ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

Управљање системом јавних политика

 

„КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама
Датуми обука:
11-12. октобар 2018: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
5-6. новембар 2018: ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
20-21. новембар 2018: ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
Циљ програма:
је унапређење знања и вештина у области креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.
Циљна група: државни службеници који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика.
Време одржавања: 8:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Хотел АРТ, Кнез Михаилова 27, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку ГИЗ пројекта

Инспекцијски надзор

18-19. октобар 2018.године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора.
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора и они који се припремају за полагање испита за инспекторе. 
Предавач: Милан Стефановић и Душан Радовановић, експерти ИБЕС пројекта
Време одржавања: 10:45-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273. Могућност смештаја за полазнике ван Београда.
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу уз подршку ИБЕС пројекта

Заштита људских права и тајности података

19. октобар 2018. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Тијана Милошевић, Повереник за заштиту равноправности
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну у праву

Управљање финансијском помоћи европске уније

24-25. октобар 2018. године, ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група:
Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела, као и крајњи примаоци помоћи.
Предавач:
Љиљана Илић, Министарство финансија
Време одржавања:
08:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

25-26. октобар 2018. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
Циљна група: Државни службеници који обављају послове руковођења ужом унутрашњом јединицом, као и државни службеници који желе да унапреде вештине руковођења за рад на руководећим позицијама.
Предавачи: Александра Станковић, Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 8.00-15.30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Александра Мaјкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу
 

Заштита људских права и тајности података

26. октобар 2018. године, ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА
Циљ:
Подизање општег нивоа познавања и свести о политици, суштине и циљевима заштите потрошача међу државним службеницима који раде у различитим државним органима.
Циљна група: Државни службеници који се баве питањима која су у вези са заштитом потрошача у области финансијских услуга, безбедности производа, туризма, услуга од општег економског интереса, правосуђа.
Предавач: Невена Праизовић, Министарство трговине,туризма и телекомуникације
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 23.10.2018 године или до попуне.

Управљање финансијском помоћи европске уније

29. октобар 2018. године: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ У ИПАРД КОНТЕКСТУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање државних службеника ИПАРД Оперативне структуре са правилима и процедурама која се односе на финансијско управљање и унапређење теоријског и практичног знања о планирању и управљању средствима ЕУ и средствима националног учешћа у спровођењу финансијске помоћи ЕУ. 
Циљна група: Запослени из ИПАРД Агенције и осталих ИПАРД тела, интерни ревизори ИПАРД тела као и ревизори Ревизорског тела.
Предавач: Светлана Добросављевић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, II спрат, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Пословна комуникација

30-31. октобар 2018.године, ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне комуникације.
Циљна група:
сви државни службеници.
Предавач:
Татјана Драгосавац, професионални коуч и НЛП тренер
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор: Александра Мaјкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

претрага
календар