ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора

Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
 пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања државних службеника у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група:
државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање о управном поступку
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs

Организатор: Националана академија за јавну управу
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Информационо комуникационе технологије

19-20. фебруар 2018. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
Циљ: Оспособљавање државних службеника за самостално израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: МДУЛС-СКИП Центар, Добрињска 11, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs

Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку Службе за управљање кадровима. 

Информационо комуникационе технологије

21-22. фебруар 2018. године, ОБРАДА ТЕКСТА
Циљ:
Оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената
Циљна група: Сви државни службеници
Предавач:
Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: МДУЛС -
Српско-корејски информатички приступни центар (СКИП Центар), Добрињска 11, Београд
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку Службе за управљање кадровима

 

Информационо комуникационе технологије

23-26. фебруар 2018. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
Циљ: Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: МДУЛС-СКИП Центар, Добрињска 11, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку Службе за управљање кадровима.

    

Информационо комуникационе технологије

27-28. фебруар 2018. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Циљ: Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: МДУЛС-СКИП Центар, Добрињска 11, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs

Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку Службе за управљање кадровима.. 

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs, 301-4234
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова.

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

претрага
календар