ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 17.01.2019 Датум оглашавања: 14.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 22.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-12643/2017 од 28. децембра 2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње, у звању саветник, Група за међународну сарадњу и европске интеграције у области грађевинарства и саобраћаја, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције  - 1 извршилац

Опис послова: Учествује у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Министарства у области грађевинарства и саобраћаја и у сарадњи са другим унутрашњим јединицама и припрема ставове о тим предлозима; планира и прати програме међународне билатералне сарадње и припрема документа којим се дефинише правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области грађевинарства и саобраћаја; припрема стручне платформе у оквиру билатералне сарадње из делокруга Министарства; прикупља податке и припрема извештаје са одржаних билатералних скупова, учествује у припреми и организацији међународних сусрета, састанака, презентација; припрема платформе за преговоре ради закључивања међународних уговора у области грађевинарства и саобраћаја и прати реализације тих уговора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање области међународне економске сарадње (познавање рада међународних организација и међудржавних радних тела) и познавање функционисања државних органа у овој области (Закон о министарствима и Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) - усмено; знање енглеског језика - писмено, путем теста; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада:
Београд

2. Радно место инспектора за друмски саобраћај, у звању саветник, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор - 1 извршилац

Опис послова: Врши непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области међународног и унутрашњег друмског саобраћаја; врши контролу поверених послова, израђује записнике и доноси решења; подноси пријаве;  иницира измену прописа из делокруга Одељења;  пружа информације и израђује мишљења из делокруга рада; учествује у изради годишњег плана инспекцијских прегледа; припрема документацију у сарадњи са начелником Одељења пре  вршења инспекцијског прегледа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајно инжењерство или научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, положен возачки испит „Б“ категорије.“

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о уговорима у превозу у друмском саобраћају, Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и Закона о прекршајима – усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд

III Заједничко за сва радна места

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Фотокопија или очитана возачка дозвола (за радно место под бројем 2).   

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у суду или  општини.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси  www.suk.gov.rs у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства - Одељење за правне, кадровске и опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 5. марта 2018. године у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 (радно место број 1) и Нови Београд, Омладинских бригада 1 (радно место број 2),  о чему ће кандидати благовремено бити обавештени на бројеве телефона које наведу у својим пријавама.
   
Напомене:
За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас се објављује на web страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага