conrner corner

Савремена теорија и пракса управљања људским ресурсима велику пажњу придаје концепту перманентног професионалног усавршавања запослених. Како је обука најважнија инвестиција у запосленог, Центар за стручно усавршавање настоји да својом делатношћу одговори изазовима савремених тенденција управљања људским ресурсима у области едукације, али и сложеним процесима професионализације државне управе. Верујући да само на систематичан и добро планиран начин можемо остварити циљеве, наше активности су усмерене на:

  • анализу потреба за обуком, на основу које се прецизно идентификују теме и пратећи садржаји будућих обука
  • планирање и програмирање општег стручног усавршавања којима се додатно операционализују садржајни, методолошки и финансијски аспекти планираних обука
  • организацију и реализацију које имају за циљ свеобухватну и детаљну припрему и спровођење Програма општег стручног усавршавања државних службеника
  • евалуацију чијом анализом добијамо повратне информације о квалитету различитих аспеката реализованих обука и њиховом утицају на свакодневни рад државних службеника и извештавање којим информације постају транспарентне и доступне јавности

Полазећи од начела деловања државних службеника да је стручно усавршавање основно право и дужност запослених у државној управи, а вођени амбицијом да обуке учинимо садржајно актуелним и методолошки атрактивним, настојимо да сваки државни службеник развије своје потенцијале, усавршава знања и вештине, и тиме сви заједно доприносимо развоју професионалне, стручне и модерне државне управе.

 

 

corner corner