Сектору геодетских послова, Одељењу за картографију, Одсеку за тематске карте - 1 извршилац.

Опис послова: Преузимање просторних података и њихово сажимање код реализације тематских и прегледних карата; прикупљање тематског садржаја и картографске грађе; припрема и израда главног пројекта за тематске карте; израда симбола и обрада картографског садржаја; примена нових софтвера код израде тематских карата; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или стечено високо образовање из образовно-научног поља природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области топографије и картографије – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

15. Радно место за репарацију картографских публикација, у звању референта, у Сектору геодетских послова, Одељењу за картографију, Одсеку за дигиталну штампу и репарацију - 1 извршилац.

Опис послова: Репарација, раскоричавање и израда архивске грађе за дигитални архив и наручиоце; књиговезачки послови; репарација и коричење архивске грађе и геодетских елабората; обрада и финализовање графичких докумената и картографских публикација; слагање текста и утискивање слова на корицама и израда жига на лиценцама за геодетске организације; обрада техничког материјала; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области књиговезачких послова и репарације картографских публикација – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

16. Радно место за контролу података и администрацију базе ОТМ-а, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за основни топографски модел –1 извршилац.

Опис послова: Планирање и организовање послова на прикупљању садржаја ОТМ-а и просторних база података; администрација базе ОТМ кроз обезбеђење интеграције, сигурности, квалитета, чувања, дистрибуције и архивирања података; контрола квалитета података прикупљених за израду ОТМ-а и просторних база података; обезбеђивање података потребних за прикупљање садржаја ОТМ-а и просторних база података; учешће у изради и ажурирању техничких спецификација за ОТМ и друге просторне базе као и предлагање унапређења процедура; праћење развоја технологија и њихова имплементација у области геоинформација; предлагање измена техничке спецификације за ОТМ и друге просторне базе, као и предлагање унапређења процедура; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области топографије и картографије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

17. Радно место за контролу квалитета базе ОТМ-а, у звању саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за основни топографски модел –3 извршиоца.

Опис послова: Контрола квалитета података и пружање стручне помоћи на пословима прикупљања података за израду ОТМ-а и просторних база података; обезбеђивање података потребних за прикупљање садржаја ОТМ-а и просторних база података; ажурирање садржаја базе ОТМ-а на основу података дешифрације и верификације података са терена; учешће у изради и ажурирању техничких спецификација за ОТМ и друге просторне базе; праћења развоја GIS технологија у области геоинформација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области топографије и картографије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

18. Радно место за прикупљање садржаја ОТМ-а, у звању млађег саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за основни топографски модел –3 извршиоца.

Опис послова: Прикупљање 2D и  3D векторских топографских података за израду ОТМ-а и просторних база података картирањем у складу са техничком документацијом; контрола квалитета картирања 2D и  3D векторских топографских података праћења развоја GIS технологија; учешће у измени техничких спецификација за ОТМ и друге просторне базе, као и учешће у предлагању унапређења процедура; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије и картографије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима)  – писмено путем теста и усмено; познавање области фотограметрије – практично путем симулације, вештина комуникације - усмено.

19. Радно место за стереореституцију, у звању сарадника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за основни топографски модел –9 извршилаца.

Опис послова: Прикупљање 3D векторских топографских података за израду ОТМ-а и просторних база података картирањем у стеромоделу; разврставање садржаја ОТМ по тематским целинама и додела одговарајућих атрибута просторним објектима у складу са техничком спецификацијом; праћења развоја технологија у области геоинформација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.  

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање области фотограметрије – практично путем симулације, познавање области топографије и картографије – писмено путем теста, вештина комуникације - усмено.

20. Радно место за реализацију и контролу квалитета радова у области фотограметрије, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за фотограметрију –2 извршиоца.

Опис послова:
Контрола реализације фотограметријских пројеката и израђених производа и израда техничких извештаја о реализованим радовима; припремање снимака, пратећих података снимања и података за извођење теренских радова и послови аеротриангулације; припремање података снимања и података дигиталног модела терена за одређене фазе процеса рада; организација радова процеса контроле квалитета радова у пројектима снимања из ваздуха у складу са средњорочним и годишњим програмом радова Завода; трајно архивирање снимака из ваздуха, израђених производа и пратећих података; праћење и имплементација нових дигиталних технологија у области фотограметрије и сродних области; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и фотограметрије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

21. Радно место за  реализацију и контролу пројеката снимања из ваздуха, у звању саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за фотограметрију –2 извршиоца.

Опис послова:
Обрада и контрола података снимања; контрола израђених производа; вођење регистра о снимљеним подацима; вршење припремних радова, праћење и реализација пројеката снимања из ваздуха; учествовање у изради техничке документације за извођење снимања из ваздуха и о реализованим радовима; праћење и имплементација нових дигиталних технологија у области фотограметрије и сродних области; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и фотограметрије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

22. Радно место за реализацију пројеката, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за даљинску детекцију –2 извршиоца.

Опис послова:
Израда техничке документације за производе даљинске детекције; учешће у дефинисању методологије за прикупљање података са сателитских снимака за потребе израде производа даљинске детекције; унапређење постојећих и развијање нових алгоритама за даљинску детекцију; израда техничког извештаја о извршеним радовима; вођење регистра о сателитским снимцима, орторектификованим сателитским снимцима и производима даљинске детекције; праћење и имплементација нових дигиталних технологија у области даљинске детекције и сродних области; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или стечено високо образовање из стручне области природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и даљинске детекције и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције – писмено путем теста, вештина комуникације - усмено.

23. Радно место за развој алгоритама, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за даљинску детекцију –1 извршилац.

Опис послова
: Развијање нових алгоритама за аутоматску и полуаутоматску обраду сателитских снимака; учествовање у примени нових дигиталних технологија у области даљинске детекције и сродних области; обрада орторектификованих сателитских снимака; контрола прикупљених сателитских снимака и орторектификованих сателитских снимака; анализа резултата обраде орторектификованих сателитских снимака; учешће у изради производа даљинске детекције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или стечено високо образовање из стручне области техничко – технолошких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и даљинске детекције и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције – писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

24. Радно место за обраду и анализу, у звању млађег саветника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за даљинску детекцију –3 извршиоца.

Опис послова:
Обрада и анализа орторектификованих сателитских снимака; израда производа добијених применом метода даљинске детекције; учешће у контроли прикупљених сателитских снимака и орторектификованих сателитских снимака; прикупљање података за потребе израде и контроле производа даљинске детекције; анализа резултата обраде орторектификованих сателитских снимака; вођење евиденције о прикупљеним подацима; припрема документације за израду техничког извештаја о извршеним радовима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
                                                                                                                                         

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и даљинске детекције и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних технологија из области даљинске детекције – писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

25. Радно место за администрирање података даљинске детекције, у звању сарадника, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Одсеку за даљинску детекцију –1 извршилац.

Опис послова: Вођење евиденције о прикупљеним орторектификованим сателитским снимцима и производима добијених методом даљинске детекције; учешће у обради орторектификованих сателитских снимака; учешће у контроли прикупљених сателитских снимака и орторектификованих сателитских снимака; припрема документације за израду техничког извештаја о извршеним радовима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и даљинске детекције и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

26. Радно место за обраду топографских података, у звању референта, у Сектору геодетских послова, Одељењу за топографију, Групи за администрирање топографских података –1 извршилац.

Опис послова: Обрада дигиталних и аналогних  снимака и дигиталног ортофотоа, дигиталних висинских модела, производа добијених применом производа даљинске детекције и других топографских података; припрема топографских података за дистрибуцију; учешће у вођењу регистра о обрађеним, архивираним и дистрибуираним топографским подацима; обрада геодетских подлога и картографских публикација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња геодетска школа или средња школа техничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање области топографије, картографије и фотограметрије и прописа који уређују ову област (Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

27. Радно место за послове државног сеизмомагнетског и електромагнетског премера, у звању самосталног саветника, у Сектору геодетских послова, Центру за геомагнетизам и аерономију “Милутин Миланковић“, Одсеку за геомагнетски премер, Служби за државне геомагнетске премере - 1 извршилац.

Опис послова:
Пројектовање, планирање, организовање и учешће у успостављању мреже мерних тачака, профила или станица за поновљена или перманентна сеизмомагнетска, тектономагнетска и електромагнетска мерења на теренима у сеизмички и тектонски активним подручјима; организовање и учешће у сеизмомагнетским, тектономагнетским и електромагнетским мерењима, обрада података, анализа и интерпретација података; анализирање и избор места за инсталацију сеизмомагнетских станица и локалитета за мерење сусцептибилности; проучавање промена геомагнетског поља и праћење утицаја геомагнетске активности; формирање базе података сеизмомагнетских и тектономагнетских испитивања и пружање стручне помоћи при контролним мерењима; израда карта сеизмомагнетких и тектономагнетских премера, припрема и организација реализације пројеката и Елабората реализације; предлагање унапређења методологије испитивања, праћење развоја метода и стандарда и нових достигнућа из области геомагнетизма, сеизмологије и геологије; учешће у изради и презентацији домаћих и међународних истраживачких пројеката и учешће у пројектима организовања мреже сеизмомагнетских и електромагнетских станица; обављање и других послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области гео-наука (геологије, геофизике) или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, знање енглеског језика – писмено путем теста и усмено; познавање области геомагнетизма и сеизмологије и прописа који уређују ову област (Правилник о методама рада у области геомагнетизма и аерономије) – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

28. Радно место стручног надзора над државним премером, у звању самосталног саветника, у Сектору за надзор и контролу, Одељењу стручног надзора, Одсеку за стручни надзор над државним премером - 3 извршиоца.

Опис послова:
Вршење стручног надзора над пословима из области државног премера; израда геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерској геодезији и израде топографско-картографских производа; израда записника са предлогом мера за отклањање недостатака; давање стручних мишљења у поступку издавања геодетских лиценци, лиценци за рад геодетских организација и овлашћења за снимање из ваздушног простора Републике Србије за потребе државног премера; вођења регистра геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, апликативни софтвери који се примењују у Заводу).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичан рад (MS Office, Internet, апликативни софтвери који се примењују у Заводу); вештине комуникације - усмено.

29. Радно место надзора над радом геодетских организација, у звању самосталног саветника, у Сектору за надзор и контролу, Одсеку за инспекцијски надзор –4 извршиоца.

Опис послова: Обављање канцеларијског и теренског надзора над радом геодетских организација и израда записника о извршеном надзору; припрема и анализа података за потребе инспекцијског надзора и обрада података и документације након извршеног надзора; решавање и обрада предмета по приговорима на рад геодетске организације; праћење извршења мера из записника о извршеном надзору; подношење захтева за покретање прекршајног поступка против геодетске организације; давање предлога за забрану извођења радова геодетској организацији и предлагање Заводу одузимање лиценце за рад геодетској организацији и геодетске лиценце; пружање стручне и саветодавне подршке, помоћ код примена прописа, доступност контролних листа и плана надзора, припрема аката о примени прописа према надзираним субјектима-геодетским организацијама; учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; најмање 5 година радног искуства.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о инспекцијском надзору и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; вештине комуникације - усмено.

30. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности –1 извршилац.

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Сектора; вођење евиденције заведених предмета путем интерне доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре- писмено путем теста; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина комуникације-усмено.

31. Радно место за контролу и подршку, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за координацију –1 извршилац

Опис послова: Подршка Службама за катастар непокретности у реализацији утврђених процедура; праћење и контрола спровођења утврђених процедура и једнообразног поступања Служби за катастар непокретности; учешће у припреми одговора по пријавама и притужбама физичких и правних лица на рад државних службеника и Служби за катастар непокретности везано за рокове и утврђене процедуре; учешће у припрема одлука, мишљења и расписа за отклањање неправилности у раду Служби; прикупљање извештаја од Служби за катастар непокретности и састављање обједињеног извештаја о подацима катастра непокретности по захтевима државних органа и организација, органа локалне самоуправе и јавних предузећа; подршка у реализацији пројеката комасационог и катастарског премера; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – практично путем теста;   познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

32. Радно место за вођење базе података и израду дигиталног катастарског плана, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, Одсеку за ажурирање и унапређење квалитета геопросторних података –9 извршилаца.

Опис послова:
Припремање и обрада података за израду и унапређење базе података дигиталног катастарског плана; формирање садржаја дигиталних катастарских планова на основу података премера и одржавања премера, обнове премера и допунског премера и других извора података; израда списка и упоредног списка површина парцела креираних у бази података дигиталног катастарског плана; израда списка грешака и отклањање истих у сарадњи са ужим унутрашњим јединицама завода; израда техничких извештаја о формирању база ДКП; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о дигиталном геодетском плану и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; рад на рачунару- практичним радом; вештина комуникације – усмено.

33. Радно место за прикупљање, обраду и дистрибуцију графичких података катастра непокретности, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, Одсеку за дистрибуцију података катастра непокретности –1 извршилац.

Опис послова:
Обављање сложенијих стручних послова и задатака у оквиру надлежности Одсека, а који се односе на генерисање и дистрибуцију графичких података катастра непокретности; припрема података за импортовање у ГИС окружење у специфичним форматима, по поднетим захтевима; генерисање, извоз и дистрибуција геопросторних података (садржај дигиталног катастарског плана) из ГИС окружења у специфичне формате, по поднетим захтевима; дистрибуција стандардизованих графичких података катастра непокретности на основу уговорених обавеза; обрачунавање таксе и израда спецификација за извршене услуге; припрема анализа, мишљења, информација и извештаја о активностима у оквиру Одсека; пружање техничке помоћи и савета државним службеницима у Заводу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, базе података, ГИС).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о дигиталном геодетском плану, Закона о републичким административним таксама, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности и Правилника о начину чувања, увида и издавање података премера, катастра непокретности и катастра водова  – писмено путем теста, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, baze podataka GIS)- практичним радом; вештина комуникације – усмено.

34. Радно место за подршку дистрибуције графичких података катастра, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за управљање геопросторним подацима катастра непокретности, Одсеку за дистрибуцију података катастра непокретности –3 извршиоца.

Опис послова
: Обављање послова и задатака који се односе на генерисање и дистрибуцију графичких података катастра непокретности; припрема података за импортовање у ГИС окружење у специфичним форматима, по поднетим захтевима; припрема за издавање података електронским путем, путем дигиталних носача или у штампаном облику; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обрачунавање таксе и израда спецификација за извршене услуге; пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода у процесима прикупљања, обраде и издавања графичких података у ГИС окружењу; израда извештаја о обрађеним, генерисаним и издатим подацима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о дигиталном геодетском плану, Закона о републичким административним таксама и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста, познавање рада на рачунару - практичним радом;  вештина комуникације – усмено.

35. Радно место за подршку и контролу, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 10 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Сомбор - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 1 – 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 3 - 1 извршилац, 
6.    у Служби за катастар непокретности Панчево - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Смедерево - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Јагодина - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Крагујевац - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Пријепоље - 1 извршилац.

Опис послова: Пружање стручне помоћи државним службеницима у службама за катастар непокретности уподобљеним групи; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; припремање нацрта решења у сложенијим управним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности са припадајућим групама; израда извештаја са предлогом мера за поступање у циљу отклањања пропуста; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжињерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – практично путем теста,   познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

36. Радно место за подршку у провођењу промена у базама података у звању млађег саветника, у Сектору за катастар непокретности - 3 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Пирот - 1 извршилац,
2. у Служби за катастар непокретности Јагодина - 1 извршилац,
3. у Служби за катастар непокретности Ужице - 1 извршилац.

Опис послова:
Учешће у пружању стручне помоћи државним службеницима у службама за катастар непокретности уподобљеним групи; провођење промена на основу пројеката и техничке документације за геодетске радове; праћење извршених промена у бази података катастра непокретности; учешће у реализацији пројеката и активности; учешће у имплементацији нових технологија у Служби за катастар непокретности са припадајућим групама;заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжињерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – практично путем теста,   познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

37. Радно место руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 16 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Кула - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 1 - 1 извршилац
5.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац
6.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 3 - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Рума - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Панчево - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Вршац - 1 извршилац
10.    у Служби за катастар непокретности Шабац - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Бор - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Параћин - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 1 извршилац,
14.    у Служби за катастар непокретности Краљево - 1 извршилац,
15.    у Служби за катастар непокретности Пријепоље - 1 извршилац,
16.    у Служби за катастар непокретности Алексинац- 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; праћење реализације радова на провођењу промена у базама података катастра непокретности и адресног регистра; преглед и пријем елабората геодетских радова за потребе одржавања катастра непокретности; провера извршених проведених промена; провера обрачуна таксе и израђених спецификација за извршене услуге; израда периодичних извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – практично путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

38. Радно место за преглед, контролу и провођење промена у базама података, у звању саветника, у Сектору за катастар непокретности - 16 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Стари  град - 2 извршиоца,
2.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Раковица - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Земун - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Обреновац - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Гроцка - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Сомбор - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Кула - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 1 - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 2 извршиоца,
12.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 3 - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
14. у Служби за катастар непокретности Крушевац - 1 извршилац,

Опис послова:
Провођење промена на основу пројеката и техничке документације за геодетске радове; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова; израда записника са утврђеним мерама за поступање у циљу отклањања пропуста; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста, познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

39.Радно место за провођење промена у базама података, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности - 32 извршиоца:
1.    у Служби за катастар непокретности Вождовац - 3 извршиоца,
2.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 2 извршиоца,
3.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 3 извршиоца,
6.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Раковица - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Земун - 3 извршиоца,
9.    у Служби за катастар непокретности Нови Београд - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Гроцка - 2 извршиоца,
11.    у Служби за катастар непокретности Сурчин - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 2 извршиоца,
13.    у Служби за катастар непокретности Сомбор - 1 извршилац,
14.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 3 извршиоца,
15.    у Служби за катастар непокретности Бачка Паланка - 1 извршилац,
16.    у Служби за катастар непокретности Сремска Митровица - 1 извршилац,
17.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
18.    у Служби за катастар непокретности Панчево - 2 извршиоца,
19. у Служби за катастар непокретности Ниш - 2 извршиоца,

Опис послова:
Провођење промена у графичком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; провођење промена у алфанумеричком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; праћење извршених промена у бази података катастра непокретности; штампање излазних докумената након извршене промене; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку и Правилника о државном премеру и катастру непокретности – писмено путем теста, познавање рада на рачунару (MS Office) - практичним радом;  вештина комуникације – усмено.

40. Радно место за унос података, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 24  извршиоца:
1.    у Служби за катастар непокретности Вождовац - 4 извршиоца,
2.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 2 извршиоца
4.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 2 извршиоца,
5.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 4 извршиоца,
6.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Земун - 3 извршиоца,
8.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 4 извршиоца,
9.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 2 извршиоца.
10. у Служби за катастар непокретности Нови Пазар - 1 извршилац,

Опис послова:
Унос оригиналних података одржавања катастра непокретности у графичком делу базе података; унос података одржавања катастра непокретности у алфанумеричком делу базе података; унос података у базу података адресног регистра; прикупљање, унос и контрола података регистра цена непокретности; штампање излазних докумената; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца

Услови: Завршена средња геодетска школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – практично путем теста, познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

41. Радно место руководиoцa Групе за издавање података катастра непокретности, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности - 3 извршиоца:
1.    у Служби за катастар непокретности Вождовац - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац.

Опис послова
: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о исправности припремљених података за издавање; праћење реализације радова на припреми и издавању података из службене евиденције; старање о исправности обрачуна таксе за издавање података; израда месечних, кварталних и годишњих извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким  административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности и Правилника о начину чувања, увида и издавање података премера, катастра непокретности и катастра водова – писмено путем теста; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова;  познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

42. Радно место за припрему и издавање података, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности - 25 извршилаца:
у Служби за катастар непокретности Вождовац - 2 извршиоца,
1.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 2 извршиоца
2.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 2 извршиоца,
4.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Раковица - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Земун - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Сурчин - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Сомбор - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Бачка Паланка - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Сремска Митровица - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Кикинда - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Зрењанин - 1 извршилац,
14.    у Служби за катастар непокретности Панчево - 1 извршилац,
15.    у Служби за катастар непокретности Вршац - 1 извршиоца,
16.     у Служби за катастар непокретности Зајечар - 1 извршилац,
17.    у Служби за катастар непокретности Јагодина - 1 извршилац,
18.    у Служби за катастар непокретности Параћин - 1 извршилац,
19.    у Служби за катастар непокретности Крушевац - 1 извршилац,
20.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 1 извршилац,
21.    у Служби за катастар непокретности Лесковац - 1 извршилац,

Опис послова:
Припрема и издавање података из службене евиденције; проверавање испуњености услова за рад и комплетности документације геодетских организација; припрема извештаја и уверења по захтевима правних и физичких лица; генерисање извештаја о историјату промена на непокретностима; обрачун такси за издате податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности, Правилника о начину чувања, увида и издавање података премера, катастра непокретности и катастра водова и Закона о републичким административним таксама – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

43. Радно место за припрему података службене евиденције, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 15 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Вождовац - 2 извршиоца,
2.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 2 извршиоца,
4.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 3 извршиоца,
5.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 2 извршиоца,
6.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Сремска Митровица - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Шабац - 1 извршилац,

Опис послова:
Припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; израда копија плана катастарских парцела; копирање, скенирање или штампање припремљених података; обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности –писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

44. Радно место за руководиоца Групе за управне послове, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 2 извршиоца:
1.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; праћење радова на одржавању катастра непокретности и оснивању и одржавању катастра водова у надлежности Групе; старање о правилном и ажурном вођењу управног поступка и изради првостепених управних аката; праћење ажурности решавања предмета у Служби; припрема одговора и објашњења по поднесцима, притужбама и жалбама физичких и правних лица; израда месечних извештаја о реализацији послова из делокруга Групе; учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Групе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Законa о државном премеру и катастру, Законa о планирању и изградњи, Законa о републичким административним таксама, Законa о општем управном поступку, Правилникa о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

45. Радно место за стручне и управне послове, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 21 извршилац:
1.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 2 извршиоца
2.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 2 извршиоца,
5.    у Служби за катастар непокретности Савски венац - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Земун - 2 извршиоца,
7.    у Служби за катастар непокретности Нови Београд - 2 извршиоца,
8.    у Служби за катастар непокретности Гроцка - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Сурчин - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Сомбор - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Кикинда - 1 извршилац,
14.    у Служби за катастар непокретности Зрењанин - 1 извршилац,
15.    у Служби за катастар непокретности Лозница - 1 извршилац,
16.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 2 извршиоца.

Опис послова
: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; оцењивање исправа које служе као доказ за упис права на непокретностима и израда првостепених управних аката у сложенијим управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном органу у другом степену; преглед и контрола управних предмета Служби за катастар непокретности уподобљених групи; припрема аката по пријавама и притужбама физичких и правних лица; обављање одређених радно-правних послова по основу посебног акта директора Завода; пружање информација и бесплатне правне помоћи правним и физичким лицима у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит; најмање 5 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста;  познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

46. Радно место за подршку правним и општим пословима, у звању млађег саветника, у Сектору за катастар непокретности - 9 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Земун - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Нови Београд - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Суботица - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 2 - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Зрењанин - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Панчево - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Краљево - 1 извршилац.

Опис послова:
Учествовање у формирању базе података катастарског операта катастра непокретности за потребе излагања података на јавни увид; учествовање у формирању управних предмета са комплетирањем документације; вођење првостепеног управног поступка и израда првостепених управних аката у мање сложеним управним предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном органу у другом степену; пружање информација и бесплатне правне помоћи правним и физичким лицима у вези уписа у катастар непокретности; обављање одређених радно-правних послова по основу посебног акта директора Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста;  познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

47. Радно место руководиоца Групе за опште и послове писарнице, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности - 15 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Раковица - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Нови Београд - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Лазаревац - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Кула - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Нови Сад 3 - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Бачка Паланка - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Стара Пазова - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Кикинда - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Зрењанин - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Лозница - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Параћин - 1 извршилац,
14.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 1 извршилац,
15.    у Служби за катастар непокретности Пријепоље - 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о исправности класификације предмета по садржини материје која се у предмету обрађује, креирање упита и припрема специфичних извештаја о решавању предмета из информационих система; пријем странака ради пружања информација из делокруга рада Групе; израда месечних извештаја о реализацији послова из делокруга Групе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Уредбе о канцеларијском пословању – писмено путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

48. Радно место за послове писарнице, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 20  извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 3 извршиоца,
2.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 5 извршиоца,
4.    у Служби за катастар непокретности Гроцка - 1 извршилац,
5.    у Служби за катастар непокретности Бачка Паланка - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Сремска Митровица - 2 извршиоца,
7.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Кикинда - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Смедерево - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Нови Пазар - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Крушевац - 1 извршилац,
12.    у Служби за катастар непокретности Чачак - 1 извршилац,
13.    у Служби за катастар непокретности Пожаревац - 1 извршилац.

Опис послова:
Формирање и евидентирање кретања предмета катастра непокретности; умножавање материјала из катастра непокретности; издавање оверених података из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; послови архивирања и управљања архивском грађом; издавање архивираних предмета, аката или докумената на реверс, односно препис истих на захтев странке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о републичким административним таксама и Закона о општем управном поступку –писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

49. Радно место за канцеларијске и евиденцијске послове, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 12 извршилаца:
1.    у Служби за катастар непокретности Звездара - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Палилула - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Стари град - 1 извршилац,
4.    у Служби за катастар непокретности Чукарица - 2 извршиоца,
5.    у Служби за катастар непокретности Врачар - 1 извршилац,
6.    у Служби за катастар непокретности Савски венац - 1 извршилац,
7.    у Служби за катастар непокретности Сремска Митровица - 1 извршилац,
8.    у Служби за катастар непокретности Инђија - 1 извршилац,
9.    у Служби за катастар непокретности Сурчин - 1 извршилац,
10.    у Служби за катастар непокретности Нови Пазар - 1 извршилац,
11.    у Служби за катастар непокретности Пирот - 1 извршилац.

Опис послова:
Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању и познавање 8 Д процедуре – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

50. Радно место шефа Службе за катастар непокретности, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 3 извршиоца:
1.    у Служби за катастар непокретности Бачка Топола - 1 извршилац,
2.    у Служби за катастар непокретности Ковин - 1 извршилац,
3.    у Служби за катастар непокретности Бечеј - 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Служби; обнова катастра непокретности; доношење решења у управним предметима у вези уписа непокретности и стварних права над њима; праћење ажурности у решавању предмета; припремање предлога програма радова на обнови катастра непокретности и унапређењу квалитета геопросторних података; обављање најсложенијих послова из делокруга Службе; сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

51. Радно место за припрему података службене евиденције, у звању референта,у Сектору за катастар непокретности, Служби за катастар непокретности Сопот - 1 извршилац.
Опис послова: Припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; израда копија плана катастарских парцела; копирање, скенирање или штампање припремљених података; обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

52. Радно место руководиoцa Групе за ажурирање података катастра непокретности, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности - 2 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Бечеј - 1 извршилац,
2. у Служби за катастар непокретности Горњи Милановац - 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; стара се о правилној и ажурној реализацији радова на провођењу промена у базама података катастра непокретности и адресног регистра; преглед и пријем елабората геодетских радова за потребе одржавања катастра непокретности; провера извршених проведених промена; провера обрачуна таксе и израђених спецификација за извршене услуге; израда периодичних извештаја из делокруга рада; старање о ажурности и правилности података катастра непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о планирању и изградњи, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

53. Радно место за провођење промена у базама података, у звању сарадникa, у Сектору за катастар непокретности - 6 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности Жабаљ - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности Темерин - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Бечеј - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Врбас - 1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности Шид - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Кањижа - 1 извршилац.

Опис послова:
Провођење промена у графичком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; провођење промена у алфанумеричком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; праћење извршених промена у бази података катастра непокретности; штампање излазних докумената након извршене промене; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку и Правилника о државном премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару (MS Office) - практичним радом; вештина комуникације – усмено.

54. Радно место руководиоца Групе за опште и послове писарнице, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности, Служби за катастар непокретности Бечеј - 1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о исправности класификације предмета по садржини материје која се у предмету обрађује, креирање упита и припрема специфичних извештаја о решавању предмета из информационих система; пријем странака ради пружања информација из делокруга рада Групе; израда месечних извештаја о реализацији послова из делокруга Групе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; поседовање организaционих способности; вештина комуникације; одговорност у раду.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању – писмено путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

55. Радно место за послове писарнице, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 2 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Сечањ - 1 извршилац,
2. у Служби за катастар непокретности Алибунар - 1 извршилац.

Опис послова:
Формирање и евидентирање кретања предмета катастра непокретности; умножавање материјала из катастра непокретности; издавање оверених података из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; послови архивирања и управљања архивском грађом; издавање архивираних предмета, аката или докумената на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о републичким административним таксама и Закона о општем управном поступку – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

56. Радно место за канцеларијске и евиденцијске послове, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности - 4 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Барајево - 1 извршилац,
2. у Служби за катастар непокретности Сопот - 1 извршилац,
3. у Служби за катастар непокретности Бачка Топола - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Алибунар - 1 извршилац.

Опис послова:
Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању и познавање 8 Д процедуре – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

57. Радно место за провођење промена у базама података, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности - 7 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности Србобран - 1 извршилац,
2. у Служби за катастар непокретности Бач - 1 извршилац,
3. у Служби за катастар непокретности Ириг - 1 извршилац,
4. у Служби за катастар непокретности Ада - 1 извршилац,
5. у Служби за катастар непокретности Сента - 1 извршилац,
6. у Служби за катастар непокретности Чока - 1 извршилац,
7. у Служби за катастар непокретности Нови Кнежевац - 1 извршилац.

Опис послова:
Провођење промена у графичком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; провођење промена у алфанумеричком делу базе података катастра непокретности на основу елабората геодетских радова; праћење извршених промена у бази података катастра непокретности; штампање излазних докумената након извршене промене; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку и Правилника о државном премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

58. Радно место за припрему података службене евиденције, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности, Служби за катастар непокретности Србобран - 1 извршилац.

Опис послова:
Припрема за издавање података из елабората премера и базе података катастра непокретности; израда копија плана катастарских парцела; копирање, скенирање или штампање припремљених података; обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама и Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

59. Радно место за послове писарнице, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности, Служби за катастар непокретности Нови Бечеј - 1  извршилац.

Опис послова:
Формирање и евидентирање кретања предмета катастра непокретности; умножавање материјала из катастра непокретности; издавање оверених података из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; послови архивирања и управљања архивском грађом; издавање архивираних предмета, аката или докумената на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о републичким административним таксама и Закона о општем управном поступку –писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

60. Радно место за послове писарнице, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности –2  извршиоца:
1.    у Одељењу за катастар водова Нови Сад – 1 извршилац,
2.    у Одељењу за катастар водова Врање – 1 извршилац.

Опис послова:
Пријем, преглед и разврставање поште, захтева и поднесака; формирање и евидентирање предмета; достављање предмета у рад; развођење кроз књигу евиденције издатих података; архивирање; контрола наплате таксе за податке и услуге; издавање оверених података из катастра водова по захтеву странке; вођење архивске књиге и достављање архивског материјала надлежном архиву; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању, Закона о републичким административним таксама и Закона о општем управном поступку –писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

61. Радно место руководиоца Групе за ажурирање података катастра водова, у звању самосталног саветника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за катастар водова Нови Сад –1извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравaње и надзор над радом државних службеника у Групи; праћење, преглед и овера извршених радова на оснивању и одржавању катастра водова; припрема техничке документације за израду пројеката; спровођење мера у циљу унапређења квалитета података катастра водова; припрема и издавање података премера водова и његовог одржавања геодетским организацијама; припрема и издавање уверења, копија планова водова и листова водова; израда извештаја о реализацији планираних радова из делокруга Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet); поседовање организaционих способности; самосталност и одговорност у раду.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Правилника о премеру и катастру водова, Закона о републичким административним таксама, Закона о планирању и изградњи –писмено путем теста, вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова;  познавање рада на рачунару (MS Office i Internet) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

62. Радно место за преглед и контролу, у звању саветника, у Сектору за катастар непокретности –  7 извршилаца:
1.    у Одељењу  за катастар водова Београд – 1 извршилац,
2.    у Одељењу за катастар водова Нови Сад – 3 извршиоца,
3.    у Одељењу  за катастар водова Ваљево – 1 извршилац,
4.    у Одељењу  за катастар водова Краљево – 1 извршилац,
5.    у Одељењу  за катастар водова Врање – 1 извршилац.

Опис послова:
Преглед, контрола и пријем елабората геодетског мерења водова; контрола мерења података о измереним водовима и података из графичког дела базе катастра водова; стручна помоћ у поступку одржавања катастра водова државним службеницима у Одељењу; унутрашња контрола одржавања катастра водова; учествовање у активностима везаним за унапређење модела података катастра водова; праћење и предлагање увођења нових технологија; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Правилника о премеру и катастру водова, Закона о републичким административним таксама – писмено путем теста; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова) – практичним радом, вештина комуникације – усмено.

63. Радно место за провођење промена у бази података, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности –  10 извршилаца:
1.    у Одељењу за катастар водова Нови Сад – 2 извршиоца,
2.    у Одељењу за катастар водова Панчево – 2 извршиоца,
3.    у Одељењу за катастар водова Крагујевац – 1 извршилац,
4.    у Одељењу за катастар водова Ваљево – 2 извршиоца,
5.    у Одељењу за катастар водова Краљево – 1 извршилац,
6.    у Одељењу за катастар водова Ниш – 2 извршиоца.
Опис послова: Провођење промене у бази катастра водова; праћење реализације геодетског мерења по пријави радова; преузимање елабората геодетског мерења водова; обрачунавање таксе и израда спецификације за извршене услуге; израда потврде о извршеном геодетском мерењу водова; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким административним таксама и Правилника о премеру и катастру водова – писмено путем теста; познавање рада на рачунару (MS Office) – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

64. Радно место за унос промена у базу података, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности –9 извршиоца:
1.    у Одељењу за катастар водова Београд – 4 извршиоца,
2.    у Одељењу за катастар водова Нови Сад – 3 извршиоца,
3.    у Одељењу за катастар водова Панчево – 2 извршиоца.

Опис послова:
Унос оригиналних података одржавања катастра водова у графичком делу базе података; унос података одржавања катастра водова у алфанумеричком делу базе података; заштита и архивирање података на дигиталним медијима; штампање излазних докумената; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња геодетска школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Правилника о премеру и катастру водова – писмено путем теста; познавање рада на рачунару  – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

65. Радно место руководиоца Групе за издавање података катастра водова, у звању сарадника, у Сектору за катастар непокретности, Одељењу за катастар водова Крагујевац –1 извршилац.

Опис послова:
Руковођење, планирање, организовање, усмеравaње и надзор над радом државних службеника у Групи; старање о исправности припремљених података за издавање; праћење реализације радова на припреми и издавању података из службене евиденције; старање о исправности обрачуна таксе за издавање података; израда месечних, кварталних и годишњих извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Правилника о премеру и катастру водова, Закона о републичким административним таксама, Закона о општем управном поступку – писмено путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер у области катастра водова) – практичним радом, вештине комуникације – усмено.
66. Радно место за издавање података, у звању референта, у Сектору за катастар непокретности –  5 извршиоца:
1.    у Одељењу за катастар водова Нови Сад – 3 извршиоца,
2.    у Одељењу за катастар водова Панчево – 1 извршилац,
3.    у Одељењу за катастар водова Врање – 1 извршилац.

Опис послова:
Припрема и издавање података из службене евиденције; израда и издавање копија плана водова; издавање листова водова; копирање, скенирање или штампање припремљених података; обрачунавање таксе за припремљене податке; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња геодетска школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Правилника о премеру и катастру водова, Закона републичким о административним таксама – писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештина комуникације – усмено.

67. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референтa, у Сектору за информатику и комуникационе технологије - 1 извршилац.

Опис послова:
Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови кореспонденције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Уредбе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре - писмено путем теста; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина комуникације-усмено.

68. Радно место систем инжењера, у звању саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за информатичку подршку, Одсеку за системску и серверску подршку - 1 извршилац.

Опис послова:
Учешће у имплементацији и одржавању компоненти физичке и виртуелне техничке архитектуре; учешће у имплементацији и одржавању серверске архитектуре; учешће у имплементацији и одржавању storage архитектуре; праћење перформанси рада информационо-комуникационих система; реализација система заштите података; пружање стручне помоћи државним службеницима из делокруга рада; firewall администрација и заштита информационо-комуникационих ресурса; конфигурација активне комуникационе опреме; израда извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux, познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) – писмено путем тестом; знање енглеског језика –сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

69. Радно место систем администратора, у звању сарадника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за информатичку подршку, Одсеку за системску и серверску подршку - 4 извршиоца.

Опис послова
: Учешће у имплементацији и одржавању компоненти физичке и виртуелне техничке инфраструктуре; администрација и праћење перформанси рада информационо-комуникационих система; учешће у реализацији система заштите података; пружање стручне помоћи државним службеницима из делокруга рада; израда извештаја из делокруга рада; учешће у обављању послова из области firewall администрације и заштите информационо-комуникационих ресурса; учешће у конфигурацији активне комуникационе опреме; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) – писмено путем теста; знање енглеског језика –сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

70. Радно место главног систем инжењера за комуникације, у звању самосталног саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за информатичку подршку, Одсеку за комуникационе технологије - 1 извршилац.

Опис послова: Одржавање, унапређење и надоградња LAN и WAN информационо-комуникационих система; инсталација, администрација и мониторинг мрежних уређаја и сервиса; имплементација и одржавање компоненти физичке и виртуелне техничке архитектуре; администрација и мониторинг мрежне инфраструктуре са циљем провере доступности и поузданости свих мрежних сервиса; подршка корисницима информационо-комуникационих система; firewall администрација и заштита информационо-комуникационих система; израда документације, дизајна и развоја информационо-комуникационих система, састављање извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

71. Радно место шефa Одсека за Help Desk, у звању сарадника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за информатичку подршку, у Одсеку за Help Desk - 1 извршилац.

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравaње и надзор над радом државних службеника у Одсеку; администрација и мониторинг хардверске и софтверске основе информационо-комуникационих система у седишту Завода; пружање стручне помоћи државним службеницима у Заводу из делокруга свог рада; учествовање у инсталацији и одржавању физичке и виртуелне техничке инфраструктуре; администрација и одржавање базе података информационо-комуникационе опреме; израда документације, дизајна и развоја информационо-комуникационих система, састављање извештаја из делокруга рада; организовање и контрола одржавања техничке инфраструктуре, праћење процеса сервисирања техничке инфраструктуре изван Завода и апликативне подршке корисницима у Заводу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање послова одржавања информационо-комуникационих система и оперативних система; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

72. Радно место за инсталирање и одржавање опреме, у звању референта, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за информатичку подршку,  Одсеку за Help Desk - 3 извршиоца.

Опис послова: Инсталирање и одржавање хардверске и софтверске основе у Заводу; инсталирање и одржавање периферијске опреме у Заводу; пружање непосредне помоћи државним службеницима у решавању проблема коришћења рачунарске опреме; имплементација и одржавање информационо-комуникационих система; одржавање базе података информатичке опреме; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Средња стручна спрема информатичке или техничке струке; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање послова одржавања desktop опреме за оперативне системе Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање послова одржавања desktop опреме за оперативне системе Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације - усмено.

73. Радно место за управљање просторним подацима катастра водова, у звању самосталног саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за геодетски информациони систем, Одсеку за информациони систем катастра водова - 1 извршилац.

Опис послова: Управљање просторним подацима КВ (преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); праћење рада информационог система катастра водова, тестирање и имплементација нових верзија софтверског решења; дефинисање процедура за миграцију и миграција просторних података КВ коришћењем GIS софтверских алата; анализа просторних информација и генерисање извештаја и дистрибуција података корисницима; праћење савремених технолошких решења и методологија за прикупљање и одржавање просторних података КВ; дефинисање упутстава за прикупљање и одржавање просторних података КВ коришћењем GIS софтверских алата; пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода у прикупљању и одржавању просторних података; припрема података по захтевима корисника; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима; знање енглеског језикa.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

74. Радно место за управљање подацима адресног регистра, у звању самосталног саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за геодетски информациони систем, Одсеку за информациони систем адресног регистра - 2 извршиoцa.

Опис послова: Управљање подацима адресног регистра (преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); миграција података адресног регистра коришћењем GIS софтверских алата; праћење и имплементација савремених технолошких решења и методологија за прикупљање и одржавање података адресног регистра; унапређење квалитета података адресног регистра; имплементација нових софтверских решења за прикупљање и одржавање података адресног регистра у унутрашњим јединицама Завода; дефинисање упутстава за прикупљање и одржавање података адресног регистра; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

75. Радно место за имплементацију и подршку информационом систему адресног регистра, у звању сарадника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије,  Одељењу за геодетски информациони систем, Одсеку за информациони систем адресног регистра - 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у подршци унутрашњим јединицама Завода у прикупљању и одржавању података адресног регистра; управљање подацима адресног регистра (преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); имплементација нових софтверских решења за прикупљање и одржавање података адресног регистра у унутрашњим јединицама Завода; учешће у дефинисању упутстава за прикупљање и одржавање података адресног регистра коришћењем GIS софтверских алата; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање CAD и GIS софтверских алата, познавање RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

76. Радно место за реализацију централног информационог система државне управе, у звању саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за геодетски информациони систем, Одсеку за информациони систем катастра непокретности и катастра земљишта - 2 извршиоца.

Опис послова: Сарадња са надлежним органима у сврху реализације постојећих функционалности ЦИС државних органа из надлежности Завода; администрација права и корисника из Завода за рад у ЦИС државних органа; стручна подршка корисницима система из Завода у циљу функционисања и правилног поступања према ЦИС државне управе; решавање  поступака из надлежности Завода за потребе функционисања ЦИС државне управе; обављање стручних послова неопходних за рад  ЦИС државних органа; учешће у реализацији обука организационим јединицама Завода за ефикасно и исправно поступање и припреме документације за ЦИС државне управе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима; познавање ISO стандарда; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима,  познавање и рад са RDBMS системима и ISO стандарда – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

77. Радно место за подршку реализацији централног информационог  система државне управе, у звању млађег саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за геодетски информациони систем, Одсеку за информациони систем катастра непокретности и катастра земљишта - 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у решавању  поступака из надлежности Завода за потребе ефикасног и исправног функционисања ЦИС државне управе; учешће у реализацији обука организационим јединицама Завода за ефикасно и исправно поступање и припреме документације за ЦИС државне управе; администрација права и корисника из Завода за рад у ЦИС државних органа; стручна подршка корисницима система из Завода у циљу функционисања и правилног поступања према ЦИС државне управе; сарадња са органима надлежним за реализацију постојећих функционалности ЦИС државних органа; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS системима и прописа из области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства; познавање одговарајућих ISO стандарда; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CAD и GIS технологија примењених у апликативним софтверима,  познавање и рад са RDBMS системима, познавање прописа из области урбанизма, просторног планирања и грађевинарства и ISO стандарда – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

78. Радно место за развој информационих система, у звању саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за развој и примену информационих технологија, Одсеку за пројектовање и развој информационих система - 1 извршилац.

Опис послова: Развој софтверских апликација, алата и процедура; одржавање софтверских  апликација, алата и процедура; праћење и извештавање у циљу обезбеђења квалитета софтверских решења; одржавање  и администрација модела података и модела пословних процеса Завода; дефинисање тестних случајева и тестног окружења, као и стручна помоћ државним службеницима приликом тестирања нових софтверских решења; организовање и чување софтверског кода и документације; учешће у изради процедура за миграцију података и за праћење квалитета миграције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на NET технологији, RDBMS система и GIS технологија; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији, RDBMS  система и GIS технологија – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

79. Радно место за одржавање информационих система, у звању млађег саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за развој и примену информационих технологија, Одсеку за пројектовање и развој информационих система - 2 извршиоца.

Опис послова: Одржавање софтверских апликација, алата и процедура; учешће у изради апликација, алата и процедура; учешће у тестирању нових програмских решења; праћење миграције података; учешће у изради софтверске документације; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; познавање Microsoft развојних алата базираних на NET технологији, RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији и RDBMS  система – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

80. Радно место за администрацију база података, у звању самосталног саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за развој и примену информационих технологија, Одсеку за развој сервиса и web технологије, редни број 200 - 1 извршилац.

Опис послова: Конфигурација сервера, дизајн база података, моделирање и оптимизација података; одржавање података и информација у трансакцијским и информацијским системима на основу плана рада; одржавање речника и репозиторија података и стављање на увид ауторизованим корисницима; дефинисање и имплементација контроле приступу података; креирање и тестирање података; пружање стручне помоћи другим организационим јединицама и одговор на захтеве других организационих јединица и спољних корисника, а у вези са администрацијом база података; праћење развоја информационих технологија и предлагање решења за унапређење софтверске инфраструктуре Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на NET технологији, RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији, RDBMS  система – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

81. Радно место за пројектовање и развој апликација, у звању саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за развој и примену информационих технологија, Одсеку за развој сервиса и web технологије - 1 извршилац.

Опис послова: Пројектовање и развој апликација и процедура; имплементација и одржавање апликација и процедура; праћење и унапређење постојећих апликативних решења; учешће у изради и унапређењу процедура за миграцију, праћење квалитета миграције и миграција података; пружање стручне помоћи другим организационим јединицама и одговор на захтеве других организационих јединица и спољних корисника, а у вези са коришћењем апликација; праћење развоја информационих технологија и предлагање решења за унапређење апликативне инфраструктуре Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови
: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање развојних алата, програмских језика и RDBMS система; искуство у развоју desktop и web апликација; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање развојних алата, програмских језика и RDBMS система и развој  desktop и web апликација – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

82. Радно место за подршку развоју сервиса и анализу података, у звању млађег саветника, у Сектору за информатику и комуникационе технологије, Одељењу за развој и примену информационих технологија, Одсеку за развој сервиса и web технологије - 2 извршиоца.

Опис послова: Учешће у пројектовању, развоју и имплементацији и одржавању web сервиса, алата и процедура; израда специфичних извештаја по захтеву корисника; учешће у изради и унапређењу процедура за миграцију, праћење квалитета миграције и миграција података; пружање стручне помоћи другим организационим јединицама и одговор на захтеве других организационих јединица и спољних корисника, а у вези са коришћењем сервиса; праћење развоја информационих технологија и учешће у предлагању решења за унапређење сервисне инфраструктуре Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; познавање развојних алата, програмских језика и RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање развојних алата, програмских језика и RDBMS система – писмено путем теста; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације-усмено.

83. Радно место за приступ информацијама од јавног значаја, у звању самосталног саветника, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова, Одсеку за нормативно-правне послове – 2 извршиоца.

Опис послова: Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; израда аката у поступку покренутом по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; припремање одговора на наводе из жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; припремање одговора на наводе из притужби изјављених Заштитнику грађана; предузимање мера за уједначавање праксе у пружању информација од јавног значаја; сарадња са Службом Повереника и Заштитника грађана; сарадња са унутрашњим јединицама Завода кроз припрему упутстава за поступање по пријави служби Повереника и заштитника грађана; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштитнику грађана, Закона о тајности података и Закона о заштити податка о личности- писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

84. Радно место за имовинско-правне послове, у звању самосталног саветника, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова, Одсеку за имовинско-правне послове – 2 извршиоца.

Опис послова: Извршавање послова везаних за регулисање имовинско-правних односа за све објекте и пословне просторе у седишту и ван седишта Завода; припрема аката у поступцима регулисања имовинско-правних односа за станове и осталу непокретну и покретну имовину из делокруга Завода; израда поднесака у вези са заступањем Завода у области имовинско-правних односа; израда уговора којима се ближе уређују права и обавезе између Завода и трећих лица; израда аката у поступцима давања станова у закуп и доделе стамбених кредита запосленима; обраде захтева за пружање услуге израде нових картографских публикација; израда уговора из области картографских публикација; давање стручних мишљења из делокруга свог рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови
: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем управном поступку, Закона о облигационим односима, Закона о основама својинскоправних односа, Закона о ауторским и сродним правима, Закона о издавању публикација- писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине комуникације усмено.

85. Радно место шефа Одсека за опште послове и одржавање, у звању саветника, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова – 1 извршилац.

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом државних службеника и намештеника у Одсеку; организовање послова одржавања објеката Завода; контрола рада писарнице, израда поднесака у вези са осигурањем возила и старање о ликвидирању и наплати штете по полисама за осигурање моторних возила; вођење евиденција и израда извештаја и анализа из делокруга Одсека; учествовање у припреми плана јавних набавки из свог делокруга; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно- научног поља друштвено-хуманистичких наука или образовно-научног поља техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање начина организовања рада на одржавању објеката – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

86. Радно место за материјално пословање добрима, у звању референта, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова, Одсеку за опште послове и одржавање – 2 извршиоца.

Опис послова: Израда мање сложених аката у поступку материјалног пословања добрима прибављеним у поступку јавне набавке; пријем и израда записника о квалитативном и квантитативном пријему добара прибављених у поступку јавне набавке; документовано издавање добара на употребу унутрашњим јединицама Завода, са доказом о примопредаји; електронска и евиденција у аналогном облику издавања добара прибављених у поступку јавне набавке; издавање и евиденција картографског репроматеријала на употребу ужим унутрашњим јединицама завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање материјално-финансијског пословања – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару –практичним радом; вештине комуникације - усмено.

87. Радно место за евиденцију возила, у звању референта, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова, Одсеку за опште послове и одржавање – 1 извршилац.

Опис послова: Израда мање сложених аката у вези са преузимањем и регистрацијом возила; предлагање потребних финансијских средстава за потребе одржавања возила; израда поднесака у вези са осигурањем возила и старање о ликвидирању и наплати штете по полисама за осигурање моторних возила; вођење евиденције о возилима Завода и израда извештаја из свог делокруга; вођење евиденције о потрошњи горива и праћење реализације поправки и потврђивања техничке исправности возила; израда предлога набавки опреме и резервних делова за возила; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Упутства о коришћењу и одржавању службених возила – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

88. Радно место архивара, у звању референта, у Сектору за правне послове, Одељењу правних и имовинских послова, Одсеку за опште послове и одржавање, Групи за послове писарнице– 1 извршилац.

Опис послова: Старање о архивској грађи из делокруга Завода до предаје Архиву Србије; преузимање комплетираних решених предмета из писарнице и њихово развођење, архивирање и чување у архиви; правилно одлагање регистратурског материјала и архивске грађе у архивске просторије и излучивање и уништавање регистратурског материјала коме је истекао рок чувања; издавање архивираних предмета, аката или докумената на реверс, односно препис истих на захтев странке по важећим прописима; вођење архивске књиге, годишње преписивање архивске књиге и достављање Архиву Србије; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

89. Радно место за израду другостепених одлука, у звању самосталног саветника, у Сектору за правне послове, Одељењу за другостепени поступак - 15 извршилаца.

Опис послова: Припремање нацрта другостепених одлука по жалбама и ванредним правним лековима на управне акте из области катастра непокретности и катастра водова; припремање одговора у споровима; припремање и израда аката по ванредним правним средствима изјављеним на одлуке у области катастра непокретности и катастра водова; припрема материјала за објављивање праксе другостепеног органа; учешће у изради сложенијих аката из делокруга одељења; припрема аката за експедицију и унос одговарајућих података и кретања у електронску писарницу; учешће у изради планова рада одељења и израда извештаја о раду из делокруга Одељења; обављање других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015, 47/2017-аутентично тумачење и 113/2017-др. закон), Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

90. Радно место за административне и евиденционе послове, у звању референта, у Сектору за правне послове, Одељењу за другостепени поступак – 3 извршиоца.

Опис послова: Припрема документације за поступке, комуникација и кореспонденција са првостепеним органима и странкама у вези са предметима; вођење евиденције о броју и врсти припремљених аката, записника о примопредаји аката и предмета, као и припрема других стандардизованих аката; припрема закључака о обустави поступка и других аката поводом обраћања странака и првостепених органа; праћење усклађености кретања у електронској писарници са стварним статусом предмета; пружање информација другим организационим јединицама Завода; израда извештаја о раду и учешће у изради планова; обављање других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

91. Радно место за канцеларијске и административне послове, у звању референта, у Сектору за стратешки развој - 1 извршилац.

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Службе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; послови коресподенције; примање и слање електронске поште и факсова; организовање пословних састанака за потребе непосредног руководиоца; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Средња стручна спрема техничког или друштвеног смера; положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре-писмено путем теста; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине комуникације-усмено.

92. Радно место за радно правне односе, у звању самосталног саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу људских ресурса, Одсеку за радно правне односе - 2 извршиоца.

Опис послова: Спровођење поступка заснивања радног односа и осталих облика радног ангажовања запослених; старање о остваривању права, обавеза и одговорности из радног односа; припремање упутстава и стручних мишљења из области рада Одсека и Одељења; припремање аката из области радно-правних односа; старање о правилном комплетирању и чувању персоналних досијеа запослених; праћење и старање о правилном и редовном уношењу података о запосленима у дигиталном облику; учешће у раду дисциплинских комисија; израда анализа и извештаја из делокруга рада Одсека; и учешће у изради планова, анализа и извештаја рада Одељења из своје надлежности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови
: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државним службеницима, Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника и Закона о управном поступку – писмено путем теста; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - усмено.

93. Радно место за противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду, у звању саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу људских ресурса, Одсеку за радно правне односе - 1 извршилац.

Опис послова: Контрола спровођења мера заштите од пожара, одржавања и наменске употребе уређаја, опреме и средстава неопходних у циљу заштите од пожара, као и сервисирање, замена постојећих или набавка нових; организовање превентивних и периодичних испитивања услова радне средине и опреме за рад, предлагање мера за побољшање услова рада; предузимање мера за отклањање недостатака утврђених у записницима и налозима надлежних инспекцијских органа; вршење контроле и давање препорука за планирање, избор, коришћење и одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду; праћење стања у вези са повредама на раду, учешће у утврђивању узрока, у вези професионалних обољења и болести у вези рада, давање препорука за уклањање њихових узрока, сарадња са службом медицине рада; припремање и спровођење обука запослених из области противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду; учешће у изради аката из свог делокруга; вођење неопходне евиденције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен стручни испит у складу са Законом о безбедности и здравља на раду; положен стручни испит у складу са Законом за заштиту од пожара; најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Правилника о безбедности и здравља на раду и Закона о противпожарној заштити – писмено путем теста; познавање рада на рачунару-практичним радом; вештине комуникације - усмено.

94. Радно место за административне послове, у звању референта, у Сектору за стратешки развој, Одељењу људских ресурса, Одсеку за радно правне односе -  2 извршиоца.

Опис послова: Вршење послова комплетирања документације и старање о исправности документације у вези са запосленима; вођење и ажурирање досијеа запослених, у штампаном и дигиталном облику; израда потребних анализа и извештаја о запосленима из делокруга свог рада; обављање свих административних активности везаних за пријаву, одјаву запослених и остваривање свих права из радног односа; учешће у изради плана коришћења годишњих одмора; пружање запосленима информација из делокруга свог рада; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
завршена средња школа; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање прописа којима се уређује канцеларијско пословање у органима државне управе и управни поступак – писмено путем теста; познавање рада на рачунару-практичним радом; вештине комуникације - усмено.

95. Радно место за запошљавање и праћење људских ресурса, у звању саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу људских ресурса, Одсеку за развој и обуку - 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у припреми и изради кадровског плана, анализа потребе за новим запошљавањем; организовање и вршење селекције кандидата; праћење флуктуације и апсентизма запослених и израда потребних анализа; организовање и спровођење праћења рада запослених; предлагање потребних средстава намењених развоју кадровских потенцијала и старање о њиховој правилној употреби; обавља стручних послова у вези дисциплинских поступака; сарадња са Службом за управљање кадровима у области селекције, запошљавања и праћења развоја људских ресурса; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област психологије, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање основних појмова из области кадровске психологије – писмено путем теста; познавање рада на рачунару-практичним радом; вештине комуникације - усмено.

96. Радно место руководиоца Групе за Кориснички сервис, у звању саветника, у Сектору за стратешки развој, Групи за Кориснички сервис - 1 извршилац.

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом оператера у корисничком сервису; праћење, прикупљање и анализа пристиглих примедби и жалби физичких и правних лица на рад унутрашњих јединица и запослених у Заводу; припремање предлога за унапређење рада Корисничког сервиса, на основу извршених анализа; израда извештаја из делокруга рада корисничког сервиса; сарадња са другим организационим јединицама Завода; учешће у припреми и организацији обука за запослене у корисничком сервису; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
опште знање из делокруга рада Републичког геодетског завода – писмено путем теста; послови из делокруга рада Републичког геодетског завода- практично путем симулације; познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења – посредно путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

97. Радно место за пројектовање дигиталне базе архива, у звању самосталног саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу архива, Одсеку дигиталног архива - 1 извршилац.

Опис послова:  Пружање стручне помоћи у изради пројекта за увођење података у дигиталну базу архива; израда анализа и извештаја о дигиталној бази архива; праћење стања дигиталних података који се запримају, разврставају и чувају у одсеку; праћење стања дистрибуције растерских фајлова у централну базу дигиталног архива; контрола пријема и разврставања архивског дигиталног катастарског плана; праћење стања у стручној области везаној за издавање копија архивских оригинала планова, карата и ортофото снимака; предлагање мера за унапређење дигиталне базе архива; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање пројектовања дигиталне базе архива и Правилника о увиду и начину издавања података– писмено путем теста и усмено; вештине комуникације – усмено.

98. Радно место за управљање процесом конверзије, у звању саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу архива, Одсеку дигиталног архива - 2 извршиоца.

Опис послова: Креирање и контрола радних процеса дигиталног архива; учешће у распоређивању аналогне документације по производним линијама; учешће у сарадњи са ужим унутрашњим јединицама Завода; сарадња са извођачима радова у области скенирања; организовање и праћење рада оператера на линији за конверзију; учешће у квантитативном и квалитативном праћењу обављања послова конверзије; врши контролу процеса конверзије; прикупљање података за израду месечних извештаја; вођење евиденција и регистара везаних за делатности у одсеку; дефинисање мета података за одређену документацију и контрола њихових уноса; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање процеса конверзије –писмено путем теста и усмено, вештине комуникације – усмено.

99. Радно место за подршку систему дигиталног архива, у звању млађег саветника, у Сектору за стратешки развој, Одељењу архива, Одсеку дигиталног архива - 2 извршиоца.

Опис послова: Учешће у одржавању и тестирању софтверских модула у систему дигиталног архива; учешће у реализацији стандардизације мета података; учешће у дефинисању и редефинисању мета података за све типове докумената; администрација едитора за унос метаподатака; учешће у припреми уноса мета података; дистрибуција и учешће у контроли мета-података; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање радних процеса и процедура у систему дигиталног архива – писмено путем теста и усмено, вештине комуникације – усмено.

100. Радно место за руковање архивском документацијом, у звању референта, у Сектору за стратешки развој, Одељењу архива, Одсеку аналогног архива - 2 извршиоца.

Опис послова: Пријем аналогне документације и контрола доставница; контрола исправности документације и сортирање за репарацију, као и распоређивање документације по дневним распоредима конверзије; репарација оштећене аналогне документације и довођење у стандард дигиталног архива; примена мера чувања и заштите аналогне архивске документације; вођење евиденција и регистара за архивску документацију; припрема и издавање документације корисницима услуга; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови
: Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању, геодетског, друштвеног или техничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање збирки исправа и типова докумената – писмено путем теста и усмено, вештине комуникације – усмено.

101. Радно место за верификацију података, у звању млађег саветника, у Одељењу за процену и вођење вредности непокретности, Одсеку за контролу података, редни број 281 – 3извршиоца.

Опис послова: Учешће у верификацији регистрованих цена; учешће у статистичкој верификацији података; учешће у одржавању система за верификацију података РЦН и јавног увида у РЦН; учешће у припреми месечних, кварталних и годишњих извештаја о извршеним верификацијама; издавање података из РЦН-а на захтев странке; учешће у предлагању мера за унапређење регистрације и верификације података; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о процени вредности непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару- практичним радом; вештине комуникације - усмено.

102. Радно место за аналитику тржишта, у звању саветника, у Одељењу за процену и вођење вредности непокретности, Одсеку за аналитику тржишта – 1 извршилац.

Опис послова: Вршење статистичких анализа тржишних података; вршење статистичких верификација података; вршење просторних анализа тржишних података; учешће у одржавању информатичких система за анализу података; одређивање јединица за анализу тржишних података; припрема тржишних података за анализу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства, или из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање GIS алата:познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о процени вредности непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару–практичним радом; познавање GIS алата- практичним радом; вештине комуникације - усмено.

103. Радно место за подршку изради извештаја о тржишту, у звању млађег саветника, у Одељењу за процену и вођење вредности непокретности, Одсеку за аналитику тржишта – 3 извршиоца.

Опис послова: Обрада и анализа података и интерпретација резултата; прикупљање информација о стању на тржишту непокретности са локалних подручја; израда извештаја о стању на тржишту непокретности по захтеву; учешће у изради кварталних и полугодишњих извештаја о стању на тржишту непокретности; припрема података за израду извештаја; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање GIS алата; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о процени вредности непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару–практичним радом; познавање GIS алата- практичним радом; вештине комуникације - усмено.

104. Радно место за подршку процене објеката, у звању млађег саветника, у Одељењу за процену и вођење вредности непокретности, Одсеку за припис вредности, редни број 287 – 2 извршиоца.

Опис послова: Учешће у дефинисању модела процене вредности подтржишта објекта и посебних делова објекта; учешће у зонирању и анализи добијених процењених вредности подтржишта објеката и посебних делова објекта; индексирање и временско прилагођавање цена за подтржишта објеката и посебних делова објекта; учешће у изради система за обраду података, моделирања непокретности, прорачун и припис вредности свих непокретности у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског или грађевинског инжењерства, или економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање GIS алата; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру и Правилника о процени вредности непокретности – писмено путем теста; познавање рада на рачунару–практичним радом; познавање GIS алата- практичним радом; вештине комуникације - усмено.

105. Радно место за развој производа, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за развој производа и услуга - 2 извршиоца.

Опис послова: Праћење тенденција у области производње и развоја производње геопросторних података и гео-тржишта на националном и међународном нивоу и израда упоредних извештаја; развој имплементације постојећих производа и њиховог прилагођавања као и нових производа у складу са потребама тржишта; дефинисање и развој методологије за ефикасну испоруку производа у складу са потребама корисника; развој имплементације нових технологија у складу са производњом, коришћењем или прилагођавањем постојећих или нових производа; примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународних стандарда и израда INSPIRE спецификацијама за развој производа; израда извештаја из делокруга рада; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  Стратегије РГЗ до 2020. године, познавање стандарда ISO 19100 серија, OGC, W3C  - усмено и писмено у облику теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

106. Радно место за развој услуга, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за развој производа и услуга - 3 извршиоца.

Опис послова: Праћење тенденција у области развоја услуга везаних за геопросторне податке и гео-тржишта на националном и међународном нивоу и израда упоредних анализа; развој имплементације постојећих услуга и њиховог прилагођавања као и нових услуга везаних за геопросторне податке у складу са потребама тржишта; развој имплементације нових технологија у складу са развојем или прилагођавањем постојећих или нових услуга; дефинисање и развој методологије за ефикасну испоруку услуга у складу са потребама корисника; примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународних стандарда и израда INSPIRE спецификацијама за развој услуга; усаглашавање услуга са стандардима и техничким условима електронских услуга е-управе и развој нових услуга у оквиру е-управе; израда извештаја о реализованим радовима из делокруга рада; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  Стратегије РГЗ до 2020. године, познавање стандарда ISO 19100 серија, OGC, W3C  - усмено и писмено путем теста; познавање рада на рачунару – практичним радом; вештине комуникације - усмено.

107. Радно место за аналитику, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за аналитику - 1 извршилац.

Опис послова: Сакупљање информација о стању на гео-тржишту на националном и међународном нивоу; праћење актуелних националних и међународних пројеката и могућности аплицирања, анализа употребне вредности актуелних производа и услуга и потреба за иновирањем и развојем; анализа потреба ужих унутрашњих јединица Завода као и релевантних учесника на гео-тржишту; анализа трендова у области геоинформација у оквиру међународних организација и образовно-истраживачких институција; примене аналитичких стандарда у области геопросторних података; израда препорука и плана развоја нових производа и услуга у складу са потребама корисника; континуиран рад са постојећим и потенцијалним корисницима производа и услуга геоинформација; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Закона о републичким и административним таксама, Стратегије РГЗ до 2020. године, – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичим радом; вештине комуникације – усмено.

108. Радно место за методологију и пословне процесе, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за методологију и пословне процесе – 4извршиоца.

Опис послова: Праћење методологије рада у пословним процесима у оквиру којих се користе геопросторни подаци или услуге засноване на њиховом коришћењу и израда извештаја; учешће у анализама дефинисаних методологија рада и пословних процеса унутар ужих организационих јединица Завода и релевантних учесника на гео-тржишту које користе геопросторне податке или услуге засноване на њиховом коришћењу; учешће у изради и прилагођавању методолошких упутстава и дефинисању и унапређењу пословних процеса; учешће у изради процедура рада у складу са усвојеном методологијом; праћење и имплементација методологије рада у пословним процесима; дефинисања садржаја услуга е-управе у складу са дефинисаним пословним процесима; моделовање пословних процеса и евалуација; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање страног језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, Стратегије РГЗ до 2020. године, Закона о општем управном поступку – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом; знање страног језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације – усмено.

109. Радно место за развој техничког оквира НИГП-а, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за Националну инфраструктуру геопросторних података, Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а – 1извршилац.

Опис послова: Успостављање и одржавање web портала Завода за размену геоинформација и развој, администрирање и управљање националним геопорталом; учешће у примени мера адекватне заштите компоненти система и ресурса; праћење рада и перформанси информационог система, извештавање и предлагање мера за унапређење; успостављање и одржавање информатичко-комуникационих система за потребе развоја техничког оквира НИГП-а; имплементирање стандарда: ISO 19100 серија, OGC, W3C, укључујући и INSPIRE и других техничких правила из области геоинформација; сарадња са другим инстутуцијама у циљу хармонизације и развоја информационо-комуникационих система за потребе НИГП-а; праћење развоја информационих технологија и предлагање решења за унапређење техничке инфраструктуре НИГП-а; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање послова одржавања рачунарске мрежне архитектуре за оперативне системе Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса.   

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавање Закона о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  познавање стандарда ISO 19100 серија, OGC, W3C, познавање послова одржавања рачунарске мрежне архитектуре за оперативне системе Microsoft Windows и Linux, познавање мрежне топологије и пратећих сервиса - писмено у облику теста и усмено; знање енглеског језика-сертификат или други доказ; вештине комуникације– усмено.

110. Радно место за развој сарадње субјеката НИГП-а, у звању саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за Националну инфраструктуру геопросторних података, Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а –1извршилац.

Опис послова: Обављање стручно-техничких послова који се односе на припремање материјала неопходних за рад органа НИГП-а; подршка субјектима НИГП-а у имплементацији Закона и подзаконских аката из области НИГП-а; координисање рада радних група НИГП-а; рад на анализи статуса имплементације INSPIRE директиве код субјеката НИГП-а и учешће у праћењу и развоју техничке инфраструктуре НИГП-а; подршка у раду радним групама кроз припрему одговарајућих материјала; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Познавања Закона о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве, Пословника о раду Савета НИГП-а  - писмено путем теста и усмено; знање енглеског језика - сертификат или други доказ; вештине комуникације – усмено.
 
111. Радно место за припрему геоподатака, у звању млађег саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за Националну инфраструктуру геопросторних података, Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а – 1 извршилац.

Опис послова: Учешће у припреми просторних података за дистрибуцију у оквиру НИГП-а; подршка субјектима НИГП-а у обезбеђењу имплементације акционог плана за успостављање НИГП-а; учешће у праћењу и развоју техничке инфраструктуре НИГП-а; примена стандарда за скупове и сервисе просторних податка из надлежности Завода; учешће у припреми просторних података и метаподатака за објављивање на геопорталу; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру и INSPIRE директиве – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације – усмено.

112. Радно место за стандардизацију и хармонизацију геоподатака и сервиса, у звању самосталног саветника, у Центру за управљање геопросторним подацима, Одсеку за Националну инфраструктуру геопросторних података, Групи за стандардизацију и правни оквир НИГП-а – 2 извршиоца.

Опис послова: Рад у радним групама кроз припрему одговарајућих материјала; пружање стручне помоћи субјектима НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандардизације геоподатака и сервиса; пружање стручне помоћи субјектима НИГП-а у примени одговарајућих лиценци геоподатака; подршка субјектима НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандардизације геоподатака и сервиса; рад на анализи статуса имплементације INSPIRE директиве код субјеката НИГП-а из области стандардизације, хармонизације и лиценцирању геоподатака; обављање стручно-техничких послова који се односе на припремање материјала неопходних за рад органа НИГП-а; представљање резултата и значаја НИГП-а и праћење тенденција на међународном и европском нивоу у области геоинформација; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве и познавање сервиса ISO 19100 серија, OGC, W3C – писмено путем теста и усмено; знање енглеског језика – сертификат или други доказ; вештине комуникације – усмено.

113. Радно место координатора за праћење пројеката, у звању самосталног саветника, у Одељењу за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада, Одсеку за праћење пројеката - 2 извршиоца.

Опис послова: Планирање, организовање и координација споровођења пројеката; старање о правилној и правовременој припреми плана јавних набавки, тендерској докуметацији и уговора; предузимање мера и активности неопходних за правилно и правовремено спровођење уговора; старање о припреми докуметације неопходне за контролу и оцењивање пројекта; котнрола спровођења препорука ревизора и екстрених оцењивача; спровођење активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финасираних из фондова ЕУ и спровођење правила и принципа неопходних за успостављање и одрживост децетрализованог система управљања фондовима ЕУ; припремање извештаја, укључујући и извештаје намењене органу надлежном за уговарање пројеката; давање препорука за унапређење процеса спровођења пројеката; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 5 година; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање елемената планирања, организације и праћење пројеката –путем симулације; познавање рада на рачунару - практичним радом; знање енглеског језика – писмено и усмено; вештина комуникације - усмено.

114. Радно место за контролу процеса рада, у звању самосталног саветника, у Одељењу за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада, Одсеку за аналитику и праћење реализације рада - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема извештаја на основу увида у базе података катастра непокретности који се односе на притужбе странака на рад Завода; припрема одговора на примедбе и притужбе странака које се односе на рад Завода достављене путем веб апликације; контрола спровођења радних процеса у службама у односу на прописане мере; учешће у изради апликативног софтвера за потребе праћења реализације радова из делокруга Одељења; контрола спровођења планиране реализације послова на нивоу запослених и задатака из годишњег плана рада Завода; анализа извештаја о стању елабората премера, збирке исправа и база података катастра непокретности; други послови по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци од чега минимум 5 година радног искуства на пословима развоја, пројектовања и реализације информационих система; познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији, RDBMS система и GIS технологија; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање Закона о државном премеру и катастру и делокруга рада Републичког геодетског завода – писмено путем теста; познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији, RDBMS  система и GIS технологија – писмено путем теста; знање енглеског језика - писмено и усмено; вештина комуникације - усмено.

115. Радно место за аналитику и праћење реализације рада, у звању саветника, у Одељењу за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада, Одсеку за аналитику и праћење реализације рада - 1 извршилац.

Опис послова: Припремање и обрада статистичких података из делокруга Одсека; анализирање резултата реализације радова на изради и одржавању база података у службама за катастар непокретности; давање предлога и учешће у изради и тестирању апликативних софтвера за потребе планирања и праћења реализације радова из делокруга Одсека; обрада података прикупљених од Завода за потребе анализе радова; генерисање извештаја о стању елабората премера, збирке исправа и база података катастра непокретности; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека и Завода; обављање и других послова по налогу непосредног  руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање делокруга рада Републичког геодетског завода и Закона о државном премеру и катастру – писмено путем теста; познавање послова одржавања информационо-комуникационих система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) – писмено путем теста; знање енглеског језика - писмено и усмено; вештина комуникације - усмено.

116. Радно место за стручну подршку у поступку праћења радова, у звању млађег саветника, у Одељењу за праћење пројеката, аналитику и праћење реализације рада, Одсеку за аналитику и праћење реализације рада - 2 извршиоца.

Опис послова: Учешће у изради и ажурирању геопросторног модела података са статистичким анализама постигнутих резултата служби на нивоу РС; учешће у припреми графикона и презентација; контрола упита за припремљене статистичке анализе; учешће у формирању извештаја прилагођених задатим критеријумима; учешће у припреми пратећег текста за објаву података на Интернет порталу; учешће у изради упутстава и објашњења за примењене статистичке критеријуме; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, SQL упити, релационе база података, познавање CAD и GIS технологија).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
: познавање делокруга рада Републичког геодетског завода и Закона о државном премеру и катастру - писмено путем теста; познавање рада на рачунару (MS Office, SQL упити, CAD и GIS технологије, релационе базе података) - писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

III.    Заједничко за сва радна места
                        
Адреса на коју се подносе пријаве: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Марија Миловић, тел: 011/715-2760 и 063/331-522.

VI Општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-    потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише;
-    изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-    оригинал или оверена копија уверења о држављанству;
-     оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-    оригинал или оверена копија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену копију  уверења о положеном правосудном испиту);
-    оригинал или оверена копија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
-    оригинали или оверене копије сертификата о положеном стручном испиту у складу са Законом о безбедности и здравља на раду и о положеном стручном испиту
у складу са Законом за заштиту од пожара –за радно место за противпожарну    заштиту, безбедност и здравље на раду,  редни број 93.;
-    оригинали или оверене копије сертификата или други докази о знању страног језика - за радно место - редни број 109.;
-    оригинали или оверене копије сертификата или други докази о знању енглеског језика - за радна места - редни бројеви 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 110., 111. и 113.;
-    оригинал или оверена копија доказа о положеном испиту за инспектора – за радно место - редни број 29.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Копије докумената које нису оверене од наведеног надлежног органа неће се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичког геодетског завода на адреси www.rgz.gov.rs  у делу „Огласи за радна места“.
 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 04. јуна 2018. године, од 8 часова, у просторијама Републичког геодетског завода, Београд, Булевар војводе Мишића број 39. и у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина бр. 2.,  о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе, е-mail адресе или бројеве телефона) које наведу у својимпријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (е-mail адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју су од пријава приложили тражене доказе. Кандидати у свакој појединачној пријави обавезно наводе број радног места из текста огласа о јавном конкурсу.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.члан

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или копији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Сви прописи се налазе на  web страници Републичког геодетског завода као и других државних органа.

Овај оглас објављује се на web страници Републичког геодетског завода: www.rgz.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

На wеб страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага