ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 17.01.2019 Датум оглашавања: 07.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 19.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

    Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, чл. 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-12802/2017 од 28. децембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место просветног инспектора Министарства, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове - Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања - 2 извршиоца.

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора прописаних Законом (непосредан надзор над радом просветних инспектора којима су поверени послови, на основу извештаја, података и обавештавања о вршењу поверених послова инспекцијског надзора); обавља послове непосредног инспекцијског надзора у складу са законом и на начин прописан Законом, односно врши надзор над законитошћу рада и аката предшколских установа, основних школа, средњих школа, школа са домом ученика, завода; поступа по представкама странака и по захтеву за заштиту права ученика; врши заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора и издаје обавезнe инструкцијe за извршавање Закона и других прописа, одузима овлашћење поједином инспектору; израђује анализе, студије, елаборате и извештаје и предлаже неопходне мере за квалитетно управљање образовно-васпитним системом; припрема нацрте решења по жалби против првостепеног решења и припрема одговоре на тужбу у управном спору када се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора; проверава веродостојност јавних исправа које издаје школа; обавештава надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору; израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Одељења; обавља послове регулисане Законом о заштити становништва изложености дуванском диму; обавља и друге послове у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор, по налогу начелник Одељења.

Услови: Високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару или Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Захумска бр. 14 и Крагујевац, Саве Ковачевића бр. 7.

2. Радно место инспектора, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове - Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора у установама високог образовања и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања; утврђује испуњеност услова за рад установа и учествује у припреми решења о дозволи за рад установа из области високог и вишег образовања; припема одговоре на тужбе у управном спору кад се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежнсоти Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем инспекцијском надзору; израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен испит за инспектора; познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о високом образовању, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Ниш, Страхињића Бана б.б.

II Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

III Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.

IV Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, а за радно место под редним бројем 1 или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за секретара установе; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника (алтернативно само за радно место под редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за секретара установе и уверење о положеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 7. марта 2018. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.


Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испит.

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага